Baroul Arad: Conferința ”Provocările avocatului contemporan la 149 de ani de avocatură atestată documentar! Provocările viitorului în drept! In Memoriam Cristian Alunaru”, eveniment organizat de UNBR și Baroul Arad

Baroul Arad: Conferința ”Provocările avocatului contemporan la 149 de ani de avocatură atestată documentar! Provocările viitorului în drept! In Memoriam Cristian Alunaru”, eveniment organizat de UNBR și Baroul Arad

04 aprilie 2024

Conferința
”Provocările avocatului contemporan la 149 de ani de avocatură atestată documentar!
Provocările viitorului în drept!
Conferința in memoriam Cristian Alunaru.”
Arad – 6 aprilie 2024

Marcând 149 de ani de atestare documentară, Baroul Arad, alături de partenerii săi – Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) și Wolters Kluwer România – are deosebita plăcere de a vă ura bun venit la conferința ”Provocările avocatului contemporan la 149 de ani de avocatură atestată documentar! Provocările viitorului în drept!”.

Evenimentul dorește să reunească, în cele trei pannel-uri ale sale (civil/ procedură civilă, penal/ procedură penală și fiscal) practicieni ai dreptului, pentru a dezbate teme punctuale dar și aspecte mai profunde ce țin de provocările actuale ale avocatului și avocaturii deopotrivă.

Punte între istoria de 149 de ani a Baroului Arad și provocările actuale ale profesiei, conferința este totodată prilej de omagiere a ilustrului magister, conf. univ. dr. Cristian Alunaru (1951-2022), dascăl de excepție timp de 32 de ani, autor a numeroase lucrări de specialitate, avocat în Baroul Arad al cărui decan a fost în perioada 2012-2021, membru în numeroase organisme juridice și academice internaționale.

Lectorii conferinței sunt:
– Prof. univ. dr. av. Traian-Cornel Briciu – Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, cadru al Facultății de Drept, Universitatea din București;
– Conf. univ. dr. av. Claudiu Constantin Dinu – lector și formator I.N.P.P.A, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
– Conf.univ.dr. avocat Laura Stanila, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, formator INPPA;
– Dr. Mihail Udroiu, cadru didactic asociat – Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, judecător ÎCCJ;
– Conf Univ. dr. Flavius Cosmin Costaș, Facultatae de Drept – UBB Cluj Napoca;
– Adrian Mantoiu, EMBA – Director general, Wolters Kluwer România;

PROGRAMUL CONFERINȚEI

• 09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților:
• 09.30 Deschiderea conferinței.
• 09.30 – 10.00 – Cuvânt de bun venit și prezentarea invitaților: av. Andrei Ioniță, decan în exercițiu al Baroului Arad;
– Cuvânt de deschidere al invitaților:
(i) Roxana Momeu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției;
(ii) Prof. univ. dr. av. Traian-Cornel Briciu – Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România;
(iii) Flavius Virgiliu Bradin, președintele Tribunalului Arad;
(iv) Conducerea UNBR/ UVVG;

-”In memoriam Cristian Alunaru”. Acordarea distincției omagiale Cristian Alunaru;

• 10.00 – 12.15 Partea I – Drept Privat: Drept civil și Drept procesual civil;
• 12.15 – 13.00 Pauză de cafea/ pranz.
• ora 13.00 – 13.30 Partea a II-a – O călătorie în viitorul digital al avocaturii – prezentare Wolters Kluwer România<
• ora 13.30 – 15.30 Partea a III-a – Drept public: Drept penal și Drept procesual penal. Drept fiscal;
• ora 15.30 – închiderea lucrărilor;

PARTEA I 10.00-12.00 Drept civil și Drept procesual civil – Prof. univ. dr., av. Traian-Cornel Briciu – Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România; Facultatea de Drept Universitatea din București / Conf. univ. dr., av. Claudiu Constantin Dinu – lector și formator I.N.P.P.A, Facultatea de Drept, Universitatea din București.

Teme propuse spre dezbatere:
Prof.univ.dr. Traian Briciu – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Conf.univ.dr. Claudiu Constantin Dinu – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

1. Posibilitatea instanţei de judecată de a dispune altă măsură decât cea solicitată de reclamant prin cererea de chemare în judecată. Necesitatea formulării unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de garanţie contra viciilor. Sfera de aplicare a art. 1710 ALIN. 2 NCC – „La cererea vânzătorului, instanţa, ţinând seama de gravitatea viciilor şi de scopul pentru care contractul a fost încheiat, precum şi de alte împrejurări, poate dispune o altă măsură prevăzută la alin. (1) decât cea solicitată de cumpărător”.

2. Procedura verificării de scripte vs. procedura falsului. Sferă de aplicare. Diferenţe între cele două proceduri de contestare a înscrisurilor – art. 301 NCPC şi art. 304 NCPC. Falsul material şi falsul intelectual. Utilitatea procedurii falsului în procesul civil. Corelaţia cu Codul de procedură penală.

3. Procedura ordonanţei preşedenţiale în Codul civil. Reguli derogatorii de condiţii speciale de admisibilitate prevăzute de Codul de procedură civilă referitoare la urgenţă, vremelnicia măsurii, neprejudecarea fondului – (Suspendarea actelor atacate, Măsuri provizorii, Depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii, Reducerea termenului de opţiune, Pactul de opţiune, Obligaţiile geratului, Stabilirea judiciară a termenului, Acţiunea deţinătorului deposedat în mod nelegitim, Constatarea stării bunului, Termenul de restituire stabilit de instanţă, Executarea şi poprirea, Deschiderea forțată a casetei de valori, Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii, Opoziţia la executare)

4. Cabinetul individual de avocat este subiect de drepturi şi obligaţii civile, în nume propriu? Lipsa personalității juridice potrivit Legii nr. 51/1995 şi efectele în planul circuitului civil. Poate avea patrimoniu propriu? Abordarea problematicii sub aspectul legii de organizare a avocaturii, sub aspect civil şi sub aspect fiscal.

5. Inadmisibilitatea partajului judiciar. Cazuri de partaj judiciar obligatoriu (partajul voluntar nu poate avea loc).

6. Formalităţi necesare partajului voluntar şi judiciar:

7. Imprescriptibilitatea partajului. Suspendarea partajului.

8. Situaţia datoriilor născute în legătură cu bunul comun. Art. 677 NCC – „(1)Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor născute în legătură cu coproprietatea şi care sunt scadente ori devin scadente în cursul anului în care are loc partajul.(2)Suma necesară pentru stingerea acestor obligaţii va fi preluată, în lipsa unei stipulaţii contrare, din preţul vânzării bunului comun cu ocazia partajului şi va fi suportată de către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia.”

9. Executarea silită privitoare la bunul comun. Reguli specifice. Sancțiuni şi modalităţi de valorificare a acestora. Art. 678 alin. 1 NCC – „Creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului”.

10. Dreptul de intervenţie în procesul de partaj recunoscut creditorilor. Opozabilitatea unor acte juridice încheiate de un coproprietar. Art. 679 alin. 1 NCC – „Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, să intervină, pe cheltuiala lor, în partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot însă să atace un partaj efectuat, afară numai dacă acesta s-a făcut în lipsa lor şi fără să se ţină seama de opoziţia pe care au făcut-o, precum şi în cazurile când partajul a fost simulat ori s-a făcut astfel încât creditorii nu au putut să intervină în proces”

11. Executarea ipotecii imobiliare. Beneficiul de discuţiune prevăzut la art. 2478 NCC şi art. 817 alin. 4 NCPC. Este posibilă executarea, de către creditorul ipotecar, a bunurilor imobile neipotecate ale debitorului? „Creditorul nu poate urmări în acelaşi timp vânzarea imobilelor care nu sunt ipotecate decât în cazul când bunurile care îi sunt ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creanţei sale” vs „Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vânzare silită a bunurilor neipotecate ale debitorului său decât în cazul în care urmărirea silită a bunurilor imobile ipotecate nu a condus la îndestularea creditorului ipotecar în limita sumelor totale datorate.”

12. Există autoritate de lucru judecat sub aspectul efectului pozitiv atunci când nu numai una din părți a participat la procesul în care a fost pronunțată hotărârea ? Art. 431 NCPC – „(1)Nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.(2)Oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă”.

13. Admisibilitatea ca probă a mijloacelor materiale. Condiția de a nu fi obținute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri prin raportare la art.74-75 NCC. Art. 341 alin. 2 NCPC – „Sunt, de asemenea, mijloace materiale de probă şi fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, precum şi alte asemenea mijloace tehnice, dacă nu au fost obținute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri”.

14. Înscrisuri ce cuprind informații clasificate. Modul de acces al avocatului.

15. Compatibilitatea procedurii înscrierii în fals cu proceduri care au caracter urgent.

16. Ce prevalează – autoritatea de lucru judecat sau obligativitatea unei hotărâri date de ÎCCJ în dezlegarea unei chestiuni de drept ?

17. Care sunt consecințele neinvocării de către prima instanță a prevederilor art.78 alin.2 privind necesitatea introducerii în cauză a terților? – Art. 78 alin. 2 NCPC – „În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond”

18. Ce reprezintă cheltuiala de judecată ? Ce anume poate fi introdus în cadrul cheltuielilor de judecată și ce anume nu este primit. Art. 451 alin. 1 NCPC – „Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului”.

19. Dovada cheltuielilor de judecată în cazul onorariului de avocat.

20. Acordarea, reducerea, omisiunea de a se pronunța sau simpla eroare asupra cheltuielilor de judecată

21. Poprirea. Validarea popririi. Aspecte de drept procesual – art. 790 alin. 3 NCPC – „Instanţa îi va cita pe creditorul urmăritor şi pe cei intervenienţi, dacă este cazul, precum şi pe debitorul şi terţul poprit şi, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În instanţa de validare, terţul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului, în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi”.

22. Executarea obligațiilor de a face sau a nu face – art. 903-909 NCPC

23. Încetarea executării silite pentru imposibilitatea valorificării bunurilor – art. 703 alin. 1 pct. 2 NCPC – „nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri”.

– ora 12.15 – 13.00 pauză de cafea/ prânz

PARTEA a II-a 13.00-13.30
O călătorie în viitorul digital al avocaturii– Adrian Mantoiu, Wolters Kluwer România/ Gabriel Ungureanu, Wolters Kluwer România

PARTEA a III-a 13.30-15.30 Drept penal și Drept procesual penal/ drept fiscal
– Conf.univ.dr. avocat Laura Stanila, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, formator INPPA: ”Clasificat vs aparat. Despre fragilitatea echilibrului in asigurarea apararii in procesul penal”

– Dr. Mihail Udroiu, cadru didactic asociat – Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, judecător ÎCCJ – ”Nulitatea ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale pe motiv de neîndeplinire a condiției probei.” – Dr. Mihail Udroiu – judecător Înalta Curte de Casație și Justiție, cadru didactic asociat – Facultatea de Drept, Universitatea;

– Conf Univ. dr. Flavius Cosmin Costaș, Facultatae de Drept – UBB Cluj Napoca: „Forme de control fiscal în România. Rolul avocatului”;

– 15.30 – 15.45 Închiderea lucrărilor


AFIȘUL EVENIMENTULUI: