ANUNŢ – UNBR anunţã organizarea examenului de primire în profesia de avocat

ANUNŢ – UNBR anunţã organizarea examenului de primire în profesia de avocat

1 septembrie 2013

ANUNŢ – Uniunea Naţionalã a Barourilor din România anunţã organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobîndirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

Examenul se va desfãşura în perioada 16 septembrie 2013 –  27 septembrie 2013, conform urmãtorului calendar:

– Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisã tip grilã pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
– Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (douã teze distincte), pentru toţi candidaţii;
– Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisã la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
– Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisã la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (douã teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfãşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen – Anexã la Hotãrîrea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicatã, modificat şi completat prin Hotãrîrea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R., unde se aflã publicate tematica şi bibliografia de examen – Anexa nr. 3 la Regulamentul de examen.

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sã se înscrie, fãrã a putea sã se înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Cãlãraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dîmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzãu, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Nãsãud, Cluj, Sãlaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vîlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacãu, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brãila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobîndirea calitãţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfãşura astfel:
– Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmeazã sã-şi desfãşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoţite de actele prevãzute în Regulamentul de examen.
– în perioada 22 – 28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificãrilor se afişeazã conform prevederilor Regulamentului de examen. în perioada 29 – 31 august 2013 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cãrora li s-a respins înscrierea la examen.
– în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţã în anul universitar 2013, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţã fãrã ca aceasta sã fie însoţitã de foaia matricolã, dacã unitãţile de învãţãmînt nu au emis diplomele de licenţã.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxã examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxã examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.

Este interzisã perceperea de cãtre I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legãturã cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Distribuie prin: