Facilități și înlesniri pentru cei care au datorii la bugetul de stat, în noua reglementare a ”amnistiei fiscale”

Facilități și înlesniri pentru cei care au datorii la bugetul de stat, în noua reglementare a ”amnistiei fiscale”

31 octombrie 2015

 

noutati

noutati

  • Facilități și înlesniri pentru cei care au datorii la bugetul de stat, în noua reglementare a ”amnistiei fiscale”

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Noua reglementare, prevăzută de OUG nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale,  se aplică tuturor contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează impozite restante la bugetul de stat la data de 30 septembrie 2015.

  1. Domeniul de aplicare

Trebuie precizat că, potrivit noii reglemetări, se anulează datoriile accesorii –penalități și o parte din dobânzi – aferente obligațiilor de plată principale, datorate la bugetul de stat consolidat, și administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În ceea ce privește datoriile la bugetele locale, OUG nr. 44/2015 lasă la latitudinea consiliilor locale să stabilească, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.

Prevederile OUG nr. 44/2015 nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale, acestea nefiind luate în calcul pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

  1. Ce datorii se anulează?

Se anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzile datorate bugetului de stat consolidat la data de 30 septembrie 2015, atât în situația în care obligația principală nu a fost plătită până la această dată, cât și în situația în care aceasta a fost plătită, dar au rămas restante accesoriile. De asemenea, se sting datoriile accesorii aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar prin declaraţie rectificativă, precum și cele individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare.

Potrivit art. 1-4 din OUG 44/2015, se anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzile:

–          aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv

–          aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv

–          aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată

–          aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă

  1. Condiții de anulare

Pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale descrise mai sus, legea prevede următoarele condiții cumulative care trebuie îndeplinite de cître contribuabili:

–          să depună cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2006

–          să depună toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal,  până la data depunerii cererii de anulare

–          să achite obligațiile de plată principale până la data de 31 martie 2016

–          să achite diferența de dobândă neanulată (de 45,8%) până la data de 30 iunie 2016

–          să fie stinse, prin orice modalitate prevăzută de lege,  toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016

  1. Efectele notificării organului fiscal asupra procedurilor de executare silită și a popririlor

Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată pot notifica organul fiscal competent cu privire la această intenţie până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

În această situație penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi se amână la plată în vederea anulării. Ca urmare, procedura de executare silită nu începe sau se suspendă.

De asemenea, în cazul în care s-a depus notificarea, cei care au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a OUG nr.44/1995, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate. Această reglementare se aplică și pentru popririle care vor fi înfiinţate până la data data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Prin urmare, contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale, dacă sunt îndeplinite condițiile descrise mai sus, chiar dacă nu au depus notificarea intenției de a beneficia de această anulare. Însă, o serie de contribuabili au interes să depună și notificarea, în special cei care se află în procedură de executare silită sau au înființate popriri, ori începerea unor astfel de proceduri este iminentă.

Procedurile de aplicare a OUG 44/2015

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă procedura de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:

a) prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central;

b) prin ordin al conducătorului instituţiei sau autorităţii publice, în cazul obligaţiilor de plată individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.

Distribuie prin: