Noile prevederi privind restituirea taxelor auto achitate în perioada 1 ianuarie 2007-14 ianuarie 2013

Noile prevederi privind restituirea taxelor auto achitate în perioada 1 ianuarie 2007-14 ianuarie 2013

30 septembrie 2015

 

noutati

noutati

  • Noile prevederi privind restituirea taxelor auto achitate în perioada 1 ianuarie 2007-14 ianuarie 2013

Ordonanța Guvernului nr. 40 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Publicat în  Monitorul Oficial nr. 655 din 31 august 2015

Potrivit prevederilor OG nr. 40/2015, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea integrală a acesteia, inclusiv  dobânzile aferente, fără a mai fi necesară o acțiune în instanță în acest scop.

  1. 1.      Ce taxe se restituie?

Se restituie taxele achitate în perioada 1.01.2007 – 14.01.2013, în baza următoarelor acte normative:

  • Legea nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în  Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2012 (în vigoare de la 13.01.2012 – 14.03.2013)
  • OUG nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în  Monitorul Oficial nr. 327 din 25 aprilie 2008 (în vigoare de la 1.07. 2008 -12.01.2012 )
  • OUG nr. 110 din 21 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa speciale autoturismele şi autovehicule), publicată în  Monitorul Oficial nr. 1.028 din 27 decembrie 2006 (în vigoare de la 1.01. 2007 -30.06.2008)

Nu se restituie taxele achitate de la în baza OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 4 martie 2013 in vigoare de la 15. 03.2013.

De asemenea, conform completării  prevăzute la art.1, punctul 1 din OG nr. 40 din 26 august 2015 , obligaţia de plată a timbrului intervine  ” cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în conformitate cu prevederile art. 12”. Cu alte cuvinte, cei cărora li s-a restituit taxa, pe cale administrativă, conform noilor prevederi, vor trebui să plăteasca timbrul de mediu în baza OUG nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

  1. 2.      Procedura de restituire

Taxele auto și dobânzile datorate datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei şi data restituirii acesteia se restituie pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent. Sumele reprezentând taxele auto, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale se actualizează cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică la data emiterii deciziei de restituire

Procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Cererea de restituire trebuie adresată organului fiscal competent, în termenul de prescripţie prevăzut Codul art 135 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau  restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare sau restituire.

Cererile de restituire se se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare,  prin decizie care se comunică persoanei interesate în termen de maximum 10 zile de la emitere.  În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Împotriva deciziei organului fiscal, precum şi în cazul nesoluţionării cererii de restituire în termenul prevăzut de lege,  persoana interesată poate face contestaţie în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care trebuia soluţionată cererea de restituire. Soluționarea contestației se face în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia și decizia se comunică de îndată contestatorului.

Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Distribuie prin: