Obligațiile fiscale anulate prin legea ”amnistiei” fiscale și procedurile aferente

Obligațiile fiscale anulate prin legea ”amnistiei” fiscale și procedurile aferente

31 august 2015

 

noutati

noutati

  • Obligațiile fiscale anulate prin legea ”amnistiei” fiscale și procedurile aferente

 
Legea nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligaţii fiscale

Publicată în  Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015

Legea nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

Publicată în  Monitorul Oficial nr. 562 din 28 iulie 2015

Ordinul ANAF nr. 2202 din 19 August 2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

Publicat în Monitorul Oficial nr. 0637 din 21.08.  2015

Prin legea nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligaţii fiscale (denumită și legea amnistiei fiscale), legiuitorul a dorit să înlăture anumite inechități apărute în aplicarea practică a Codului Fiscal din cauza ambiguităților legislative care au permis interpretări diferite și, de multe ori,  abuzive.

Aceste situații se referă la:

–           reconsiderarea unor activități independente ca activități dependente în baza unor criteria ambigue ce au dat naștere interpretărilor abusive;

–          reclasificarea diurnelor de delegare/detașare în venituri salariale impozabile în cazul desfășurării activității de transport în străinătate;

–          obligarea la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate, calculată la nivelul salariului minim brut pe țară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel;

–          problemele legate de aplicarea TVA în special în materia cesiunii drepturilor de autor.

Ca urmare a acestor reconsiderări/ recalificări/reclasifiări  a unor venituri, prin care erau stabilite obligații suplimentare consistente către fisc,  exista riscul unei avalanșe de litigii costisitoare atât pentru contribuabili, cât și pentru organele fiscale, dar și al unor falimente în serie.

Pentru a evita astfel de urmări, legea nr. 209 din 20 iulie 2015 prevede anularea unor obligaţii fiscale generate de:

–          reconsiderarea/ reîncadrarea unei activităţi ca activitate dependentă

–          recalificarea sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări

De asemenea, se anulează:

–          diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală

–          contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele cu venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară

Se anulează atât obligațiile principale, cât și cele accesorii, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv 23 iulie 2015. Rezultă că dacă au fost achitate deja, acestea nu sunt anulate, deci nu se vor mai returna contribuabilului.

Pe de altă parte, perioada pentru care se acordă ”amnistia„  fiscală este până la 1 iulie 2015. Așadar, începând cu această dată, ar fi trebuit să fie în vigoare reglementări noi  mai coerente care să le înlocuiască pe cele care au dat naștere interpretărilor diferite sau abuzive.  În caz contrar, după expirarea periadei de ”amnistie”, inechitățile și abuzurile vor putea continua sub imperiul legii în vigoare. Deocamdată, s-au adoptat reglementări noi numai în cazul reconsiderării veniturilor din activități independente. În restul situațiilor, se așteaptă probabil reglementările noului cod fiscal, aflat în prezent la reexaminare. Chiar dacă va fi adoptat, între 1 iulie 2015 și până la intrarea în vigoare a acestuia, preconizată la 1 ianuarie 2015, va mai trece o perioadă bună de timp, în care inechitățile vor putea continua.

Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1-4 din legea 209/2015 se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare legii 209/2015, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere , acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

  1. 1.      Anularea obligațiilor fiscale rezultate ca urmare a a reconsiderării/ reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă (Art. 1 din legea nr. 209 din 20 iulie 2015)

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Pentru aceeași perioadă, organul fiscal nu va mai putea reconsidera/reîncadra o activitate ca activitate dependentă şi nu va mai emite decizii de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare.

În ceea ce privește noile criterii de calificare a activității independente, acestea au fost definite prin LEGEA nr. 187 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în  Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015.  Aceleași criterii sunt prevăzute și în proiectul legii noului cod fiscal, aflat în prezent în procedură de reexaminare.

Prin urmare, între 1 iulie 2015 și 10 iulie 2015 (data intrării în vigoare a noii reglementări), există un număr de 10 zile în care ar fi aplicabile aceleași reglementări din codul fiscal care au dat naștere inechităților.

  1. 2.      Anularea obligațiilor fiscale rezultate ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări (Art. 2 din legea nr. 209 din 20 iulie 2015)

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Organul fiscal nu va mai putea recalifica sumele provenite din astfel de indemnizații şi nu va mai emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.

  1. 3.      Anularea diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală (Art. 3 din legea nr. 209 din 20 iulie 2015)

Se anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Organul fiscal nu va mai emite decizie de impunere în cazul acestor obligații pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.

Legea mai precizează că în cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată.

  1. 4.      Anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară (Art. 4 din legea nr. 209 din 20 iulie 2015)

Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Prevederile sunt aplicabile şi persoanelor care nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară.

Organul fiscal nu va mai emite decizie de impunere pentru aceste obligaţiile fiscale pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi.

Procedurile de anulare a obligațiilor fiscale

La numai 4 zile de la adoptarea Legii nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, Parlamentul a adoptat  și Legea nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, care lărgește categoriile de persoane (cele defavorizate) care beneficiează de ”amnistie” în ce privește contribuția de asigurări sociale.

De aceea, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis un ordin ce stabilește procedurile aferente ambelor reglementări, respectiv Ordinul nr. 2202 din 19 August 2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

Prin acest  ordin se aprobă:

a) Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Procedura de identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul şi conţinutul cererii privind anularea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 4;

e) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 5;

f) modelul formularului „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale”, prevăzut în anexa nr. 6.

În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi de Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, procedura este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.
 

Distribuie prin: