UNBR s-a alăturat Apelului la acțiune pentru promovarea Principiilor privind rolul barourilor, promovat de organizațiile internaționale ale avocaților

UNBR s-a alăturat Apelului la acțiune pentru promovarea Principiilor privind rolul barourilor, promovat de organizațiile internaționale ale avocaților

20 iunie 2020

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Principiilor de bază privind rolul barourilor, adoptate la cel de-al 8-lea Congres al Națiunilor Unite pentru Prevenirea Crimelor și Tratamentul Deținuților (1990), UNBR a semnat Apelul la acțiune pentru promovarea Principiilor privind rolul barourilor.

Acest demers, promovat de Uniunea Internațională a Avocaților, International Bar Association și Federația Japoneză a Barourilor Asociate are drept scop reafirmarea relevanței și universalității acestor principii, la nivelul tuturor statelor membre ONU, printr-o voce unitară a avocaților din întreaga lume.

Alături de organizațiile de avocați naționale și internaționale, UNBR face apel la statul român să integreze pe deplin, atât în legislația lor, cât și în procesul decizional politic, promovarea și protecția drepturilor, îndatoririlor și prerogativelor avocaților, să recunoască pe deplin, să susțină și să protejeze rolul vital pe care îl au avocații și profesia de avocat în susținerea statului de drept, în promovarea și protejarea drepturilor omului, în conformitate cu Principiile de bază privind rolul barourilor.

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Principiilor de bază privind rolul barourilor (în continuare „Principiile de bază”), adoptate la cel de-al 8-lea Congres al Națiunilor Unite pentru Prevenirea Crimelor și Tratamentul Deținuților (1990), noi, barourile semnatare, societățile de drept și organizațiile de avocați naționale și internaționale solicităm cu respect Statelor membre ale ONU să recunoască pe deplin, să susțină și să protejeze rolul vital pe care îl joacă avocații și profesia de avocat în susținerea statului de drept, în promovarea și protejarea drepturilor omului, în conformitate cu Principiile de bază.

Independența avocaților și a profesiei de avocat sunt elemente indispensabile pentru realizarea celui de al 16-lea Obiectiv pentru Dezvoltare Durabilă  din Agenda de Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030, în care statele membre s-au angajat, printre altele, să ofere acces la justiție pentru toți în condiții egale și să construiască eficient instituții responsabile și deschise la toate nivelurile.

Prin urmare, remarcăm cu mare preocupare frecvența crescândă, la nivel global, a atacurilor și imixtiunilor atât asupra independenței profesiei juridice, cât și împotriva avocaților în mod individual, inclusiv prin amenințări, intimidare, represalii, hărțuire și imixtiuni în îndeplinirea funcțiilor profesionale ale avocaților. Avocații sunt expuși sancțiunilor arbitrare cum ar fi arestarea, urmărirea penală sau privarea de licență de practica profesiei și / sau unor situații în care guvernele nu reușesc să protejeze avocații în mod corespunzător atunci când securitatea acestora este amenințată ca urmare a exercitării profesiei lor.

Cu prilejul celei de a 30-a aniversare a adoptării Principiilor de bază, dorim să reafirmăm relevanța și universalitatea acestor principii, care oferă „cel mai cuprinzător cadru normativ internațional menit să protejeze dreptul de acces la asistență juridică și funcționarea independentă a profesiei de avocat[1]”.

Prin urmare, facem apel către State:

1. Să adopte mecanisme eficiente și creative pentru a răspunde noilor realități și amenințări împotriva avocaților și a profesiei de avocat pentru a respecta, codifica și implementa pe deplin Principiile de bază, precum și alte norme și reguli naționale și internaționale referitoare la independența și funcțiile avocaților, atât în drept cât și și în practică.[2]

2. Să garanteze pentru toate persoanele pe teritoriul lor accesul prompt, practic și eficient la reprezentare juridică independentă, fără discriminare, inclusiv din primele etape ale procedurilor penale și pe tot parcursul acestora. Orice limitare a accesului la reprezentarea juridică trebuie să fie în concordanță cu legislația internațională privind drepturile omului.

3. Să asigure pentru toți avocații aflați în exercitarea profesiei lor garanțiile privind protecția împotriva oricăror ingerințe ale actorilor statali și non-statali, astfel cum sunt prevăzute în Principiile 16 și 17. Statele ar trebui să aibă inițiativă în ceea ce privește asigurarea protecției și a garanțiilor suplimentare pentru avocații care se află în exercițiul profesiei lor, existând posibilitatea de a fi vizați de diverși actori statali și non-statali atunci când, de exemplu, reprezintă cetățeni / cauze nepopulare sau care contestă guvernele în funcție; când sunt invocate acuzații de amenințări la adresa securității naționale; sau când statul de drept este subminat. Avocaților trebuie să li se garanteze în permanență dreptul la reprezentare, un proces echitabil și un proces adecvat.

4. Să se asigure că nu se vor face niciodată derogări de la garanțiile absolute reprezentate de principiul independenței profesiei de avocat și principiile corespunzătoare de neidentificare a avocaților cu clienții și / sau cauzele acestora (principiul 18) și imunitatea civilă și penală a avocaților pentru declarațiile relevante făcute cu bună-credință în scris sau pledoariile orale (principiul 20).

5. Să garanteze proceduri de admitere în profesie corecte, obiective, nediscriminatorii și transparente și condiții pentru obținerea licenței de avocat care să garanteze că profesia juridică reprezintă populația pe care o servește, ca o condiție prealabilă a principiilor fundamentale de acces egal la justiție și nediscriminare bazată pe sex, rasă, religie, origine națională, orientare sexuală, opinii politice, dizabilitate și / sau apartenență la un anumit grup social (Principiile 10 și 11). În special, statele și organizațiile profesionale ale avocaților ar trebui să ia măsuri speciale pentru combaterea discriminării bazate pe gen și să asigure egalitatea de șanse pentru femeile din profesia de avocat, în special cele ce provin din grupurile vulnerabile.

6. Să se asigure că garanțiile care permit avocaților să funcționeze eficient în profesia lor, inclusiv în ceea ce privește secretul profesional /privilegiul avocat-client; dreptul avocatului la condiții ideale privind timpul și mijloacele adecvate pentru a se întâlni și comunica liber și în deplină confidențialitate cu clienții săi, inclusiv în cazul clienților aflați în detenție; dreptul avocaților la onorarii rezonabile pentru munca lor; și posibilitatea unui avocat de a călători și de a se consulta în mod liber cu clientul său, nu vor fi restricționate niciodată de legi și dispoziții interne, decât în ​​circumstanțe excepționale justificate de interesul justiției. În aceste circumstanțe excepționale, restricțiile sunt permise numai prin procese și mecanisme legale, în situația și în măsura necesară pentru protejarea interesului justiției și cu garanțiile necesare pentru a se asigura dreptul la apărare și procesul echitabil într-un mod practic și eficient. Aceste condiții se aplică oricărei legislații care vizează protejarea intereselor de securitate națională sau internațională, inclusiv sănătatea publică și / sau care intenționează să combată terorismul, extremismul, traficul de droguri, corupția, spălarea de bani sau criminalitatea organizată transnațional.

7. Să recunoască și să promoveze dreptul avocaților de a înființa asociații profesionale de avocați independente și autonome, accesibile tuturor membrilor profesiei, ca gardieni ai valorilor de bază ale profesiei juridice și să asigure protecția acestei independențe, inclusiv prin legislația internă. În acest scop, Statele trebuie să respecte, să protejeze și să promoveze rolul vital și esențial al asociațiilor profesionale de avocați în respectarea și garantarea standardelor și eticii profesionale, în exercitarea și / sau monitorizarea procedurilor disciplinare împotriva membrilor lor în concordanță cu garanțiile procesului și în protejarea avocaților individuali împotriva persecuțiilor, atacurilor și restricțiilor abuzive (Preambul, Principiile 24-29). Statele, împreună cu asociațiile barourilor, trebuie să elimine, de asemenea, obstacolele în calea colaborării și asistenței reciproce între avocații din diferite jurisdicții, promovând astfel împărtășirea cunoștințelor și a celor mai bune practici.

8. Să promoveze și să sprijine, în cooperare cu asociațiile profesionale de avocați, forme adecvate de educare a publicului, bazate, de asemenea, pe noile tehnologii, atunci când este relevant, în ceea ce privește accesul la justiție și rolul avocaților în ceea ce privește oferirea unui acces efectiv și egal la servicii juridice, inclusiv asistență juridică din oficiu (principiul 25).

9. Să ofere tuturor avocaților, în cooperare cu asociațiile de avocati și asociațiile profesionale de avocați, instruire juridică adecvată viitorilor avocați precum și acces la oportunități pentru educația juridică continuă, inclusiv în ceea ce privește etica profesională și drepturile omului, încurajând studiul subiectelor relevante, cum ar fi protecția datelor, noile tehnologii, inteligența artificială, precum și alte subiecte care ar putea afecta drepturile și obligațiile ori profesia juridică, în general (Principiul 9).

10. Să garanteze dreptul avocaților și al asociațiilor profesionale ale avocaților de a participa la procesul legislativ, atunci când este vizată profesia de avocat și accesul la justiție și să respecte și să protejeze drepturile avocaților la libertatea de opinie și de exprimare, inclusiv prin intermediul social media, în rolul lor de critici ai administrării justiției (Principiul 23). Avocații și asociațiile profesionale de avocați trebuie să aibă libertatea de a contesta autoritățile care nu respectă statul de drept, inclusiv cu privire la accesul și administrarea justiției și la promovarea și protejarea drepturilor omului.

11. Să vegheze la aplicarea și implementarea garanțiilor menționate mai sus, în conformitate cu normele internaționale, nu numai pentru toți avocații ci și pentru cei care exercită funcții juridice (de consiliere și de apărare) în aceleași condiții profesioniste (Principiul 16), inclusiv în fața instanțelor și organelor internaționale și regionale, după cum aceasta le este necesar și relevant pentru ca ei să își exercite funcția în mod eficient (Preambul).

În sfârșit, solicităm Statelor să vegheze la independența profesiei de avocat, prin intermediul mecanismelor naționale, regionale și internaționale și să identifice amenințările și provocările reale și potențiale, în consultare cu părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile independente naționale și internaționale ale avocaților.


– Descărcați AICI Apelul la acțiune

– Descărcați AICI Principiile de bază privind rolul barourilor


[1] Raportul raportorului special privind independența judecătorilor și avocaților, iunie 2017, A / HRC / 35/31, alineatul 17

[2] Printre acestea, Declarația universală a drepturilor omului (1948); Pactul internațional privind drepturile civile și politice, 1966; Comitetul pentru drepturile omului Comentariu general nr. 32 Articolul 14: Dreptul la egalitate în fața instanțelor și tribunalelor și la un proces echitabil, 2007; Principiile și orientările ONU privind accesul la asistență juridică în sistemele de justiție penală, adoptate de Adunarea Generală a ONU în decembrie 2012; și rezoluțiile și deciziile Consiliului pentru drepturile omului al ONU, al Comisiei pentru drepturile omului și a Adunării generale privind independența și imparțialitatea sistemului judiciar, juraților și evaluatorilor și independenței avocaților