COMUNICAT. Poziția UNBR față de HG nr. 89 din 28 ianuarie 2020, care conferă Autorității pentru Digitalizarea României competențe de supraveghere și control, în lipsa oricăror norme specifice referitoare la protecția secretului profesional și comercial

COMUNICAT. Poziția UNBR față de HG nr. 89 din 28 ianuarie 2020, care conferă Autorității pentru Digitalizarea României competențe de supraveghere și control, în lipsa oricăror norme specifice referitoare la protecția secretului profesional și comercial

24 februarie 2020

COMUNICAT

Poziția UNBR față de HG nr. 89 din 28 ianuarie 2020, care conferă Autorității pentru Digitalizarea României competențe de supraveghere și control, în lipsa oricăror norme specifice referitoare la protecția secretului profesional și comercial

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) își exprimă îngrijorarea față de măsurile de supraveghere și control impuse de HG nr. 89 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, în lipsa oricărei garanții privind protecția secretului profesional și comercial.

Potrivit art. 5, lit. f), pct.18 din HG nr. 89/2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) dobândește competențe similare cu ale organelor de urmărire penală, respectiv:

(i) are acces la orice documente, orice date sau orice informații pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;

(ii) impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 și pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web;

(iii) efectuează inspecțiile la fața locului necesare și pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, meșteșugărească sau liberală sau solicită altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informații, date sau documente pe durata necesară și în măsura necesară inspecției; cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului vizat de inspecție explicații privind fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și înregistrează răspunsurile acestuia;

Deși aceste dispoziții reprezintă o copie fidelă a art.9, alin 3 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului, reglementarea națională privind organizarea și funcționarea ADR nu preia niciuna din garanțiile de protecție a secretului profesional prevăzute de același Regulament.

Potrivit punctului 41 din Regulament, „Pentru a se asigura că anchetele nu sunt compromise sau că reputația comercianților nu este afectată pe nedrept, informațiile schimbate între autoritățile competente ar trebui să facă obiectul unor garanții stricte de confidențialitate și de secret profesional și comercial. Autoritățile competente ar trebui să decidă cu privirea la divulgarea unor astfel de informații în fiecare caz în parte și numai în cazul în care este adecvată și necesară, cu respectarea principiului proporționalității, luând în considerare interesul public, cum ar fi siguranța publică, protecția consumatorului, sănătatea publică, protecția mediului sau buna desfășurare a anchetelor penale”. Măsurile de protecție a secretului profesional sunt detaliate pe parcursul Regulamentului.

Regulamentul (UE) 2017/2.394 este obligatoriu în toate elementele sale (inclusiv garanțiile privind protecția secretului profesional) și se aplică direct în toate statele membre, începând cu data de 17 ianuarie 2020. Însă, pentru evitarea confuziilor și a eventualelor abuzuri în practică, considerăm că este necesară precizarea expresă a garanțiilor privind protecția secretului profesional și în legislația internă.

Având în vedere aceste aspecte, UNBR va face toate demersurile necesare în acest scop.

pentru Comisia Permanentă
 
Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România
 
Av. dr. Traian C. Briciu


Download COMUNICAT fisier DOCX / PDF