CONGRESUL AVOCAŢILOR 2012

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2012

16 iunie 2012


BUCUREŞTI, 15 – 16 IUNIE 2012


Publicãm Hotãrîrea nr. 8 a Congresului avocaţilor împreunã cu Anexa – Statutul Casei de Asigurãri a AvocaţilorMesajul Preşedintelui României adresat cu ocazia Congresului Avocaţilor, Bucureşti, 15 – 16 iunie 2012


Cuvînt de deschidere al Ministrului Justiţiei, Titus Corlãţean la Congresul Avocaţilor, Bucureşti, 15-16 iunie 2012.


MESAJUL PREŞEDINTELUI U.N.B.R. rostit la deschiderea lucrãrilor Congresului avocaţilor din zilele de 15-16 iunie 2012 – Bucureşti.

„Congresul Avocaţilor 2012 se desfãşoarã într-un moment în care comunitatea profesiilor juridice din România se confruntã cu însuşirea/aplicarea, ori pregãtirea în vederea aplicãrii noilor instituţii juridice create prin demersuri legislative de anvergurã – cele 4 Coduri, legislaţie fundamentalã pentru dezvoltarea pe termen lung a societãţii romîneşti în context european.
Tradiţia şi realitatea demonstreazã cã justiţia aparţine, în egalã mãsurã, profesiilor juridice: magistraţilor, dar şi avocaţilor, consilierilor juridici, executorilor judecãtoreşti, notarilor, grefierilor.” [citeşte mesajul integral…]


Dãm publicitãţii urmãtoarele materiale ce vor fi supuse spre dezbatere şi adoptare Congresului avocaţilor din 15-16 iunie 2012:

1. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2011 şi Congresul avocaţilor 2012) cu urmãtoare Anexe:
– Anexa nr. 1 – Hotãrîrea nr. 13  privind sistemul propriu de asigurãri sociale a avocaţilor, adoptata de precedentul Congres
– Anexa nr. 2 – Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. în perioada analizatã de Raport
– Anexa nr. 3 – Prezentarea sistemului de vot electronic utilizat pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Ilfov
– Anexa nr. 4 – Centralizatorul contestaţiilor soluţionate de cãtre Consiliul U.N.B.R. în perioada de referinţã
– Anexa nr. 5 – Sinteza rãspunsurilor Barourilor la Chestionarul de investigaţie socio-profesionalã al U.N.B.R.
– Anexa nr. 6 – Hotãrîri ale Consiliului U.N.B.R. adoptate în perioada dintre cele douã Congrese
– Anexa nr. 7 – Departamentul de coordonare a asistentei judiciare
– Anexa nr. 8 – Tabel indemnizaţii creştere copil
– Anexa nr. 9 – Mesajul Preşedintelui U.N.B.R. adresat Consiliului Uniunii la data de 11 aprilie 2012
– Anexa nr. 10 – Hotãrîrea nr. 3 din 12 mai 2012 a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. privind desemnarea Consiliilor de Conducere ale Centrelor Teritoriale ale I.N.P.P.A.
2. RAPORTUL  ADMINISTRATORILOR privind situaţia financiarã anualã a U.N.B.R. la 31 decembrie 2011
3. Proiectul de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România
4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România
5. Raportul Comisiei Centrale de Disciplina a Uniunii Naţionale a Barourilor din România
6. (CAA) RAPORT privind activitatea desfãşuratã de Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurãri a Avocaţilor din România în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, împreunã cu urmãtoarele materiale:
– (CAA) Raport privind cheltuielile şi veniturile realizate în anul 2011 comparativ cu cheltuielile şi veniturile prevãzute pentru anul 2011 la nivelul întregului sistem al Casei de Asigurãri a Avocaţilor
– (CAA) Raportul Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor
– (CAA) Centralizator de venituri şi cheltuieli pe sistemul Casei de Asigurãri a Avocaţilor pentru anul 2011
– (CAA) Bugete centralizate pentru anul 2012
– (CAA) Proiectul de Buget pentru anul 2012


ANUNŢ – în conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi  art. 1 din Hotãrîrea nr. 300 / 03 decembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu modificãrile ulterioare, se convoacã CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de 15 şi 16 iunie 2012, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel „JW Marriott Bucharest Grand Hotel”, din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este urmãtoarea:

1. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);
2. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2011 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2012;
4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2011 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurãri a Avocaţilor pentru anul 2012;
5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a U.N.B.R.;
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplinã;
8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobãrii acestora;
9. Mãsuri de perfecţionare a organizãrii şi funcţionãrii sistemului Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
10. Imperative actuale privind apãrarea, pe baza legii, a profesiei de avocat;
11. Dezbaterea şi adoptarea modificãrilor şi completãrilor aduse Statutului profesiei de avocat;
12. Adoptarea de hotãrîri şi rezoluţii;
13. Diverse.