Proiectul codului de procedură fiscală: Avocații sunt exceptați de la obligația furnizării de ”informații” organelor fiscale, însă sunt obligați să raporteze zilnic, către ANAF, tranzacțiile clienților de peste 5000 de euro.

Proiectul codului de procedură fiscală: Avocații sunt exceptați de la obligația furnizării de ”informații” organelor fiscale, însă sunt obligați să raporteze zilnic, către ANAF, tranzacțiile clienților de peste 5000 de euro.

31 martie 2015
 

noutati
newsletter_header

  • Proiectul codului de procedură fiscală: Avocații sunt exceptați de la obligația furnizării de ”informații” organelor fiscale, însă sunt obligați să raporteze zilnic, către ANAF, tranzacțiile clienților de peste 5000 de euro.

Proiectul noului Cod de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aduce o precizare în privința recunoașterii exprese privilegiului profesional al avocatului privind secretul profesional. Deși art. 67 din proiect aduce o precizare binevenită în privința recunoașterii dreptului avocatului de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor, art. 62 le impune obligația  de a raporta tranzacțiile de peste 5000 de euro ale clienților și chiar pe cele sub 5000 de euro dacă sunt mai multe și ”par a avea o legătură între ele”.

  1. 1.      Exceptarea avocaților de la obligația de a furniza informații în privința clienților despre datele care de au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor

La Secțiunea a 4-a, denumită ”Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi”, articolul 67 este intitulat generic ”Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii

Potrivit art 67 din proiect:

 (1) Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabilului/plătitorului cu care a avut sau are raporturi juridice.

(2) Sunt asimilate persoanelor prevăzute la alin. (1) asistenţii acestora, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a acestora.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepţia preoţilor, pot furniza informaţii, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informaţiile.

O primă observație este inconsecvența terminologică prin folosirea, ca sinonime,  în contextul actului normativ, a noțiunilor de  dovezi  / informații/ probe. Dacă titlul Secțiunii a 4-a din proiect este”Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi”, articolul 67 prevăzut în cadrul acestei secțiuni este intitulat generic ”Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii”.

Din contextul proiectului nu reiese delimitarea acestor noțiuni, ceea ce poate crea dificultăți în aplicarea art 67. Art. 64, alin 4 prevede că ”dovada reţinerii documentelor prevăzute la alin. (3) o constituie actul întocmit de organul fiscal, în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective”.  În afară folosirea conjuncției coordonatoare ”sau”, care poate crea confuzii,se remarcă folosirea improprie a noțiunii de ”individualizare a probei sau dovezii”, întrucât individualizarea privește sancțiunea dispusă în baza probelor, nu proba sau dovada în sine.

Pe de altă parte, art. 55 din proiect definește ”Mijloacele de probă”, care pot consta inclusiv în înregistrări audio video. Conținutul ”informațiilor” în privința cărora proiectul prevede obligația de raportare către organul fiscal, respectiv dreptul de refuz al unor profesioniști printre care avocații, urmează să fie stabilită prin ordin ANAF, așa cum prevede art. 62, alin 2 din proiect.

2. Obligația avocaților de a raporta tranzacțiile de peste 5000 de euro ale clienților

Pe de altă parte art 62 din proiect prevede ”Obligația altor entități de a raporta ”tranzacții” la organele fiscale, printre aceste entități aflându-se și avocații, notarii și alte persoane care exercită profesii juridice liberale. Mai mult decât atât, aceste raportări ar trebui făcute ”zilnic” iar conținutul informațiilor ce vor trebui raportate va fi stabilit, nu prin lege, ci de  de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit art. 62 din proiect,

(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informaţii în legătură cu operaţiunile şi soldurile aferente conturilor bancare, precum şi procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

A supune avocatul unei obligații  de a raporta zilnic organului fiscal anumite tranzacții ale clienților excede orice cadru legal european, în contextul în care, în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al  secretului profesional avocatului este recunoscut ca având un fundamental în înfăptuirea actului de justiție și este reafirmat în toate demersurile legislative.

Recent, CCBE a publicat o informare în legătură cu Decizia Curții Constituționale din Canada care a declarat parțial neconstituțională legea împotriva spălării banilor tocmai pe motiv că încalcă principiul confidențialității avocat client. De asemenea, după cum a informat International Bar Association, Curtea Constituțională din Belgia a dat o interpretare restrictivă în ceea ce privește obligația avocaților de a raporta tranzacțiile clienților.

A se vedea: Proiect Lege Cod de procedura fiscala – publicat în data de 27.03.2015
Expunere de motive

Distribuie prin: