ANUNȚ referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

ANUNȚ referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

19 aprilie 2021

În temeiul articolului 3 din Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, aprobată de Guvernul României, prin Memorandum, la data de 7 aprilie 2021, publicăm prezentul

ANUNȚ
referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

Unul dintre cele două posturi de judecător român la Tribunalul Uniunii Europene se vacantează începând cu data de 7 octombrie 2021. În acest context, România este invitată să transmită o propunere pentru postul vacant de judecător până la finalul lunii iunie 2021. Mandatul de judecător pentru care se va transmite propunerea rezultată din prezenta procedură de selecție va acoperi perioada 7 octombrie 2021 – 31 august 2022.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Tribunal sunt prevăzute de art. 254 și 255 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de prevederile corespunzătoare din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Potrivit art. 254 TFUE, membrii Tribunalului sunt aleși dintre persoane care oferă depline garanții de independență și care au capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre, pentru o perioadă de șase ani, după consultarea comitetului prevăzut la art. 255 TFUE.

Potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 privind Statutul CJUE, judecătorii nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesională, fie că este sau nu remunerată, în afara cazului în care Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional. La instalarea în funcție, judecătorii își iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funcției lor și după încetarea acesteia, obligațiile care decurg din această funcție, în special îndatoririle de a da dovadă de onestitate și de discreție în acceptarea anumitor poziții sau avantaje, după încetarea funcției lor.

La data de 7 aprilie 2021 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 16 mai 2021, exclusiv în format electronic, la adresa de email: [email protected], până la ora 24:00.

Dosarul de candidatură trebuie să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și să conțină:

1. un curriculum vitae;

2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terțe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;

3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice;

4. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale (decizii de definitivare într-o funcție juridică/condiții de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare);

5. copii ale documentelor ce atestă cunoștințele de limbă oficială UE, alta decât limba română, în cazul în care candidații posedă asemenea documente;

6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la Tribunal, precum și, după caz, faptul că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații);

7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5, alin. (1) din Procedură, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-urile Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidate de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 7-10 iunie 2021, la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Candidații pot răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză.

Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5, alin. (4) din Procedură, în funcție de următoarele criterii[1]:

a) calificarea juridică a candidatului și cunoașterea dreptului și instituțiilor UE;

b) experiență profesională, inclusiv notorietatea științifică, dacă este cazul;

c) capacitatea de a exercita funcții judiciare;

d) competențele lingvistice;

e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;

f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independența, imparțialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

La finalizarea audierilor, conform art. 6 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcției de judecător al Tribunalului Uniunii Europene, precum și două propuneri de rezervă, cu votul majorității simple a membrilor Comisiei. Rezultatele procedurii de selecție sunt publicate pe site-urile Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al Tribunalului Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre UE, după consultarea Comitetului prevăzut la art. 255 TFUE.

Anexa: Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.


[1] Criterii avute în vedere și de Comitetul instituit în conformitate cu art. 255 TFUE.