UNBR informează asupra efectelor unor noi reglementari asupra profesiei de avocat, în contextul stării de urgență

UNBR informează asupra efectelor unor noi reglementari asupra profesiei de avocat, în contextul stării de urgență

23 martie 2020

UNBR informează asupra efectelor unor noi reglementari asupra profesiei de avocat, în contextul stării de urgență

● OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare publicată în M. Of 230/21.03.2020 (în continuare OUG nr. 29/2020)

● OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în M. Of. 231/21.03.2020 (în continuare OUG nr. 30/2020)

1) Termenele de depunere a declarațiilor fiscale se mențin neschimbate (pentru toți contribuabilii):

Toți contribuabilii, indiferent de forma de organizare, vor fi obligați să respecte termenele de depunere a declarațiilor fiscale – primul termen fiind pe 25 martie 2020 – TVA și impozite salariale.

Contribuabililor nu li se vor calcula însă dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata la timp a obligațiilor fiscale. Conform OUG nr. 29/2020, pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (21.03.2020) și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală.

Această măsură rămâne valabilă încă 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Starea de urgență a fost instituită în data de 16 martie 2020, pe o durată de 30 zile.

2) Amânarea termenului de plată a taxelor locale

S-a amânat termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Bonificațiile se vor acorda în cazul plății integrale a impozitului până la noul termen de 30 iunie 2020;

3) Măsuri speciale de procedură fiscală: executări silite

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Această măsură rămâne valabilă încă 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

4) Amânarea la plată pentru serviciile de utilități și a chiriei

Măsura se aplică, pe durata stării de urgență, profesiilor care îndeplinesc servicii de interes public: notar public, avocat, executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorități pentru prevenirea și combaterea pandemiei.

În cazul profesiilor liberale (profesia de avocat fiind menționată expres) criteriile de stabilire a beneficiarilor vor fi stabilite prin hotărâre de guvern.

Membrii acestor profesii sunt obligați ca pe perioada instituirii stării de urgență să ia măsurile necesare continuității activității, cu observarea regulilor de disciplină sanitară. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează cu excluderea din profesie.

(!) Atragem atenția faptului că încă nu s-a publicat actul normativ care reglementează criterii pentru a beneficia de facilitățile menționate.

5) Indemnizația de șomaj tehnic (OUG nr. 30/2020)

Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului [art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii], urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Pentru anul 2020 valoarea câștigului salarial mediu brut a fost stabilită la 5.429 lei, rezultând astfel un maxim suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj de 4.072 lei.

De măsura specificată anterior beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din condițiile:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au CIM active la data intrării în vigoare a OUG.

Pentru angajatorii de la lit. b) de mai sus, plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere cu minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu are capacitate financiară de a plăti toți angajații.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale conform prevederilor Codului fiscal. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a CAS și respectiv a CASS se realizează de angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

6) Indemnizația pentru încetarea activității, pentru profesioniști, alții decât cei care au calitatea de angajatori

Profesioniștii reglementați de Codul Civil care nu au calitatea de angajatori și întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorități conform Decretului privind instituirea stării de urgență, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020 – și anume 2.230 lei.

7) Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 Persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea stagiului de cotizare pentru urgențe medico – chirurgicale, TBC, boli infectocontagioase din grupa A, neoplazii și SIDA.
De asemenea, persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru carantină fără îndeplinirea condiției privind stagiul de asigurare.
De asemenea, prin derogare de la prevederile generale din OUG, certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile acordate în perioada stării de urgență se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

8) Acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (Legea nr. 19/2020)

 – acordarea, la cerere părinților, a unor zile libere plătite de angajator cu 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– decontarea indemnizației nete încasate efectiv de părinte din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, numai pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autorități.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, acestea fiind suportate de angajator.

Zilele libere plătite se pot acorda numai părinților care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ (sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ), iar locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Aceste dispoziții sunt aplicabile angajaților formelor de exercitare a profesiei.


Download DOCX / PDF