Noile reguli de înregistrare în scopuri de TVA intră în vigoare la 1 februarie

Noile reguli de înregistrare în scopuri de TVA intră în vigoare la 1 februarie

31 ianuarie 2015

 

noutati

noutati

  • Noile reguli de înregistrare în scopuri de TVA intră în vigoare la 1 februarie

*Ordonanţa de urgenta nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative , publicată in Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014.

*Ordinul ANAF nr 17 din 07 Ianuarie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 0016 din 9.01.2015

*Ordinul ANAF nr. 18 07 Ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare,  publicat în Monitorul Oficial nr. 0032 din 15.01 2015

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA. În principal, aceste modificări se referă la extinderea cazurilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA pentru cazier fiscal şi în cazul altor categorii de personae din societatea comercială, precum şi în cazul în care persoana nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica.

  1. 1.      Extinderea cazurilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA pentru cazier fiscal şi în cazul altor categorii de personae din societatea comercială

În vechea reglementare, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, organele fiscale dispuneau anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, respectiv “ atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz”.

Potrivit reglementărilor care vor intra în vigoare la 1 februarie, se dispune anularea inregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

–  administratorii şi/sau persoana impozabilă insăsi, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  asociaţii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă insăsi, in cazul altor societati decat cele mentionate la pct. 1, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

2.     Anularea înregistrării în scopuri de TVA dacă persoana nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economică

Potrivit noilor dispoziţii, organele fiscale vor  anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA,  daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala.

Daca inceteaza această situatie care a condus la anulare, respectiv lipsa justificării intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economică, organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA astfel, la solicitarea persoanei impozabile.

  1. 3.      Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA stabilite prin Ordinul ANAF  nr 17 din 07 Ianuarie 2015

Potrivit OUG nr.80/2014 criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerț ului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu prin ordin al ministrului finanţelor publice, astfel cum era reglementat anterior.  În consecinţă, ANAF a emis Ordinul nr 17 din 07 Ianuarie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 0016 din 9.01.2015, care înlocuieşte Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2795/2011.

Pe baza acestor criterii, organele fiscale competente stabilesc dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfăș ura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice.

  1. 4.      Noua procedură privind reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor al caror cod de TVA a fost anulat anterior din oficiu, stabilite prin Ordinul ANAF nr. 18 din 07 Ianuarie 2015

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014  s-a introdus regula potrivit căreia reînregistrarea în scopuri de TVA se efectuează la cererea pesoanei, în cazul persoanelor impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât au fost declarate inactive, conform prevederilor art.781 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003sau au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. Anterior acestei modificări, organele fiscale reînregistrau în scopuri de TVA, din oficiu, persoanele impozabile aflate în aceste situaţii.

O altă prevedere se referă la faptul că organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în care persoana impozabilă – societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal). Şi în aceast caz persoanele impozabile aflate în situaţia de anulare mai sus menţionată vor fi reînregistrate în scopuri de TVA, la cererea acestora, dacă încetează situaţia care a condus la anulare.

Având în vedere aceste aspect, ANAF a emis  Ordinul nr. 18 din 07 Ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, care abrogă Ordinul ANAF nr.3330/2013.
 

Distribuie prin: