EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

8 iulie 2014

Hotararea nr. 962/24 mai 2014 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

(extras)

………..

Art.2. – (1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia.

(2) Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013.

(3) Tematica de examen, întocmită cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii nr. 961 a Consiliului U.N.B.R. din 27 martie 2014, este anexată prezentei Hotărâri.

(4) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;

b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;

c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureş;

d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;

e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea; g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Art. 3. – (1) Desemnarea Comisiei naţionale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde menţiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus şi situaţia în care acesta este “cadru didactic universitar”.

(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 şi prevederile Regulamentului de examen susmenţionat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidenţele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, până la data de 15 august 2014, propunerile avizate privind membrii Comisiei naţionale de examen, având în vedere şi experienţa anterioară a celor propuşi.

(4) La data de 22 august 2014 I.N.P.P.A. Central – Bucureşti va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. La data de 5 septembrie 2014, la convocarea Preşedintelui U.N.B.R., va avea loc şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naţionale de examen. Desemnarea Comisiei naţionale de examen şi, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei “cu precădere – din avocaţi cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat”. Dispoziţiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea “în majoritate” a Comisiei de examen din avocaţi – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condiţiile în care între cei propuşi să facă parte din comisia de examen se află şi avocaţi – cadre didactice, aceştia din urmă vor fi desemnaţi “cu precădere”.

Art. 4. – (1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se depun în intervalul 01 august 2014 – 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să- şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 19 – 21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile şi insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Art. 5. – (1) Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

(2) Sumele încasate cu titlu de “taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor de secretariat şi de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. şi sumele rămase la dispoziţia sa.

(5) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.

(6) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

……..

Distribuie prin: