Modificările codului fiscal în privinţa scutirii de impozit pe venit şi de CAS a anumitor categorii de persoane. Reintroducerea prevederilor privind obligaţia de plată a TVA pentru achiziția intracomunitară de bunuri

Modificările codului fiscal în privinţa scutirii de impozit pe venit şi de CAS a anumitor categorii de persoane. Reintroducerea prevederilor privind obligaţia de plată a TVA pentru achiziția intracomunitară de bunuri

31 ianuarie 2015

 

noutati

noutati

  • Modificările codului fiscal în privinţa scutirii de impozit pe venit şi de CAS a anumitor categorii de persoane. Reintroducerea prevederilor privind obligaţia de plată a TVA pentru achiziția intracomunitară de bunuri

*Ordonanţa Guvernului  nr. 4 din 21 Ianuarie 2015  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 0074 din 28.01.2015

Modificările Codului fiscal, prevăzute în OG nr. 4/2015 vizează, în principal scutirea de impozit a veniturilor din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;  reintroducerea prevederilor privind  obligaţia de plată a TVA pentru achiziția intracomunitară de bunuri; precizarea  categoriilor  de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

  1. 1.      Scutirea de impozit a veniturilor din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat

În privinţa impozitului pe venit au fost Introduse reglementări prin care să se asigure egalitatea de tratament fiscal a veniturilor din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură  realizate în mod individual cât și/sau într-o formă de asociere, de persoanele cu handicap grav sau accentuat cu cel aplicat veniturilor din salarii și/sau pensii obținute de persoanele respective, care sunt venituri neimpozabile.

În reglementările abrogate, numai contribuabilii  contribuabilii persoane fizice cu handicap grav sau accentuat şi care obțin venituri din salarii sau din pensii beneficiau de neimpozitarea acestor venituri.

  1. 2.      Reintroducerea prevederilor privind  obligaţia de plată a TVA pentru achiziția intracomunitară de bunuri

Conform expunerii de motive,  „din cauza abrogării eronate a art. 151 din Codul fiscal prin art. III pct. 8 din 5 Ordonanța de urgență nr. 92/2014”, a fost necesară  reintroducerea în Codul fiscal a prevederilor de la acest articol referitoare la persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziția intracomunitară de bunuri.

Astfel, Ordonanţa introduce Art. 1501 care prevede următoarele:

(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.

(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), este:

a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;

b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei.”

3. Precizarea  categoriilor  de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

Ordonanţa introduce un nou capitol în care se precizează categoriile  de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Acestea sunt:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă realizează venituri din salarii sau assimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuție;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri datorează contribuție;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contributia;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, lunar.

În vederea încadrării în condițiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Structura  informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”
 

Distribuie prin: