POLITICA de CONFIDENȚIALITATE a DATELOR – Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR

POLITICA de CONFIDENȚIALITATE a DATELOR – Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR

22 mai 2018

  

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Ultima actualizare: 22 mai 2018

Confidențialitatea datelor personale este un dintre angajamentele fundamentale ale Uniunii Naționale a Barourilor din România – UNBR (în continuare, împreună denumite „UNBR” sau „noi”).

Date personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.

Politica de confidențialitate a UNBR se referă la datele personale ale avocaților, petenților, candidaților la examene, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, ale angajaților / potențialilor angajați și se aplică datelor colectate în scris sau prin intermediul site-ului www.unbr.ro, prin e-mail sau prin alte modalități de contact off-line.

Politica de confidențialitate descrie:

– scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale;

– motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

– categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și care sunt procesate;

– durata procesării acestor date;

– drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

– cui putem dezvălui datele personale

UNBR procesează datele personale menționate ca obiect al politicii de confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

I. SCOPURI, MODALITĂŢI DE PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii unui avocat cu UNBR, dumneavoastră, datele personale ale acestuia pot fi supuse activităților de prelucrare a datelor. Utilizăm datele personale ale avocaților în următoarele cazuri:

1. Rezolvarea plângerilor și contestațiilor făcute de avocat, împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, Comisia Permanenta a UNBR și Consiliul UNBR, în cazurile prevăzute de lege și de statutul profesiei de avocat, inclusiv în cazul în care o persoană a formulat plângeri împotriva unui avocat sau împotriva deciziilor adoptate de Consiliile Barourilor în legătură cu petiții, cereri, contestații formulate împotriva unui avocat.

1.1. Colectarea datelor cu caracter personal pentru rezolvarea plângerilor și contestațiilor făcute de avocat împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor se efectuează de Comisia Permanenta a UNBR și/sau de Consiliul UNBR, în cazurile prevăzute de lege și de Statutul profesiei, inclusiv în cazul în care o persoană fizică a formulat plângeri împotriva dumneavoastră se realizează prin transmiterea acestora personal, de către avocat, prin transmiterea lor de către barouri, Casa de Asigurări a Avocaților, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA, instituții ale statului, organele puterii judecătorești, parchete, poliție, etc., prin preluarea acestora din aplicația „Tabloul național al avocaților” unde datele privind avocații sunt colectate, încărcate și actualizate exclusiv de către barouri.

1.2. Datele colectate în condițiile pct. 1.1. vor putea fi accesate doar de salariații UNBR desemnați în acest scop, membrii Comisiei Permanente și membrii Consiliului UNBR. În procesul de analiză a cererilor, datele personale ale avocaților pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane) de al căror aviz depinde soluționarea unei cereri, ori a cărei implicare este prevăzută de lege. Documentele ce cuprind date personale ale avocaților sunt arhivate pentru perioada prevăzută de lege, în condițiile de securitate prevăzute de Regulamentul de ordine interioara al UNBR, iar la terminarea termenului de păstrare sunt supuse distrugerii securizate.

1.3. Niciuna din datele personale puse la dispoziția terților de către UNBR în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate, nu vor fi copiate (indiferent de suport) nu vor fi multiplicate și nu vor rămâne în posesia acestora. Nici un terț nu va putea prelucra datele în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către UNBR.

1.4. Datele personale puse la dispoziția UNBR sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor și petițiilor, conform reglementarilor cărora se supune UNBR. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele ce au acces la acestea este strict reglementat și controlat, în condiții ce asigură confidențialitatea datelor.

1.5. Utilizăm datele de contact ale avocaților, preluate de la barouri, ori de la avocați, pentru a comunica cu aceștia în legătură cu cererea înaintată la UNBR și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

1.6. Soluționarea cererilor adresate UNBR se face pe baza consimțământului privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare analizării cererii potrivit legii.

2. Prelucrarea datelor pentru comunicarea buletinelor informative, informări legate de organizarea și exercitarea profesiei de avocat, informări privind evoluția legislației, ”Revista presei”, revista „Avocatul”, alte publicații și informări cu caracter profesional către avocați.

2.1. UNBR utilizează datele de contact ale avocaților pentru comunicarea buletinelor informative, a informărilor ce privesc masuri adoptate, potrivit legii, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, a informărilor privind evoluția legislației sau evoluția procesului de adoptare a actelor normative, inclusiv din domeniul de reglementare specific organelor competente ale profesiei de avocat,” Revistei presei”, revistei „Avocatul”, a altor publicații și informări cu caracter profesional, prin utilizarea numelui și prenumelui, precum și a adresei de e-mail comunicată la abonarea la publicațiile UNBR sau a adresei de e-mail comunicată, conform legii, în Tabloul avocaților, întocmit potrivit legii.

2.2. Categoriile de date prelucrate pentru realizarea activităților prevăzute la pct. 2 sunt: numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care avocatul le-a furnizat direct UNBR sau le-a pus la dispoziția Baroului.

2.3. Avocatul poate oricând să retragă consimțământul, exprimând opțiunea de a nu primi buletinele de știri, ”Revista presei”, Revista ”Avocatul” în viitor, făcând clic pe butonul „Dezabonare” atunci când se primesc astfel de comunicări prin e-mail sau prin comunicare directa prin serviciul on-line [email protected]

3. Prelucrarea datelor în cazul în care solicitați acordarea de ajutor financiar din Fondul de solidaritate al avocaților.

3.1. Colectăm și prelucrăm datele personale pentru a procesa cererile formulate pentru acordarea ajutoarelor din Fondul de solidaritate al avocaților, în conformitate cu prevederile legale privind funcționarea acestuia. La depunerea cererii, se va solicita acordul dumneavoastră privind colectarea, analiza, prelucrarea, arhivarea și, ulterior, distrugerea datelor personale necesare pentru soluționarea cererilor.

3.2. Datele colectate în condițiile pct. 3.1 vor putea fi accesate doar de salariații UNBR desemnați în acest scop, membrii Comisiei Permanente și membrii Consiliului UNBR. În procesul de analiză a cererilor, datele personale (date medicale și date privind cheltuieli financiare, prezentate în susținerea cererilor) pot fi analizate și de către terți contractanți ai UNBR, (medici / medici specialiști, alți specialiști), date care, după analiză, vor fi înapoiate către UNBR unde sunt arhivate pentru perioada prevăzută de lege, iar la terminarea termenului de păstrare sunt supuse distrugerii securizate.

3.3. Niciuna din datele personale puse la dispoziția terților de către UNBR în vederea soluționării cererilor prevăzute la art. 3.1 nu vor fi înstrăinate. Un acord de confidențialitate este încheiat cu fiecare dintre aceștia.

3.4. Datele personale, medicale și financiare puse la dispoziția UNBR sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele ce au acces la ele este strict reglementat și controlat, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea acestora.

3.5. Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu petenții ( avocat/ susținător al avocatului ) în legătură cu cererile prevăzute la art. 3.1 și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea lor.

3.6. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare soluționării cererilor de acordare a ajutoarelor din Fondul de solidaritate a avocaților se exprima prin completarea corespunzătoare a mențiunilor din cuprinsul cererilor-tip formulate potrivi reglementarilor adoptate privind gestionarea și administrarea Fondului de solidaritate al avocaților.

4. Prelucrarea datelor în situația în care se solicită informații despre dumneavoastră prin sistemul IMI[1] prin care se fac schimburi de informații în situația în care solicitați să vă înscrieți ca avocat în barouri din țările parte ale sistemului IMI (state membre UE, ale Spațiului Economic European și Elveția) precum și în alte situații prevăzute de Regulamentul[2] IMI;

4.1. Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este o aplicație software on-line securizată ,gratuită, care poate fi accesată prin internet, dezvoltată de Comisia Europeană în cooperare cu statele membre, cu scopul de a le sprijini în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schimbul de informații prevăzute în actele Uniunii Europene prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informații și asistența reciprocă.

4.2. IMI este utilizat în diverse domenii ale recunoașterii calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE) și supravegherii furnizorilor de servicii care activează la nivel transfrontalier (Directiva 2006/123/CE).

4.3. Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD), prevede obligativitatea utilizării acestei rețele, în corespondența cu autoritățile europene și naționale, precum și cetățenii care doresc să clarifice anumite aspecte legate de activitatea și atribuțiile autorităților din cadrul UE (în România, pentru domeniul profesiei de ”avocat” – UNBR).

4.4. Rolul principal în cadrul rețelei îl dețin autoritățile competente (AC), calitate pe care o deține UNBR, conform reglementarilor legale și care își exercită atribuțiile conform Protocolului încheiat în 2011 cu DAE (în prezent MAEUR), pentru implementarea obligației de cooperare administrativă instituită de Directiva Servicii (2006/123/CE) , transpusa in Romania de OUG nr.49/2009, cu modificările și completările ulterioare.

4.5. În cadrul schimburilor de informații prin intermediul rețelei IMI, UNBR poate solicita informații Autorităților Competente din alte țări UE cu privire la calitatea de avocat, în vederea procesării cererilor privind înscrierea într-un barou din România a unui avocat din tarile UE sau din Spațiul Economic European.

4.6. Datele personale ale petenților sunt transferate în statele din Uniunea Europeană și Zona Economică Europeană și Elveția în vederea verificării titlului profesional deținut de într-o țară membră a UE. Vor fi transmise doar acele date personale care permit identificarea petentului ca avocat, alături de date profesionale.

4.7. În același mod, dacă o Autoritate Competentă solicită informații privind titlul profesional de avocat deținut de o persoană în România, vor fi oferite prin sistemul IMI doar acele date relevante care permit identificarea avocatului român precum și acele date privind titlul profesional de avocat obținut în România; datele personale pot fi transferate, exclusiv în scopul menționat, în statele din Uniunea Europeană și Zona Economică Europeană și Elveția.

4.8. Este necesar consimțământul petentului privind prelucrarea datelor personale, în vederea soluționării cererii, inclusiv prin transmiterea și procesarea acestora prin intermediul sistemului IMI.

4.9. Soluționarea cererii se face în baza consimțământului privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea transmiterea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii, menționat expres în cuprinsul cererii-tip.

5. Prelucrarea datelor personale în cazul în care solicitați emiterea legitimației profesionale tip card prevăzut cu cip de proximitate pentru avocați, emis și utilizat sub licența[3] Consiliului Barourilor Europene (în continuare, CCBE).

5.1. Pentru emiterea legitimației profesionale tip card prevăzut cu cip de proximitate pentru avocați sub licența CCBE, UNBR prelucrează datele avocaților prin preluarea acestora din aplicația informatică ”Tabloul național al avocaților”, date care sunt colectate și încărcate în aplicație de către barouri. Fiecare barou gestionează exclusiv datele privind avocații din acel barou.

5.2. La depunerea cererii de emitere a legitimației de avocat tip card CCBE se solicita acordul privind procesarea datelor personale în vederea emiterii legitimației de avocat tip card CCBE, prin menționarea acestuia pe formularul cerere-tip de acordare și eliberare a cardului.

5.3. Consimțământul privind colectarea și procesarea datelor personale necesare emiterii legitimației de avocat tip card CCBE este necesar conform reglementarilor privind procedura de emitere si acordare a cardului.

5.4. Datele colectate în condițiile pct. 4.1 vor putea fi accesate doar de salariații UNBR desemnați în acest scop, de membrii Comisiei Permanente în cazul în care situația impune o atenție specială precum și de terțul procesator al cardurilor, care asigură imprimarea cardului cu datele personale prevăzute de reglementările profesionale.

5.5. Niciuna dintre datele personale puse la dispoziția terțului procesator al cardurilor de către UNBR în vederea imprimării legitimației de avocat tip card CCBE nu vor fi înstrăinate. Un acord de confidențialitate a fost încheiat cu terțului procesator al cardurilor în care acesta a declarat că activitatea sa este organizată de așa natură încât se conformează cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

5.6. Circulația datelor dumneavoastră în procedura emiterii legitimației de avocat tip card CCBE este următoarea: cererea pentru emiterea legitimației de avocat tip card CCBE se depune la barou, însoțită de documentele prevăzute de Statutul profesiei de avocat; cererea depusă la barou este verificată de către funcționarul special desemnat în acest scop și, după ce acesta constată că cererea întrunește condițiile legale, o procesează prin introducerea datelor în secțiunea ”Carduri” din aplicația informatică ”Tabloul național al avocaților”; cererea este verificată de salariatul UNBR desemnat cu administrarea aplicației care confirmă legitimitatea cererii, iar aceasta este transmisă la procesatorul de carduri care o procesează prin tipărirea datelor necesare; datele necesare tipăririi cardurilor sunt livrate procesatorului din aplicația informatică ”Tabloul național al avocaților”; după tipărire, cardurile sunt livrate prin curier către barou, care se va ocupa de transmiterea legitimației de avocat tip card CCBE către avocat.

5.7. UNBR nu utilizează datele de contact ale avocatului deoarece întreaga procedură de emitere a legitimației de avocat tip card CCBE se desfășoară prin intermediul baroului.

6. Procesarea datelor în situația în care un avocat străin solicită acordarea unui Avizului conform privind atestarea calificării de avocat pentru înscrierea într-un barou din România.

6.1. UNBR colectează și preia datele avocatului petent pentru a procesa cererile formulate de pentru acordarea Avizului conform privind atestarea calificării de avocat pentru înscrierea într-un barou din România.

6.2. Datele colectate în condițiile pct. 6.1 vor putea fi accesate de salariații UNBR desemnați în acest scop, de membrii Comisiei Permanente și membrii Consiliului UNBR.

6.3. În cadrul procedurilor de soluționare a cererii, se vor solicita informații prin intermediul rețelei IMI[4], către Autoritatea Competentă din țara UE în care solicitantul este înscris ca avocat ,privind titlul profesional invocat ca temei al cererii. Vor fi transmise doar acele date personale care permit identificarea solicitantului , alături de date profesionale.

6.4. UNBR utilizează datele de contact pentru a comunica cu solicitantul în legătură cu cererea și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

6.5. Consimțământul privind prelucrarea datelor personale în vederea soluționării cererii, inclusiv prin transmiterea și procesarea acestora prin intermediul sistemului IMI este exprimat prin completarea formularului tip al cererii, la rubrica corespunzătoare.

6.6. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea transmiterea și arhivarea datelor este necesar exclusiv pentru prelucrarea, gestionarea și soluționarea cererii.

7. Colectarea și prelucrarea datelor avocatului roman care solicită emiterea unui Certificat pentru atestarea titlului profesional de avocat[5], în vederea exercitării profesiei de avocat într-un alt stat

7.1. UNBR colectează și prelucrează datele avocatului solicitant pentru a procesa cererile formulate privind eliberarea Certificatului pentru atestarea titlului profesional de avocat, în vederea exercitării profesiei de avocat într-un alt stat.

7.2. Datele colectate în condițiile pct. 7.1 vor putea fi accesate de salariații UNBR desemnați în acest scop, de membrii Comisiei Permanente și membrii Consiliului UNBR.

7.3. În cadrul procedurilor de soluționare a cererii se vor solicita informații de la barou privind situația disciplinară precum și privind pregătirea profesională continuă a avocatului solicitant, în raport cu evidențele și datele deținute de barou.

7.4. Se utilizează datele de contact pentru a comunica cu solicitantul în legătură cu cererea și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

7.5. Consimțământul solicitantului privind prelucrarea datelor personale necesare în vederea soluționării cererii, inclusiv prin transmiterea și procesarea acestora prin intermediul sistemului IMI se consemnează în cererea-tip completată de solicitant.

7.6. Soluționarea cererii impune consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea transmiterea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii.

8. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Legea), Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic al avocatului român, Codul deontologic al avocatului european.

8.1. UNBR poate prelua unele date personale ale avocaților pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de Lege, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic sau alte acte ale organelor profesiei de avocat ce impun obligația comunicărilor către avocați.

8.2 În situațiile prevăzute la pct. 8.1, prelucrarea este impusă de obligația legale sau cuprinsă în acte obligatorii ale organelor profesiei, potrivit legii, Statului profesiei sau Codului deontologic al avocatului român, Codului deontologic al avocatului european.

9. Plângeri și contestații făcute de persoane/entități, altele decât avocații, împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, Comisia Permanentă a UNBR și Consiliul UNBR, în cazurile prevăzute de lege și de Statutul profesiei de avocat, inclusiv plângeri, sesizări, reclamații formulate împotriva avocaților, ori în legătură cu activitatea avocaților.

9.1. UNBR colectează și prelucrează datele personale ale petenților/contestatorilor sau reprezentanților acestora necesare pentru a procesa plângerile și contestațiile făcute de persoane/entități, altele decât avocații, împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, Comisia Permanentă a UNBR și Consiliul UNBR, în cazurile prevăzute de lege și de statutul profesiei, inclusiv plângeri, sesizări, reclamații formulate împotriva avocaților.

9.2. Datele colectate în condițiile pct. 9.1. vor putea fi accesate doar de salariații UNBR desemnați în acest scop, membrii Comisiei Permanente și membrii Consiliului UNBR. În procesul de analiză a cererilor, datele personale pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane, de exemplu specialiști), date care, după analiză, vor fi înapoiate către UNBR unde sunt arhivate pentru perioada prevăzută de lege, iar la terminarea termenului de păstrare sunt supuse distrugerii securizate.

9.3. Niciuna din datele personale puse la dispoziția terților de către UNBR în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate, nu vor fi copiate (indiferent de suport) nu vor fi multiplicate și nu vor rămâne în posesia acestora. Nici un terț nu va putea prelucra datele încredințate exclusiv în scopul soluționării unei lucrări înregistrate la UNBR în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către UNBR.

9.4. Datele personale puse la dispoziția UNBR sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele care au acces la acestea este strict reglementat și controlat, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea acestora.

9.5. Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu solicitantul în legătură cu cererile/petițiile/reclamațiile/sesizările și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

9.6. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii se menționează expres în cuprinsul cererii, sesizării, reclamației, petiției.

10. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți partener contractual cu UNBR

10.1. În vederea menținerii relației contractuale, UNBR folosește datele personale relevante ale co-contractantului sau ale reprezentantului acestuia pentru a menține relația contractuală. Ne bazăm în acest caz pe obligația de îndeplinire a acordului (convenției, contractului) încheiat cu UNBR ca motiv de procesare a datelor personale.

10.2. Utilizăm datele de contact ale contract-contractanților pentru a comunica în legătură cu orice probleme relevante legate de realizarea obligațiilor contractuale. Ne bazăm și în acest caz, pe acordul de a coopera pentru îndeplinirea acordului încheiat cu UNBR, ca motiv pentru procesare.

10.3. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate UNBR, de regulă de însuși cocontractant sau de reprezentantul acestuia.

11. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți un solicitant de loc de muncă / colaborare

11.1. Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul UNBR. Ne bazăm această procesare de date conform cu încheierea și executarea acordului.

11.2. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu solicitantul sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detaliile privind educația și formarea, calificările profesionale, precum și alte date personale furnizate direct UNBR.

12. Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți vizitator al sediului nostru

12.1. UNBR folosește datele personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor se bazează pe interesul legitim al UNBR, și anume protejarea acestor spații, a activelor și a personalului UNBR.

12.2. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dumneavoastră, precum și alte date personale pe care le furnizați direct.

13, Colectarea și prelucrarea datelor în situația în care sunteți utilizator al site-ului de internet al UNBR

13.1. Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.unbr.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm pe această activitate de prelucrare a datelor prin interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și pentru îmbunătățirea acestuia.

13.2. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

13.3. Pentru toate categoriile de persoane prevăzute la art. 13.1 se pot procesa și datele dumneavoastră în contextul modificărilor care implică orice entitate sub autoritatea sau afiliată UNBR. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care UNBR are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat de UNBR în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al UNBR de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

14. Colectarea și prelucrarea datelor în cazul în care sunteți candidat la examenul de primire în profesie

14.1. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră pentru a procesa cererea formulată de dumneavoastră privind participarea la examenul de primire în profesia de avocat, în condițiile Statutului profesiei de avocat. Datele colectate sunt cele prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

14.2. În situațiile prevăzute la pct. 14.1, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală.

14.3. Datele dumneavoastră personale pe care le puneți la dispoziția noastră sunt utilizate exclusiv pentru soluționarea cererilor. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele ce au acces la ele este strict reglementat și controlat, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea acestora.

14.4. Datele colectate în condițiile pct. 14.1 vor putea fi accesate doar de salariații UNBR desemnați în acest scop, de membrii Comisiei Permanente, membrii Consiliului UNBR și membrii Comisiei de examen, desemnați de Consiliul UNBR. În procesul de analiză a cererilor, datele dumneavoastră personale pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane, de exemplu specialiști), date care, pot fi prelucrate și stocate într-o bază de date, prin intermediul unei aplicații informatice.

14.5. Niciuna din datele dumneavoastră personale puse la dispoziția terților de către UNBR în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate. Niciun terț nu va putea prelucra datele dumneavoastră în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către UNBR.

14.6. Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu cererea dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

14.7. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii dumneavoastră se exprima în cererea de înscriere la examen.

15. Colectarea și prelucrarea datelor în cazul în care sunteți parte într-un act atestat de avocat, înscris în Registrul electronic de evidență a actelor atestate de avocat

15.1. UNBR colectează și prelucrează datele personale necesare pentru a procesa cererea formulată de un avocat privind înscrierea unui act atestat, în Registrul electronic de evidență a actelor atestate de avocat, în condițiile art. 3 din Legea nr.51/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

15.2. În situațiile prevăzute la pct. 15.1, temeiul pentru prelucrare este obligația legală privind publicitatea în sistem de Registru electronic a acestor acte.

15.3. Datele personale conținute în actele atestate, sunt stocate într-o bază de date, prin intermediul unei aplicații informatice dedicate. Fluxul circulației acestor date precum și persoanele ce au acces la aceste date este strict reglementat și controlat, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea acestora.

15.4. Datele colectate în condițiile pct.15.1. vor putea fi accesate doar de salariații UNBR desemnați în acest scop, de administratorii desemnați de barouri, de membrii consiliilor barourilor. În procesul de analiză a cererilor, datele dumneavoastră personale pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane, de exemplu specialiști), date care, pot fi prelucrate și stocate într-o bază de date, prin intermediul unei aplicații informatice.

15.5. Niciuna din datele personale puse la dispoziția terților de către UNBR în vederea soluționării cererilor nu vor fi înstrăinate. Niciun terț nu va putea prelucra datele în alt scop decât cel pentru care au fost puse la dispoziție de către UNBR.

15.6. Utilizăm datele de contact pentru a comunica în legătură cu cererea de înscriere în Registru a actului atestat, cererea de informare, cererea de eliberare a unui înscris și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii.

15.7. Consimțământul privind colectarea, stocarea, analiza, prelucrarea și arhivarea datelor necesare prelucrării cererii este menționat expres în cuprinsul cererii.

II. FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

16. Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră ,UNBR urmărește sa furnizați toate categoriile de date cu caracter personal exclusiv în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu pot fi îndeplinite obligații reglementate normativ ce revin UNBR (inclusiv, să soluționăm cereri de competenta UNBR ).

17. Dacă furnizați UNBR datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora înainte de orice dezvăluire a acestor date fata de UNBR, modul în care UNBR intenționează să proceseze datele personale, astfel cum acesta este descris în această document de politică de confidențialitate a UNBR.

 

III. DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

18. Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți, putem:

– să dezvăluim datele dumneavoastră de contact către entitățile aflate sub autoritatea sau afiliate UNBR;

– dacă este în interesul dumneavoastră și este necesar, să divulgăm datele dumneavoastră personale relevante instanțelor judecătorești sau autorităților relevante, în contextul soluționării cererilor transmise/înregistrate/adresate/depuse la UNBR.

 

IV. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR PERSONALE

19. Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră personale atât pe durata soluționării cererilor formulate de dumneavoastră, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.

20. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul soluționării unei cereri sau executării unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.

 

V. ”DREPTURILE TALE”

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

– dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi și, dacă afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

– dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;

– dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

– dreptul la restricții – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

– dreptul de a formula obiecții – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

– dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computer sau să transmiteți aceste date altui controlor de date.

Suntem dispuși să vă asigurăm de exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe informații despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Uniunea Națională a Barourilor din România-UNBR, Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr.5, Sector 5, Cod 050091, România sau prin e-mail la [email protected]

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil.

 

VI. VERSIUNI LA ​​ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare din data de 22 mai 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată la anumite intervale de timp. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul UNBR.

*

NOTIFICĂRILE LA AUTORITATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIE A DATELOR FORMULATE DE UNBR pot fi consultate pe site-ul UNBR (https://www.unbr.ro/protectia-datelor/)


[1] Sistemul de Informare al Pieței Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către Comisia Europeană – Direcția Generală Informatică, sub coordonarea Direcției Generale Piața Internă și Servicii, pentru a facilita comunicarea între Autoritățile Competente din Statele Membre ale Spațiului Economic European prin intermediul unei aplicații web-based IMI-NET. Mai multe informații despre sistemul IMI pot fi obținute aici: https://cnred.edu.ro/ro/sistemul-imi

[2] Regulamentul UE nr. 1024 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 („Regulamentul IMI”) privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (http://cnred.edu.ro/pdf/Regulamentul-UE-1024-2012.pdf)

[3] Contractul de licență prevede transmiterea către CCBE, anual, a numărului de legitimații emise însoțit de următoarele date: numele, prenumele și baroul din care provine avocatul.

[4] Mai multe informații sunt la pct. 4: ”Prelucrarea datelor în situația în care se solicită informații despre dumneavoastră prin sistemul IMI prin care se fac schimburi de informații în situația în care solicitați să vă înscrieți ca avocat în barouri din țările parte ale sistemului (state membre UE, ale Spațiului Economic European și Elveția) precum și în alte situații prevăzute de Regulamentul IMI.

[5] UNBR, în calitate de autoritate română competentă, emite certificate de atestare a titlului profesional de avocat, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (2), art. 37 alin. (1) și Anexa nr. 2 pct. 1, Anexa nr. 3 pct. 1 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 03.05.2004 și în baza dispozițiilor art. 68 alin. (3), art. 97 lit. e) și f), art. 101 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 07.02.2011, cu modificările și completările ulterioare.