Propuneri adresate Congresului Avocaților 2018 privind legislația profesiei de avocat remise la Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei de avocat

Propuneri adresate Congresului Avocaților 2018 privind legislația profesiei de avocat remise la Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei de avocat

05 iunie 2018

Propuneri adresate Congresului Avocaților 2018 privind legislația profesiei de avocat remise la Grupul de lucru al Consiliului UNBR pentru perfecționarea reglementărilor profesionale, inclusiv a actelor normative cu impact asupra profesiei de avocat

 

1. Propuneri privind modificarea și completarea prevederilor Legii nr. 51/1995, depuse în preziua Congresului avocaților sau în Congres de delegați, barouri, Comisia Centrală de Disciplină sau cuprinse în Raportul Consiliului UNBR la Congres:

a) Baroul Dolj:

– reducerea mandatului Președintelui UNBR de la 4 la 2 ani și reînnoirea sa doar o dată;

b) Av. Ion Turculeanu – Baroul Dolj:

– reglementarea prin lege a specializării avocatului, urmând ca titlul de avocat specializat să fie acordat de Consiliul UNBR;

– pregătirea profesională și continuă să se realizeze prin barouri și centrele teritoriale, iar condițiile și termenii acestora să fie stabilite de Consiliul UNBR (în aceste condiții, INPPA urmează să dispară);

– funcția de consilier al UNBR să fie incompatibilă cu cea de consilier al baroului, membru al CAA, membru al Comisiei de disciplină etc, etc, cu alte cuvinte să fie interzis cumulul de calități;

– mandatele consilierilor UNBR să fie limitate la 2;

– modificarea competențelor Congresului avocaților, prin preluarea unor competențe de către Consiliul UNBR, astfel încât Congresul să se țină o dată la 2 ani.

c) Av. Mihai Baco – Baroul Alba:

– regândirea sistemului prezent de organizare a avocaturii ca urmare a „ieșirii de sub umbrela” Ministrului Justiției.

d) Av. Eugen Ostrovschi – Baroul București:

– modificarea art. 89 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 în sensul înlocuirii sintagmei „persoană interesată” cu cea de „parte interesată”, pentru a fi puse în concordanță prevederile sus menționate cu dispozițiile art.4, alin. (1) din Regulamentul Comisiilor de Disciplină care limitează sfera părților doar la avocatul cercetat și Consiliul Baroului;

– introducerea unui aliniat nou la art. 88 din Legea 51/1995 care să prevadă expres că împotriva deciziilor disciplinare pronunțate de comisiile de disciplină ale barourilor poate fi exercitat dreptul la contestație de către părți iar soluționarea contestației este de competenta Comisiei Centrale de Disciplină;

– menționarea uniformă atât în Legea nr. 51/1995 cât și în Statutul profesiei că denumirea căii de atac exercitate împotriva hotărârilor pronunțate de către Comisiile de disciplină este întotdeauna contestația, nicidecum recursul așa cum se menționează inadecvat în prezent în art. 88 alin 3 și, respectiv, în art. 89 alin 3 din Legea 51/1995;

– modificările ulterioare ale actelor normative să conțină dispoziții referitoare la soluționarea concursului de abateri, abaterea disciplinară continuată, recidiva în abateri disciplinare, soluționarea cazurilor de coparticipație la săvârșirea abaterilor disciplinare, reunirea cauzelor disciplinare și aplicarea principiului mitior lex în materia abaterilor disciplinare.

e) Av. Diaconescu Marian – Baroul Argeș

– avocații cu domiciliul pe raza unui barou să fie obligați să fie înscriși în acest barou.

 

2. Propuneri privind modificarea și completarea prevederilor Statutului profesiei de avocat depuse în preziua Congresului avocaților sau în Congres de delegați, barouri, Comisia Centrală de Disciplină sau cuprinse în Raportul Consiliului UNBR la Congres:

a) Baroul Dolj

– completarea dispozițiilor art. 81 din Statutul profesiei de avocat prin introducerea unui nou alineat: „Președinții filialelor casei de Asigurări a Avocaților sunt delegați de drept ai baroului la congresul avocaților și la ședințele Consiliului UNBR, în situația în care ordinea de zi cuprinde discuții privind activitatea Casei de Asigurări a Avocaților și a filialelor CAA sau orice alte aspecte referitoare la sistemul de pensii și asigurări sociale ale avocaților.”;

b) Av. Diaconescu Marian – Baroul Argeș

– regândirea art. 186 din Statutul profesiei de avocat.

 

3. Propuneri privind punerea de acord a unor decizii interpretative cu prevederile Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat:

a) Av. Aurel Despa – Baroul Dâmbovița

– Decizia 386/2012, cu privire la aplicarea art. 5 din Lege și, corespondent, art. 198 din Statut;

– Deciziile nr. 557/2012 si 558/2012, în aplicarea art. 20 alin. 5 si 6 din Lege;

– Decizia nr. 385/2012 pentru aplicarea corecta a art. 20 alin.  8 din Lege și, corespondent, art. 39-40 din Statut;

– Decizia nr. 746/2013, în interpretarea art. 21 alin. 1 si 3 din Lege, cu implicații asupra art. 304 alin. 1 din Statut;

– Decizia nr. 711/2009, în aplicarea art. 28 (actual) litera c) din Lege, și, corespondent, art. 49 lit. c) din Statut;

– Decizia 523/2009, în interpretarea art. 49 alin. 2 din Lege, și, corespondent, art. art. 238 alin. 1 si 2 (fost art. 236 alin. 1 pct. 1, respectiv art. 243-244) din Statut;

– Decizia nr. 522/2009, în aplicarea art. 56 din Lege, cu implicații asupra  art. 73 din Statut (adăugarea alin. 7);

– Decizia nr. 745/2013, în interpretarea art. 66 lit. g) din Lege și, corespondent, art. 314-316 din Statut;

– Decizia 773/2013, in interpretarea art. 66 lit. p) din lege și, corespondent, art. 281 din Statut.

 

4. Propuneri privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat:

a) Av. Ion Turculeanu – Baroul Dolj

– reorganizarea examenului de absolvire a INPPA prin susținerea unei probe scrise care să cuprindă: o opinie motivată a candidatului, la alegere din două propuneri ale comisie, la drept civil, o opinie motivată a candidatului, la alegere din două propuneri ale comisie, la drept civil, elaborarea unui act cu caracter juridic (substanțial și procedural) și a unei probe orale care să cuprindă susținerea, la alegere din două propuneri a unei lucrări complexe care să scoată în evidență logica, rigoarea, retorica etc candidatului;

– din comisiile de examen să nu facă parte consilieri ai barourilor.

b) Baroul Dolj

– veniturile realizate de UNBR în calitate de operator AEGRM să fie reținute în proporție de 50% de UNBR, cu titlu de cheltuieli de funcționare, iar restul de 50% să fie distribuit barourilor, în funcție de numărul membrilor acestora cu drept de exercițiu al profesiei, hotărâre care să se aplice inclusiv pentru veniturile realizate pe anul 2017.

c) Av. Ion Cazacu – Baroul București

– înființarea unui grup de lucru al UNBR care să contureze o propunere legislativă pentru crearea unei comisii, prin raportare la cadrul legal al CNSAS, care să solicite instituțiilor care au încheiat Protocoale privind înfăptuirea justiției arhivele în care se pot identifica documentele rezultate ca urmare a punerii în aplicare a acestor Protocoale și rolul lor în soluționarea anumitor dosare în justiție, inclusiv, instituirea unui caz specific de revizuire a cauzei în acest caz.

d) Av. Alexandru Mihalcea – Baroul București

– elaborarea unui regulament al comisiilor de cenzori la toate comisiile de cenzori ale UNBR și ale barourilor; prevederea unui buget distinct de venituri și cheltuieli; cooptarea unui expert financiar contabil în cadrul comisiilor de cenzori; realizarea formării profesionale a cenzorilor de către INPPA.

e) Av. Bardan-Raine Danny Gabriel – Baroul București

– crearea unor birouri ale UNBR pe lângă comisiile juridice ale celor două camere ale Parlamentului, care să conțină un număr suficient de avocați din rândul cărora cel puțin 2 să fie prezenți la ședința comisiei juridice să susțină interesele profesiei de avocat;

– înființarea la nivelul fiecărui Barou a unei Comisii de specialitate, iar la nivelul U.N.B.R. a unei Comisii centrale ce vor avea ca obiect de activitate reglementarea modului de întocmire a contractelor de colaborare și de salarizare între avocați și formele de exercitare a profesiei, supravegherea modului în care sunt derulate aceste contracte, având inclusiv competențe de soluționare a oricăror sesizări formulate atât de către avocați, cât și de către formele de exercitare a profesiei cu privire la modalitatea de derulare a contractelor de colaborare și de salarizare în interiorul profesiei.

– crearea unui sistem on-line/intranet prin care să se cunoască numărul și componența grupurilor de lucru ale consiliului UNBR și stadiul lucrărilor acestora și înaintarea unui raport la fiecare ședință a Consiliului UNBR;

– realizarea unui Buletin Oficial al UNBR care să cuprindă deciziile și hotărârile adoptat în format hârtie, care să fie trimis la barouri.

f) Av. Iosif Nicolescu-Friedman – Baroul București

– înființarea Centrului de documentare, studii și cercetări istorice ale avocaturii române.

g) Baroul Constanța

– modificarea regimului de impozitare a veniturilor formelor de exercitare a profesiei de avocat care optează în acest sens, similar cu microîntreprinderile.

 

 5. Propuneri care au făcut obiectul Hotărârii Congresului avocaților nr. 7/2018:

a) recunoașterea dreptului fiecărui avocat de a putea utiliza pe actele juridice care emană de la acesta, în anul Centenarului, „Sigiliul aniversar – avocații români. Centenarul Marii Uniri”, care se identifică vizual potrivit anexei nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 303/22.03.2018;

b) obligația Consiliului U.N.B.R. de a pune în dezbaterea publică a avocaților, cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile înainte de a fi pus pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R., orice proiect de majorare a contribuțiilor la Casa de Asigurări a Avocaților, U.N.B.R., inclusiv taxele cursanților de la I.N.P.P.A..

 


Descarcă articolul format DOCX

Descarcă articolul format PDF

Distribuie prin: