COMUNICAT privind publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a Ordonanței Guvernului nr. 5 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

COMUNICAT privind publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a Ordonanței Guvernului nr. 5 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

01 februarie 2020

COMUNICAT

privind publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a Ordonanței Guvernului nr. 5 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Prin actul normativ sus menționat s-a implementat Directiva (UE) 2018/822 A CONSILIULUI din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării. România avea obligația de a implementa acest document european până la data de 31.12.2019.

Prevederile relevante din Directivă sunt următoarele: „Articolul 8ab (5)Fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a da intermediarilor dreptul la o derogare de la depunerea informațiilor cu privire la o modalitate transfrontalieră care face obiectul raportării în cazul în care obligația de raportare ar încălca privilegiul profesional legal în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv. În aceste circumstanțe, fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a impune intermediarilor să notifice fără întârziere oricărui alt intermediar sau, dacă nu există un alt intermediar, contribuabilului relevant obligațiile de raportare care îi revin în temeiul alineatului (6). Intermediarii nu pot beneficia de o derogare în temeiul primului paragraf decât în măsura în care își desfășoară activitatea în limitele legilor naționale relevante care le definesc profesia.

(6)Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a impune ca, în cazul în care nu există niciun intermediar sau în care intermediarul informează contribuabilul relevant sau un alt intermediar cu privire la aplicarea unei derogări în temeiul alineatului (5), obligația de depunere a informațiilor cu privire la o modalitate transfrontalieră care face obiectul raportării revine celuilalt intermediar informat sau, dacă acesta nu există, contribuabilului relevant.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a participat la discuțiile de la Ministerul Finanțelor Publice (Comisia de Dialog Social) legate de implementarea Directivei în dreptul intern, aceasta având dispoziții și cu privire la obligații de raportare a liber profesioniștilor care pot invoca un privilegiu de natura secretului profesional, deci și a avocaților, cu privire la activități cu caracter transfrontalier, denumite în Directivă, „aranjamente transfrontaliere”.

În esență, avocatul va trebui să aducă la îndeplinire obligația de raportare către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informațiilor cerute de lege, doar dacă există acordul scris al clientului („contribuabilului relevant”), iar în lipsa acestui acord, avocatul va trebui să notifice în scris, fără întârziere, altui intermediar că are această obligație, iar dacă nu există alt intermediar, chiar clientului.

[„Art. 2914 (7) În cazul intermediarilor care, potrivit legii, fac obiectul unei obligații de păstrare a secretului profesional, aceștia raportează aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării doar cu acordul scris al contribuabilului relevant.

(8) În lipsa acordului prevăzut la alin. (7):
a) intermediarul notifică, fără întârziere, în scris, oricărui alt intermediar obligația de raportare a informațiilor prevăzute la alin. (19);
b) intermediarul notifică, fără întârziere, în scris, contribuabilului relevant obligația de raportare a informațiilor prevăzute la alin. (19), în cazul în care nu există un alt intermediar.”]

Prevederile indicate intră în vigoare la data de 1 iulie 2020.

În Comisia de Dialog Social de la Ministerul Finanțelor, reprezentantul UNBR a solicitat expres clarificarea sintagmei „fără întârziere” și a modalității în care avocatul (liber profesionistul) ar trebui să investigheze dacă există un alt intermediar pe care să îl notifice etc, aspecte care vor fi clarificate în Ghidul de aplicare a noilor dispoziții, care se preconizează a fi finalizat și publicat pe site-ul ANAF în  termen de 60 de zile de la publicarea ordonanței. ANAF va emite un ordin de aprobare a formularului de raportare. De asemenea, s-a susținut o modalitate de transpunere a Directivei compatibila cu obligația fundamentală pentru avocat de păstrare a secretului profesional.

Raportarea prevăzută în noul act normativ se aplică avocaților care activează în domeniul consultanței cu caracter transfrontalier și se încadrează în noțiunea de ,,intermediar”, în sensul dispozițiilor art.294 ind.4 nou introduse în lege.

Dispozițiile nu de referă la avocații care au luat cunoștință de informații în cursul evaluării situației juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare.

Mulțumim pentru sprijin doamnei avocat Luisiana Dobrinescu, reprezentantului UNBR în Grupul de lucru de la Ministerul finanțelor Publice

Președintele UNBR

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU