Noile măsuri fiscal-bugetare prevăzute de OUG 181/2020

Noile măsuri fiscal-bugetare prevăzute de OUG 181/2020

27 octombrie 2020

OUG 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 988 din 26 octombrie 2020. Aceasta conține măsuri de înlesnire la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central, precum: procedura simplificată de eșalonare a datoriilor,  prelungirea plății taxelor până la 25 decembrie 2020, rambursarea TVA cu control ulterior până la 25 ianuarie 2021 și  deductibilitatea testelor COVID-19.

De asemenea, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată precum și pentru cele care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată.

1. Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central

Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Sunt asimilate obligațiilor fiscale amenzile de orice fel administrate de organul fiscal și creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale. Acestea din urmă includ creanțele rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii.

2. Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Certificatul se eliberează de către organul fiscal în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Sunt incluse în termen cererile depuse de debitorii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Noul act normativ face derogare de la procedura fiscală și prevede că certificatul cuprinde obligațiile care există în sold la data eliberării acestuia.

3. Modul de soluționare a cererii

Cererea debitorului se soluționează termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere.

Actul normativ prevede 12 condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată, posibilitatea modificării sau renunțării la eșalonare, dobânzile și penalitățile de întârziere.

Urmează ca procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central să fie aprobată prin ordin al președintelui ANAF în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

4. Suspendarea executării silite

Pentru sumele care fac obiectul eșalonării nu începe executarea silită sau dacă a început se suspendă de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

La momentul la care debitorului i se comunică decizia de eșalonare, organele fiscale transmit în scris și instituțiilor de credit  și terților popriți măsura de suspendare a executării silite prin poprire. Acela este momentul de la încetează măsura care privește indisponibilizarea sumelor viitoare care provin din încasări zilnice. În schimb, sumele deja existente în cont rămân indisponibilizate și au o destinație clar prevăzută de actul normativ. Banii pot fi folosiți pentru achitarea obligațiilor de care depinde menținerea eșalonării și pentru plata drepturilor salariale.

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020 inclusiv.

5. Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități (hoteluri, restaurante etc.),

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități nu plătesc  pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020 inclusiv.

6. Impozitul și taxa pe clădiri datorat conform art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Până la 2 Decembrie, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot hotărî reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%. Sunt vizate clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice de către alte persoane fizice sau juridice. Aceasta se aplică dacă proprietarii sau utilizatorii au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Proprietarii sau utilizatorii clădirii au termen până la 21 Decembrie 2020 să depună la organul fiscal din raza teritorială competentă în care află clădirea o cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe propria răspundere în care vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii, fie întreruperea parțială a activității economice. În situația din urmă se anexează o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

7. Completarea OG 6/2019

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Conform noii reglementări, contribuabilii care și-au manifestat intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare au obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția acestora în perioada 8 august-31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Solicitarea de restructurare prevăzută referitoare la modificarea deciziei de eșalonare la plată în perioada de valabilitate a eșalonării se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii.

Prevederile complete ale OUG 181/2020 le puteți citi integral AICI

Distribuie prin: