Congresul avocaţilor

Congresul avocaţilor

30 iulie 2013

Extras din Statutul profesiei de avocat – Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45/13 ianuarie 2005: 

Art. 80. – (1) Congresul este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.
(2) Hotãrîrile adoptate de congres sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei şi pentru toţi avocaţii.

Art. 81. – (1) Congresul avocaţilor se convoacã anual de cãtre Consiliul U.N.B.R. prin preşedintele U.N.B.R.
(2) Congresul extraordinar se convoacã de cãtre preşedintele U.N.B.R. ori de cîte ori este nevoie sau la cererea a cel puţin o treime din numãrul total al barourilor.
(3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora, locul desfãşurãrii congresului şi ordinea de zi a acestuia.
(4) Decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai congresului.
(5) Din congres fac parte şi delegaţii aleşi de adunãrile generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de 1 delegat la 200 de avocaţi.
(6) Numãrul de delegaţi se calculeazã dupã cum urmeazã:
a) 1 delegat pentru barourile pînã la 200 de avocaţi;
b) 2 delegaţi pentru barourile între 201 şi 400 de avocaţi;
c) 3 delegaţi pentru barourile între 401 şi 600 de avocaţi, şi aşa mai departe.

Art. 82. – (1) Lucrãrile congresului sunt conduse de cãtre preşedintele U.N.B.R., împreunã cu un prezidiu format din 8 avocaţi, ales prin vot deschis.
(2) Congresul va alege un secretariat compus din 3 avocaţi, dispoziţiile art. 69 din prezentul statut aplicîndu-se corespunzãtor.

Art. 83. – (1) Hotãrîrile, rezoluţiile şi moţiunile se iau prin vot deschis.

(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul alege o comisie de numãrare a voturilor dintre delegaţii care nu candideazã, compusã din minimum 5 membri. Votul secret se exprimã prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menţioneazã: numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candideazã şi baroul din care face parte.
(3) Votul „pentru” se realizeazã prin lãsarea intactã a numelui şi prenumelui candidatului dorit; votul „contra” se exprimã prin ştergerea numelui şi a prenumelui persoanei propuse.
(4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de congres, cele care nu poartã ştampila de control, precum şi buletinele pe care numãrul candidaţilor votaţi „pentru” este mai mare decît numãrul funcţiilor pentru care se candideazã.

Art. 84. – (1) Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R.
(2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Congres, potrivit urmãtoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant, pentru barourile cu pînã la 500 de avocaţi;
b) doi reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi cîte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depãşeşte prima mie de avocaţi
(3) Consiliul U.N.B.R. se convoacã trimestrial în şedinţe ordinare sau în situaţii excepţionale în şedinţe extraordinare de cãtre preşedintele U.N.B.R. Preşedintele UNBR va convoca Consiliul U.N.B.R. şi la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului U.N.B.R.
(4) Conducerea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. revine preşedintelui acestuia, asistat de cãtre vicepreşedinţi şi alţi 3 consilieri.
(5) Prevederile art. 69 din prezentul statut se vor aplica în mod corespunzãtor.

Art. 85. – (1) Consiliul U.N.B.R. îşi desfãşoarã activitatea în comisii de lucru şi în plen, potrivit Regulamentului de desfãşurare a şedinţei Consiliului U.N.B.R., adoptat de cãtre acesta.
(2) Consiliul U.N.B.R. adoptã decizii şi hotãrîri obligatorii. La cererea majoritãţii barourilor hotãrîrile consiliului pot fi atacate, pentru nelegalitate, la Congresul avocaţilor, în prima sa şedinţã.

Art. 86. – (1) Comisia Permanentã a U.N.B.R. se întruneşte înaintea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. şi ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui U.N.B.R.
(2) Comisia Permanentã asigurã activitatea permanentã a U.N.B.R. Şedinţele Comisiei Permanente sunt conduse de preşedintele U.N.B.R.
(3) în desfãşurarea activitãţii curente Comisia Permanentã a U.N.B.R. emite decizii şi dispoziţii, în condiţiile prevãzute de lege. Deciziile şi dispoziţiile au caracter obligatoriu şi pot fi atacate cu plîngere de cãtre cei interesaţi, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.