DECIZIA NR. 1484/27 octombrie 2007 prin care se aprobă modelul cererii de solicitare a accesului la profesia de avocat şi modelul AVIZULUI CONFORM pentru atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România;

DECIZIA NR. 1484/27 octombrie 2007 prin care se aprobă modelul cererii de solicitare a accesului la profesia de avocat şi modelul AVIZULUI CONFORM pentru atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România;

27 octombrie 2007


DECIZIA  NR.
1484

         În conformitate cu dispoziţiile art. 65 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 86 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat,

în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  nr. 500/03.06.2004), astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 18 octombrie 2007,

văzând dispoziţiile Anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat lit.B) pct.1 şi dispoziţiile art. 2 lit. c) şi d) din Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R.,

Comisia Permanentă,

DECIDE:

 1. Se aprobă modelul cererii de solicitare a accesului la profesia de avocat (Cerere de atestare şi avizare a calificării de avocat pentru înscrierea pe tabloul unui barou din România) – Anexa nr.1.
 2. Se aprobă modelul AVIZULUI CONFORM pentru atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România – Anexa nr.2.
 3. 3.    Eliberarea AVIZULUI CONFORM pentru atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România necesar pentru parcurgerea Etapei înscrierii în tabloul unui barou, prevăzut la lit. C) din Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat se va face de către Departamentul Secretariat al U.N.B.R. după prezentarea dovezii achitării taxei de 3.000 lei + TVA în contul Uniunii Naţionale a Barourilor din România Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. – Sucursala ACADEMIEI cu menţiunea „taxă eliberare Aviz Conform pentru înscrierea în tabloul baroului ….
 4. 4.    Prezenta Decizie se comunică barourilor şi se publică pe website-ul www.unbr.ro.

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

Anexa nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 1484/27.10.2007

 

Nr. înregistrare ……….. data ………………. 

CERERE

de avizare / atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul baroului ………………..

I. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) …………………………………………………

………………………………………………………………………………………. , fiul/fiica lui……………………..şi al

…………………………………, născut în ……………………………….. la data de …………………… domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate)…………………………………………………………………………….. …

………………………………………  ţara………………….., cod numeric personal……. ………, legitimat prin …..…………… eliberat de ……………….. telefon/fax: ………………………., e-mail: ………………….

solicit avizarea / atestarea calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul baroului …………………………..

în conformitate cu dispoziţiile art.  805, 808 / 8014 din Legea nr. 51/1995.

Menţionez că solicit să mi se aplice / să nu mi se aplice dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 51/1995.

II. Anexez următoarele documente:

 1. curriculum vitae – original semnat;
 2. fotografie tip paşaport;
 3. paşaport – copie xerox (fără legalizare);
 4. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuata de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
 5. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România) – ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
 6. certificat de onorabilitate eliberat de autorităţile profesionale competente sau declaraţie dată în faţa unei autorităţi competente din statul de origine sau de provenienţă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original, efectuată în statul membru al Uniunii Europene şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;
 7. declaraţie pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de avocat ori compatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;
 8. precizarea în scris (distinctă) a opţiunii pentru:

a)      efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani;

b)      prestarea unei probe de aptitudini.

III. În ipoteza în care mi se comunică avizarea / atestarea calificării sunt de acord să achit taxa pentru eliberarea Avizului conform de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., prevăzută în Decizia nr. 76 din 17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. şi să procedez la înscrierea în tabloul unui barou conform Anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat.

Data …………..                                                               Semnătura………………..

Notă: În cazul în care petentul se află în situaţia ce impune întocmirea opţiunii prevăzută la art. II.8 se vor completa înscrisurile cu actele prevăzute în anexa nr. XXXI la Statut. 

 

Anexa nr. 2 la Decizia Comisiei Permanente nr. 1484/27.10.2007

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 

 

AVIZ CONFORM

pentru atestare calificării de avocat pentru înscrierea în

tabloul baroului …………………..

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (2), art. 37 alin. (1) şi Anexa nr. 2 pct. 1, Anexa nr. 3 pct. 1 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 03.05.2004.

În baza dispoziţiilor art. 65 alin. (3), art. 802 lit. e) şi f), art. 806 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 06.03.2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Uniunea Naţională a Barourilor din România, în calitate de autoritate română competentă

AVIZEAZĂ

1. Înscrierea Domnului /Doamnei/ Domnişoarei ______________________ născută la __________________, în ________________ ţara ____________, care a dobândit calitatea de avocat şi a fost înscris(ă) în Baroul _________________ la data de ______________.

Domnul /Doamna/ Domnişoara ______________________________ poate fi înscris(ă) în Tabloul Baroului ____________________ după respectarea formalităţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat şi este autorizat(ă) să exercite profesia de avocat conform dispoziţiilor legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, inclusiv cele ale art. 12 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 51/1995 / fără aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 51/1995 (după caz).

2. Domnul /Doamna/ Domnişoara ____________________________ este avocat definitiv / stagiar.

3. Domnul /Doamna/ Domnişoara _________________________________ are / nu are competenţa profesională prevăzută de art. 3 şi art. 22 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, respectiv are / nu are dreptul de a pune concluzii la: Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie / Curtea Constituţională.

Prezentul Aviz conform este emis la cererea  domnului /doamnei/ domnişoarei ______________________________ şi poate fi folosit în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004, privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România şi ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale Anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat.

PREŞEDINTE U.N.B.R.,

– descărcare / download format DOC sau PDF

Distribuie prin: