Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal. Istoricul contribuabililor va fi păstrat încă 10 ani de la scoaterea din evidență

Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal. Istoricul contribuabililor va fi păstrat încă 10 ani de la scoaterea din evidență

30 septembrie 2015

 

noutati

noutati

  • Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal. Istoricul contribuabililor va fi păstrat încă 10 ani de la scoaterea din evidență

Ordonanța Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

Noua reglementare privind cazierul fiscal, prevăzută de OG nr. 39/2015 aduce o extindere a sferei de aplicare a cazierului fiscal dar și o organizare a unui ”istoric al contribuabililor” scoşi din evidenţa cazierului fiscal, dar care se va păstra timp de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă.

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. Spre deosebire de reglementarea anterioară, faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se mai înscriu în cazierul fiscal.

Faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OG nr. 39/2015

În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale.

  1. 1.      Înscrierea informațiilor privind răspunderea solidară

Se reglementează înscrierea în cazierul fiscal a situațiilor de atragere a răspunderii solidare prevăzute la alin. (1) al art. 27 din Codul de procedură fiscală, printr-o prevedere generală, care cuprinde toate situațiile în care organul fiscal emite decizie de atragere a răspunderii solidare, dar și pentru situațiile când debitorul este declarat insolvabil sau insolvent.

Conform art. 4, alin 4, lit a) din noua reglementare, ” atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie”.

În reglementarea anterioară erau excluse persoanele care răspund solidar cu debitorul și anume: asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă. De asemenea, erau excluși terții popriți, în privința sumelor sustrase indisponibilizării, precum și reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii,  că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

  1. 2.      Înscrierea informațiilor privind răspunderea patrimonială

Se reglementază distinct înscrierea informațiilor privind  atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul declarat insolvent prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (art. 4, alin 4, lit c)

  1. 3.      Înscrierea informațiilor cu privire la inactivitatea fiscală

Noua reglementare extinde sfera de aplicare a cazierului fiscal cu privire la declararea stării de inactivitate și a entităţilor fără personalitate juridică.

Se precizează că înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, precum şi al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică ”existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscal”.

De asemenea, se reglementează înscrierea inactivității fiscale și în cazierul fiscal al noilor reprezentanti legali desemnați, în situația în care se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane care nu au obligaţia înregistrării la registrul comerţului (art. 4, alin. 7)

  1. 4.      Situații noi de scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal

Se reglementează scoaterea din cazierul fiscal a inactivității fiscale în cazul persoanei care nu mai deţine calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situaţie, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit.

  1. 5.      Situații noi de prezentare a cazierului fiscal

Se reglementează obligativitatea prezentării certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia.

  1. 6.      Păstrarea pentru 10 ani a istoricului contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal

Noua reglementare prevede obligativitatea organizării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a ”istoricului contribuabililor” care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal. Informaţiile din istoric se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă şi se utilizează de organele fiscale, potrivit legii. Conform expunerii de motive, aceste informații se utilizează de organele fiscale în realizarea analizei de risc.

  1. 7.      Noi modlități de eliberare a certficatului de cazier fiscal

Certificatului de cazier fiscal poate fi eliberat de către oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului, în prezenţa acestuia sau a reprezentantului legal.

De asemenea, certificatul de cazier fiscal va putea fi eliberat și în format electronic.
 

Distribuie prin: