Minuta ședințelor Consiliului UNBR din 04 – 05 septembrie 2020

Minuta ședințelor Consiliului UNBR din 04 – 05 septembrie 2020

09 septembrie 2020

MINUTA
ȘEDINȚELOR CONSILIULUI UNBR
04 și 05 septembrie 2020

În perioada 04-05 septembrie 2020 s-a desfășurat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 17-18 iulie 2020;
2. Analiza și aprobarea raportului anual al Consiliului UNBR ;
3. Aprobarea execuției bugetare pe anul 2019 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 ale INPPA ;
4. Analiza unor proiecte care presupun folosirea patrimoniului U.N.B.R. și C.A.A. în activități producătoare de venituri, potrivit legii;
5. Informare privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat;
6. Discuții pe marginea tematicii de Congres: „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”;
7. Lucrări curente;
8. Diverse.

Au fost invitați la ședință Ministrul Justiției și membrii ai Parlamentului României (avocați și/sau membrii în comisiile juridice ale celor două camere.

Domnul Cătălin Predoiu, Ministrului Justiției, a subliniat colaborarea dintre minister și conducerea profesiei de avocat, care a funcționat foarte bine în această perioadă de Pandemie, în care cursul firesc al justiției a fost perturbat de impactul măsurilor impuse obiectiv de nevoia de a proteja dreptul la viață și la sănătate al cetățenilor. Totodată, a indicat viitoarele proiecte de lege/politici publice pe care ministerul urmează a le pune în dezbatere publică: „legile justiției”, reguli speciale privind actul de justiție în condițiile speciale generate de Pandemie (utilizarea tehnologiei de comunicare la distanță), „Cartierul Justiției” etc. Ministrul Justiției a remarcat faptul că , în continuare, profesia de avocat este parazitată și atacată prin practici neloiale și nelegale, unele aflate clar în sfera dreptului penal și a indicat că va cere expres autorităților statului respectarea și aplicarea legii.

Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru, membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunități a menționat deschiderea forului legiuitor către profesia de avocat  și cooperarea dintre Parlament și conducerea profesiei în ce privește modificarea și completarea legislației profesiei sau care are impact asupra profesiei.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc, Președintele Senatului, a subliniat necesitatea aplicării imediate a modificărilor legislației în materia justiției și a implementării proiectului „Cartierului Justiției”, al cărui inițiator este, încă din perioada în care deținea demnitatea de ministru al justiției, care trebuie să ateste, și la nivel arhitectonic, principiul egalității de arme.

Consiliul UNBR a aprobat Raportul anual al Consiliului UNBR către Congres, potrivit proiectului supus dezbaterii membrilor. Președintele UNBR a menționat stadiul proiectelor asumate de Consiliul UNBR pentru perioada 2019-2023.

Consiliul UNBR decis ca în luna octombrie să se desfășoare o ședință specială destinată exclusiv activității și proiectelor sistemului Casei de Asigurări a Avocaților, în care se vor analiza toate aspectele ce privesc sistemul.

Consiliul UNBR a analizat proiectele cu impact economic asupra profesiei de avocat, inclusiv rezultatele sondajului de opinie derulat în perioada 25 -28 august 2020 și a decis prelungirea perioadei de răspuns cu 10 zile, urmând ca după procesarea rezultatelor, acesta să fie remis către Consiliu. Ulterior, dacă se decide în acest sens, va urma etapa evaluării proiectului cu un evaluator de top; în paralel vor continua demersurile juridice privind clarificarea situației contractuale a furnizorului.

Consiliul UNBR a dezbătut și Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client, care a fost prezentat în cadrul ședinței și a decis aprobarea sa în principiu și mandatarea Comisiei Permanente de a continua discuțiile cu dezvoltatorii și, dacă apreciază, cu Grupurile de lucru ale Consiliului care au atribuții în cest domeniu. Comisia Permanentă va prezenta un raport la ședința Consiliului din luna octombrie a.c.

Consiliul UNBR a analizat legislația internă privind registrele avocaților și a ajuns la concluzia că se impune ca Grupul de lucru privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat să analizeze și să facă propuneri privind verificarea de către terți (în special autoritățile publice) a actelor atestate de avocați în timp real, în condiții de siguranță a registrelor. S-a subliniat că scopul principal al registrelor trebuie să rămână credibilitatea serviciului atestării actelor de către avocat, care să fie urmat de creșterea veniturilor avocaților prin acest tip de activitate.

Consiliul UNBR a luat act de informarea potrivit căreia Comisia Permanentă a aprobat măsurile privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020:

– Complexul ROMEXPO ca locație pentru desfășurarea examenului, care permite luarea tuturor măsurilor necesare pentru organizarea în bune condiții, cu respectarea normelor sanitare a acestuia;
– numirea Președintelui și a Vicepreședintelui de examen și a comisiei de organizare a examenului;
– aprobarea măsurilor de restituire a taxei pentru candidații care solicită retragerea dosarului, precum și pentru cei care se prezintă la locul examenului fără a îndeplini condițiile sanitare impuse de normele de securitate epidemiologică; aceste din urmă persoane pot participa la examen, dacă optează în acest sens, exclusiv într-o sală special amenajată în acest scop și dacă semnează o declarație în acest sens.

În prealabil Consiliul UNBR a aprobat execuția financiară a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA) pentru 2019 și bugetul de venituri și cheltuieli al INPPA pentru 2020.

Consiliul UNBR a analizat implicațiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 225/2017 privind declararea neconstituțională a sintagmei „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995. După dezbateri s-a hotărât ca Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei să întocmească, până la data de 01 octombrie a.c., raport cu privire la modificarea ce ar trebui propusă autorităților legiuitoare cu privire la această prevedere,care va fi analizat la ședința consiliului din aceeași lună.

Consiliul UNBR a rezolvat un număr de 12 plângeri și contestații.

Consiliul UNBR a ratificat un număr de 7 de decizii ale Comisiei Permanente privind acordarea de ajutoare din Fondul de Solidaritate a Avocaților.