Modificări aduse legii societăților comerciale în privința mecanismelor de dizolvare, lichidare și radiere a firmelor

Modificări aduse legii societăților comerciale în privința mecanismelor de dizolvare, lichidare și radiere a firmelor

31 august 2015

 

noutati

noutati

  • Modificări aduse legii societăților comerciale în privința mecanismelor de dizolvare, lichidare și radiere a firmelor

 
Legea nr. 152 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

Publicată  în  Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015

Legea nr. 152 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului a adus modificări importante și legii societăților comerciale nr. 31/1990, în special în privința mecanismelor de dizolvare, lichidare și radiere a firmelor.

Potrivit noilor reglementări,  la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii și  în cazurile în care:

–  societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;

–  societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

Pe lângă aceste noi cazuri de dizolvare la cererea persoanei interesate sau a ONRC, sunt aduse o serie de clarificări cazurilor care existau și până acum.

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;

c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;

d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;

e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;

Lista societăţilor pentru care ONRC urmează să formuleze acţiuni de dizolvare se afişează pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare. La cererea oricărei personae interesate, ONRC va numi un lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă. În noua reglementare se precizează expres  că remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, la solicitarea lichidatorului.

De asemenea, legea mai prevede că atunci când lichidatorul este numit de către ONRC, la cererea oricărei persoane interesate, acesta este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru şi altele asemenea.

Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului, ONRC sau orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului.

Lista societăţilor pentru care ONRC urmează să formuleze acţiuni de radiere, în situația în care nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului,  se afişează pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Vizualizarea hotărârilor de dizolvare şi radiere şi a rezoluţiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, se face cu titlu gratuit.

Altă noutate constă în transferul competenței de prelungire a perioadei de lichidare voluntară de la tribunal la oficiul registrului comerțului pt reducerea/simplificarea formațităților de lichidare și radierea din oficiu a societăților aflate in lichidare de mai mult de 7 ani.
 

Distribuie prin: