Principalele efecte generate de cele mai noi modificări legislative asupra profesiei de avocat, în contextul prelungirii stării de urgență

Principalele efecte generate de cele mai noi modificări legislative asupra profesiei de avocat, în contextul prelungirii stării de urgență

23 aprilie 2020

Având în vedere menținerea contextului excepțional de răspândire a infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 care a determinat instituirea stării de urgență în România s-a decis, la nivel guvernamental, adoptarea mai multor măsuri prin care să se intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei actuale care, fără dubiu, a afectat majoritatea categoriilor socio-profesionale, inclusiv avocații.

Întrucât am prezentat anterior, prin intermediul Comunicatului din data de 23 martie 2020 (https://www.unbr.ro/unbr-informeaza-asupra-efectelor-unor-noi-reglementari-asupra-profesiei-de-avocat-in-contextul-starii-de-urgenta/) cele mai importante modificări legislative, introduse prin acte normative adoptate până la acea dată, în continuare vă punem la dispoziție o sinteză a ultimelor măsuri de ordin economico-fiscal care se răsfrâng direct asupra profesiei de avocat.

În considerarea emiterii Decretului prezidențial nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, majoritatea măsurilor de primă urgență cu aplicabilitate directă care vizau inclusiv domeniul justiției urmează a fi menținute, producându-și efectele pe toată durata stării de urgență, deci până la data de 15 mai 2020.

Actele normative recent adoptate

● Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială;
● Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative;
● Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (în continuare, OUG nr. 48/2020) ;
● Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
● Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României (în continuare, Decretul nr. 240/2020);
● Hotărârea de Guvern nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.

Modificări legislative și efectele esențiale generate de acestea

1. Obligațiile fiscale devenite scadente după 21.03.2020 sunt exonerate de la calculul și plata de accesorii fiscale (dobânzi și penalități de întârziere)

Prin dispozițiile art. VII, alin. (1) și (2) din OUG nr. 29/2020, obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 nu au regimul fiscal al unor obligații restante, sens în care neplata acestora nu va atrage curgerea dobânzilor și a penalităților de întârziere.

Conform prevederilor legale, măsura este valabilă pe toată durata stării de urgență și pentru încă un termen adiționat de 30 zile de data încetării acestei stări.

Nota bene: Până la momentul publicării prezentului comunicat, OUG 29/2020 a fost aprobată de către Senat prin Legea nr. 143/2020, cu unele modificări însă, care vizează inclusiv problematica termenului până la care ar urma să își produc efectele aceste măsuri.

Astfel, conform art. 4 din acest proiect de lege, măsurile fiscale prevăzute la art. VII, alin. (1)-(3) ar urma să se aplice până la data de 1 septembrie 2020, dar nu mai devreme de 60 zile de la încetarea stării de urgență.

La acest moment, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 29/2020 a fost transmis către Camera Deputaților, care este for decizional, urmând ca în perioada următoare să se hotărască în concret soarta acestui act normativ.

2. Se suspendă, prin efectul legii, sau nu încep, procedurile de executare silită a creanțelor bugetare

Prin OUG 29/2020 s-a legiferat inițial măsura de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești, aceasta urmând a fi aplicată, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără formalități suplimentare din partea organelor fiscale.

Legiuitorul a instituit însă și o excepție de această măsură, în privința executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

De asemenea, prin OUG nr. 48/2020, a fost introdusă măsura de suspendare, respectiv neîncepere, prin efectul legii, a măsurilor de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare.

În mod similar cu prevederile OUG 29/2020, a fost instituită și în acest caz o excepție, cu referire la executările silite inițiate pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni.

În conformitate cu dispozițiile ambelor ordonanțe ante-citate, aceste măsuri își vor înceta efectele în 30 zile de la încetarea stării de urgență. Dată fiind prelungirea prin decret prezidențial a stării de urgență, urmează deci ca măsurile să își producă efectele până la data de 15 iunie 2020.

De asemenea, prin OUG nr. 48/2020 au fost suspendate și termenele de prescripție în materie fiscală. În concret, potrivit art. XII, alin. (5), termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 zile de după încetarea stării de urgență.

3. Amânarea la plată pentru serviciile de utilități precum și a chiriei

Conform prevederilor art. X, alin. (5) din OUG nr. 29/2020 coroborate cu cele ale art.1 din Decretul nr. 240/2020, pe durata stării de urgență, prelungite până la data de 15 mai 2020, formele de exercitare a profesiei de avocat, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, pot beneficia de următoarele facilități:

● amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet;
● amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu profesional.

Prin dispozițiile art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 281/2020 au fost reglementate expres criteriile, necesar a fi îndeplinite în mod cumulativ, în baza cărora se stabilesc beneficiarii acestor facilități. Este vorba despre formele de exercitare a profesiei de avocat care:

» au avut un venit net de maximum 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în anul 2018;
» au un personal alcătuit din maximum 9 persoane (salariaţi, inclusiv salarizaţi în interiorul profesiei şi/sau colaboratori);
» şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ori şi-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorităţi, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puţin 25% faţă de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgenţă.
» și-au respectat obligaţia de asigurare a continuităţii activităţii pe perioada instituirii stării de urgenţă.

Din perspectivă procedurală, prin dispozițiile aceleiași hotărâri de Guvern s-a statuat faptul că îndeplinirea condiţiilor antereferite se atestă prin declaraţia pe propria răspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei pe care o transmite cocontractantului, lunar, la data scadenţei obligaţiei de plată a serviciilor de utilităţi şi/sau chiriei.

De asemenea, coordonatorului formei de exercitare a profesiei îi incubă și obligația de a transmite lunar declaraţia pe propria răspundere şi informaţia privind facilitatea legală de care a făcut uz către organul de conducere al organizaţiei profesionale din care face parte, deci către decanul baroului din care face parte, care poate să întreprindă anumite verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.

4. Acordarea unei indemnizații lunare avocaţilor a căror activitate s-a redus ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere faptul că o parte semnificativă a avocaților a fost nevoită să își restrângă activitatea profesională în contextul generat de pandemia de coronavirus, fiindu-le afectate sever veniturile, prin OUG nr. 53/2020 a fost reglementată în mod expres acordarea unei indemnizații pe perioada stării de urgență, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceasta.

În acest sens, potrivit dispozițiilor art. I pct. 1 din OUG 53/2020, pot solicita indemnizația de 75% din câştigul salarial mediu brut (5.439 RON) prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, acei avocați care:

» în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019;
» încasările realizate în luna pentru care se solicită indemnizația să nu fie superioare câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, care este în cuantum de 5.439 RON.

Din punct de vedere procedural, avocatul care solicită indemnizația va întocmi o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la Agenția pentru plăti şi inspecție socială județeană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestuia.

Potrivit art. I pct. 2 din OUG nr. 53/20320, această indemnizație este purtătoare de impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale şi contribuție de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, însă pentru aceasta nu se va datora contribuția asiguratorie pentru muncă[*].

În conformitate cu prevederile art. IV din OUG 53/2020, sumele reprezentând indemnizația legală acordată avocaților care întrunesc condițiile mai sus prezentate, nu pot face obiectul executării silite prin poprire pe durata acordării lor.

Această măsură de suspendare a executării silite prin poprire încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

Material întocmit cu sprijinul doamnei avocat Luisiana Dobrinescu


[*] Prin adresa nr. 126-AUT-03.04.2020, UNBR a solicitat autorităților competente să aibă în vedere faptul că dispozițiile art. XV alin. (5) din OUG nr. 30/2020, astfel cum au fost modificate și completate prin OUG nr. 32/2020, în partea privitoare la „contribuțiile de asigurări sociale” nu sunt aplicabile avocaților, deoarece drepturile de asigurări sociale ale avocaților se exercită în condițiile Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.