Plafonarea tranzacțiilor în numerar între profesioniști, între aceștia și persoanele fizice și între persoanele fizice

Plafonarea tranzacțiilor în numerar între profesioniști, între aceștia și persoanele fizice și între persoanele fizice

30 aprilie 2015

 

noutati

noutati

  • Plafonarea tranzacțiilor în numerar între profesioniști, între aceștia și persoanele fizice și între persoanele fizice

Legea nr 70 din 02 Aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Publicată în Monitorul Oficial nr.242 din 9.04.2015

Începând cu data de 9 mai 2015,  încasările și plățile în numerar efectuate de profesioniști vor fi limitate la suma de 5000 de lei, respectiv 10 000 lei în cazul magazinelor cash and carry. În cazul operațiunilor în valută, plafoanele se calculează la cursul BNR din ziua efectuării operațiunii. Aceste prevederi nu se aplică contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a legii nr.70/2015.

Conform expunerii de motive, această lege urmăreşte dezvoltarea instrumentelor de verificare a realităţii operaţiunilor economice, evidenţiate în documente de livrare/achiziţie, prin urmărirea fluxurilor băneşti, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale, prin stabilirea unei trasabilităţi a fluxurilor băneşti prin operaţiuni bancare.Măsura privind diminuarea plafoanelor pentru plăţile în numerar a fost luată ca urmare a constatării de către organele fiscale a faptului că în majoritatea schemelor fiscale evazioniste se fac plăţi în numerar, întrucât plăţile prin bancă prezintă o trasabilitate care este evitată de astfel de persoane.

Regula o reprezintă operaţiunile de încasări şi plăţi fără numerar

Conform art. 1, alin. (1) din Lege ”Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

Încasările și plățile cash între profesioniști sunt limitate 5000 de lei, respectiv 10000 lei în cazul magazinelor cash and carry

Legea 70/2015 prevede și excepțiile de la regula operațiunilor fără numerar.Potrivit art. 3, se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la profesioniști în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry de la profesioniști în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Încasările și plățile cash între profesioniști și persoane fizice sunt limitate la 10000 lei

Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de profesioniști de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană (art. 4, alin 1). La fel sunt plafonate și plățile în numerar efectuate de profesioniști către persoane fizice.

Încasările şi plăţile în numerar efectuate între persoane fizice se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie (Art. 10)

Încasările și plățile fragmentate sunt interzise

Prin încasare fragmentată se înțelege fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege (art. 2, lit. a)

Prin plată fragmentată – fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege (art. 2, lit b)

Băncile și instituțiile de credit nu vor mai putea elibera numerar peste aceste plafoane

Art. 11, alin.1 Se interzice Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, operatorilor din domeniul jocurilor de noroc să elibereze profesioniștilor sume în numerar peste plafonul zilnic de 5.000 lei/persoană și nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

Excepţie fac operaţiunile prevăzute la art. 5, respectiv:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4);

e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;

f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Sancțiuni

Sancţiunile aplicabile celor care depăşesc plafoanele constau în aplicarea de amenzi în cuantum de 10% din sumele plătite/încasate. După cum se arată în expunerea e motive, aceste sancțiuni drastice au drept scop anularea impactului negativ asupra bugetului de stat datorat pierderilor cauzate de rambursările de TVA efectuate către persoane care au făcut plăţi în numerar, şi-au dedus TVA, dar în amonte se constată că furnizorii care trebuiau să plătească TVA la buget au dispărut;
 

Distribuie prin: