Hotărârea nr. 102 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. prin care se modifică și se completează Hotărârea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind aprobarea funcţionării Fondului de Solidaritate al Avocaţilor

Hotărârea nr. 102 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. prin care se modifică și se completează Hotărârea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind aprobarea funcţionării Fondului de Solidaritate al Avocaţilor

6 iulie 2016

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 102

4 iunie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de experiența dobândită în acordarea ajutoarelor din Fondul de solidaritate a avocaților, așa cum este reglementat prin Hotărârea nr. 11/11 iunie 2011, prin care Congresul Avocaților a decis constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaților, Hotărârea nr. 216/03 decembrie 2011, prin care Consiliul Uniunii Națională a Barourilor din România a hotărât aprobarea funcționării Fondului de Solidaritate al Avocaților, precum și Decizia Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate al Avocaților,

Luând act de Avizul favorabil al Comisiei Permanente, întrunită în ședința din 03.06.2016,

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei Centrale de Cenzori a UNBR,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în ședința din 04.06.2016,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Hotărârea Consiliului UNBR nr. 216/03.12.2011 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art. 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Fondul se constituie din contribuțiile lunare obligatorii ale fiecărui avocat cu drept de exercitare a profesiei, în cuantum de minim 5 (cinci) lei. Avocații stagiari și avocații definitivi vor contribui cu aceeași sumă.”.

2. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4. – (1) Fondul va fi utilizat în vederea acordării de ajutoare excepționale, pentru cazuri medicale grave ori în alte situații excepționale legate de viața sau sănătatea persoanei, avocaților aflați în exercițiul profesiei sau pensionați definitiv, inclusiv membrilor familiei aflați în întreținerea nemijlocită a acestora.

(2) Prin membri ai familiei se înțeleg soțul, soția și copiii avocaților și părinții acestora, inclusiv beneficiarii unei pensii de urmaș, în cazul decesului avocatului întreținător.”.

3. La art. 5, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Aprobarea cererilor de acordare a ajutoarelor medicale prin intermediul Fondului se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., în baza actelor medicale sau a actelor ce dovedesc situația excepțională invocată, depuse în susținerea cererii de acordare a ajutorului și este supusă ratificării de către Consiliul U.N.B.R.

(2) Solicitările vor fi depuse în scris, direct sau prin corespondență̆, la secretariatul U.N.B.R. și vor fi însoțite de înscrisurile doveditoare prevăzute în formularul cererii tip ce va fi stabilit prin decizia Comisiei Permanente. Solicitarea va fi făcută̆ de avocat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția/copiii avocatului sau părinții acestora.

(4) Comisia Permanentă a U.N.B.R. va analiza cererile în baza documentației depuse și va emite decizie de admitere sau de respingere a cererii.”.

4. La art. 5, se introduce alineatul 41, cu  următorul cuprins:

„(41) Pot fi acordate ajutoare pentru situații precum:

– cheltuielile medicale sunt acoperite integral de CAS și se solicită acoperirea unor cheltuieli adiacente datorate incapacității de muncă sau de alta natură;

– cheltuielile medicale sunt acoperite parțial de CAS și se solicită acoperirea diferenței și a unor cheltuieli adiacente datorate incapacității de muncă sau de alta natură;

– cheltuielile medicale nu sunt acoperite de CAS și se solicita acoperirea lor și a unor cheltuieli adiacente datorate incapacității de muncă sau de alta natură;

– petentul a optat pentru un serviciu medical privat, argumentând aceasta opțiune și se solicită acoperirea diferenței și a unor cheltuieli adiacente incapacității de muncă sau de alta natură;

– un membru al familiei necesită îngrijire îndelungată sau permanentă care determină imposibilitatea petentului de a munci;

– alte situații excepționale, apreciate ca atare de Comisia Permanentă, în conformitate cu art. 4 alin. (1).

5. La art. 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Este interzisă utilizarea oricărei sume din Fond pentru alte cheltuieli decât cele pentru acordarea ajutoarelor medicale sau care reies din alte situații excepționale legate de viața sau sănătatea persoanei, aprobate prin decizia Comisiei Permanente, ratificată prin decizia Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. – (1) Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 139/03.06.2016 privind modificarea și completarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a formularului-tip al cererii de acordare a ajutorului aprobat prin Decizia Comisiei Permanente nr. 81/25.10.2013, completată prin Decizia Comisiei Permanente nr. 177/30.01.2015 şi Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul Fondului de Solidaritate a Avocaților.

(2) Prezenta Hotărâre va fi supusă ratificării Congresului avocaților, se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail membrilor Consiliului UNBR și barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

Art. 3. – Hotărârea Consiliului UNBR nr. 216/03 decembrie 2011, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică, dându-se textelor o nouă numerotare, după ratificarea de către Congresul Avocaților.

CONSILIUL U.N.B.R.

Distribuie prin: