Apelul U.N.B.R. privitor la protejarea secretului profesional al avocatului prin înlăturarea obligației de a raporta zilnic operațiunile de plată mai mari de 5.000 Euro, potrivit proiectul Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat

Apelul U.N.B.R. privitor la protejarea secretului profesional al avocatului prin înlăturarea obligației de a raporta zilnic operațiunile de plată mai mari de 5.000 Euro, potrivit proiectul Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat

01 mai 2015
 

noutati
newsletter_header

  • Apelul U.N.B.R. privitor la protejarea secretului profesional al avocatului prin înlăturarea obligației de a raporta zilnic operațiunile de plată mai mari de 5.000 Euro, potrivit proiectul Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat

Către,

AVOCAȚII SENATORI ȘI AVOCAȚII DEPUTAȚI din PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR cu sediul în București, Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr.5, Sector 5, vă adresează prezentul

APEL

prin care vă roagă să luați măsurile permise de reglementările în vigoare pentru a amenda proiectul Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

Corpul de avocați solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretulprofesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc unanumit plafon valoric transformă avocații în agenți administrativi și știrbește gravindependența profesională a avocatului.

Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaștedreptul avocatului de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datelede care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune avocaților obligația de araporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care auluat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea olegătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce fectează grav crezul profesional al avocatului -singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilorde care a luat cunoștință avocatul, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în avocat.Securitatea juridică și securitatea profesională – garanții ale profesiei legale de avocat – suntgrav afectate.

Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cumodificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, suntobligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută desprecare au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintăechivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau maimulte operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legăturăîntre ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singurcontract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentatăîn tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate încursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legăturăcu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere ainformațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Aceste dispoziții excedează chiar și sfera informațiilor pe care avocații sunt obligați săle raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit proceduriiprevăzute în PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România șiOficiu cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicăriiprocedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea șisancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea șicombaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare (publicatpe site-ul www.unbr.ro la rubrica Legislație > 2005 ).

Corpul profesional al avocaților nu acceptă să raporteze zilnic informații organelorfiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prinnorme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu cevizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial alafacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Apelul Corpului de avocați vizează atât protecția profesiei cât și protecția, pe bazăde lege, a cetățeanului și a entităților care apelează la avocat.

Reamintim că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și alsecretului profesional avocatului este recunoscut ca având un rol fundamental în garantareadreptului cetățeanului și al entităților legal organizate de a beneficia de siguranța privindaccesul la drept prin avocat, mai ales în ceea ce privește securitatea procedurii derealizare a actului de justiție prin asistența legală calificată, principiu care este reafirmatîn toate demersurile legislative moderne, inclusiv în corpul prezentului Proiect al Codului deprocedură fiscală.

Menționăm că CCBE (Consiliul Barourilor Europene) a publicat recent o informare înlegătură cu Decizia Curții Constituționale din Canada care a declarat parțial neconstituționalălegea împotriva spălării banilor deoarece încalcă principiul confidențialității avocat – client iarCurtea Constituțională din Belgia a dat o interpretare restrictivă în ceea ce privește obligațiaavocaților de a raporta tranzacțiile clienților lor.

La aceasta se adaugă orientările contemporane ale legislațiilor din țări cu tradițiedemocratică, în care se refuză asocierea avocaților în activități specifice agențiloradministrativi, ce impun ca Apelul Corpului de avocați să fie avut în vedere cu prioritate laexaminarea în procedura parlamentară a dispozițiilor ce fac obiectul prezentului Apel.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați dea face astfel de raportări a avocaților, care altfel sunt puși în situația de a furnizainformații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință înexercitarea activității lor.

PREȘEDINTE U.N.B.R.

Av. dr. Gheorghe FLOREA