Ultimele modificări ale codului Fiscal: eliminarea condiționării înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară de plata impozitului; clarificarea modalității de stabilire a plăților anticipate de impozit în cazul chiriilor în valută; tratament fiscal egal al nerezidenților și extinderea cotei reduse de TVA

Ultimele modificări ale codului Fiscal: eliminarea condiționării înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară de plata impozitului; clarificarea modalității de stabilire a plăților anticipate de impozit în cazul chiriilor în valută; tratament fiscal egal al nerezidenților și extinderea cotei reduse de TVA

30 aprilie 2015

 

noutati

noutati

  • Ultimele modificări ale codului Fiscal: eliminarea condiționării înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară de plata impozitului; clarificarea modalității de stabilire a plăților anticipate de impozit în cazul chiriilor în valută; tratament fiscal egal al nerezidenților și extinderea cotei reduse de TVA

Ordonanţa de urgenţă nr. 6 din 07 Aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 14.04.2015

Eliminarea condiționării înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară de plata impozitului

În noua reglementare a art 771, alin 6 se prevede că în cazul transferului prin hotărâri judecătorești sau prin alte proceduri decât cea notarială, impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Aceleași obligații fiscale sunt aplicabile și în cazul transferului prin executare silită.

O schimbare binevenită este abrogarea dispozițiilor privind obligația registratorilor de la birourile de carte funciară de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru înregistrarea acestuia. Prin urmare, este eliminată condiționarea înscrierii în cartea funciară a dreptului noului proprietar  de  dovada achitării acestui impozit de către fostul proprietar.

Așa cum a constatat și Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 662/2014, reglementarea anterioară aart. 771 alin. 6 din Codul fiscal era neconstituțională întrucât  îngrădea dreptul de proprietate prin faptul că din culpa unei alte persoane, respectiv a debitorului urmărit în procedura de executare ce s-a finalizat prin adjudecarea bunului, adjudecatarul se află în imposibilitatea de a-şi intabula dreptul de proprietate dobândit. După cum a constatat Curtea,  în mod greşit se impune adjudecatarului să facă dovada achitării impozitului pe transferul dreptului de proprietate, întrucât obligaţia de declarare a venitului şi plata impozitului revin vânzătorului.

Clarificarea modalității de stabilire a plăților anticipate de impozit în cazul chiriilor în valută

Sunt introduse reguli privind recalcularea plăților anticipate de impozit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută. Până acum aceste reglementări vizau doar chiria în lei.

Astfel, la art 94 se introduce două aliniate noi – 22 și 23 – care prevăd următoarele:

„(22) În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), începând cu 1 iunie 2015.

(23) Pentru înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 şi neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au obligaţia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.”

Cursul de schimb al pieţei valutare utilizat pentru determinarea venitului anual, în situaţia rezilierii contractelor respective, în cursul anului fiscal, este cel comunicat de BNR în ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere. Impozitul este recalculat de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului.

Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi și din activități independente obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al UE sau al SEE

Potrivit noilor prevederi, persoanele juridice care obțin din România venituri reprezentând dobânzi sau venituri din activități independente și care se consideră discriminate de aplicarea regimului fiscal oferit de aplicarea prevederilor Convențiilor de evitare a dublei impuneri, vor putea opta pentru aplicarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit conform regulilor aplicabile persoanelor juridice rezidente care obțin venituri reprezentând dobânzi, respective activități independente (cotă de impozitare de 16%, depunerea acelorași declarații la aceleași termene, folosirea aceluiași mod de determinare a venitului impozabil etc.).

Prin urmare se vor afla în aceeași situație ca și persoanele fizice rezidente care obțin venituri din dobânzi, respectiv activități independente.

Sumele plătite inițial conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri vor fi considerate la regularizarea impozitului pe venit ca fiind plăți anticipate de impozit în contul impozitului pe venit. (Art. 1161 și1162 )

Extinderea cotei reduse de TVA la mai multe categorii de bunuri

Începând cu data de 1 iunie 2015, cota redusă de TVA de 9% va fi aplicabilă următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi ( cu excepția băuturilor alcoolice), destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în mod normal în prepararea alimentelor, produse utilizate în mod normal pentru a completa sau înlocui alimentele, Cota de TVA 9% se aplică și serviciilor de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice și, conform expunerii de motive,  are ca scop stimulatrea turismului în România

Prin normele metodologice urmează să se stabilească și codurile NC corespunzătoare acestor bunuri din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 (Art. 140, alin 2, lit g) și h)
 

Distribuie prin: