10 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

10 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

10 ianuarie 2020

a) Coordonator:
– domnul avocat Lucian-Bernd Săuleanu, Baroul Dolj

b) Componență:
– domnul avocat Lucian-Bernd Săuleanu, Baroul Dolj;
– domnul avocat Radu Rizoiu, Baroul București;
– domnul avocat Mircea Breahnă, Baroul București.

c) Obiectiv:
Funcționarea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) ca operator autorizat al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

d) Email contact:
[email protected]


Notă: Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a fost creat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 54/07 decembrie 2019, care a ratificat constituirea acestuia decisă în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 8 noiembrie 2019.

ACTIVITATE:

21 decembrie 2020

Având în vedere cele comunicate de către agenții împuterniciți UNBR – RNPM după intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 cu privire la problemele de practică întâmpinate la operarea în Registru, date fiind sesizările formulate de asociația profesională Corpul Operatorilor RNPM („CO”) și față de lipsa unor îndrumări sau decizii privind practici unitare la operarea în Registru care să fie adoptate de Corpul Operatorilor RNPM sau de către Autoritatea de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției, observând conținutul dezbaterilor întâlnirii de lucru cu agenții împuterniciți UNBR – RNPM din data de 19.11.2020, Uniunea Națională a Barourilor din România formulează la data de 21.12.2020 către Autoritatea de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției – în temeiul art. 5 alin. (3) lit. (h) din Legea nr. 297/2018 – propuneri privind proceduri de operare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară solicitând clarificarea regulamentelor, formularelor și procedurilor de înregistrare a unor operațiuni în Registrul Național de Publicitate Mobiliară („RNPM”).

19 noiembrie 2020

La data de 19.11.2020 operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM a organizat în sistem online o întâlnire de lucru cu participarea agenților împuterniciți UNBR – RNPM și a reprezentanților UNBR – Dl. Conf. univ. dr. av. Radu Rizoiu, Dl. Prof. univ. dr. av. Lucian Săuleanu, Consilier UNBR, Dl. av. Mircea Breahnă, director de registru UNBR – RNPM, având ca agendă de lucru ultimele modificări legislative din materia RNPM (Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018) și practica operării în Registru față de aceste modificări, activitatea desfășurată de către Uniunea Naţională a Barourilor din România prin intermediul agenților împuterniciți UNBR – RNPM, alte probleme de actualitate referitoare la formularele de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registru, căutările în Registru, fiind arătat faptul că dialogul dintre operatorul UNBR – RNPM și agenții săi împuterniciți care îndeplinesc activitatea efectivă de operare în Registru, relevarea de către aceștia din practica de zi cu zi a chestiunilor susceptibile de a genera interpretări și probleme de aplicare a textelor de lege se constituie în elemente esențiale pentru obținerea unor repere de practică unitară din partea Autorității de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției.

Agenții împuterniciți au adus în discuție chestiuni ce țin de activitatea curentă de operare în Registru, insistând asupra necesității asigurării unei practici unitare a activității tuturor operatorilor / agenților împuterniciți în special cu privire la problemele generate de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, așa cum a fost acesta modificat de Legea nr. 196/2020 începând cu data de 11.09.2020 între care au fost dezbătute și următoarele: cazul facturilor de utilități titluri executorii ce evidențiază creanțe în cuantum relativ redus unde este solicitată efectuarea publicității contractelor în baza cărora au fost emise facturile, situația înscrierii biletelor la ordin prin avize de ipotecă mobiliară, a înscrierii titlurilor executorii reprezentate de contractele încheiate sub semnătură privată ce fac obiectul unor cesiuni, modalitatea de realizare a publicității unor titluri executorii – acte juridice cu caracter confidențial (spre exemplu, contracte de asistență juridică).

Operatorul Uniunea Naţională a Barourilor din România – RNPM va centraliza problemele de practică sesizate cu aducerea acestora în atenția Autorității de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției cu analizarea oportunității modificării Ordinului Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019 și adaptarea formularelor de aviz specific pentru a permite o aplicare uniformă a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018.

5 – 9 noiembrie 2020

Operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM analizează sesizarea formulată de către Corpul Operatorilor RNPM către Autoritatea de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției prin care este reclamată înregistrarea unor avize de înscriere ce au ca obiect bilete la ordin înscrise prin avize de ipotecă mobiliară.

Se constată necesitatea adoptării la nivel de asociație profesională (Corpul Operatorilor RNPM) sau de către Autoritatea de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției a unor îndrumări / decizii privind practici unitare față de noul text al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 care a generat aceste discuții, regăsite inclusiv în literatura de specialitate din ultimul interval.

Operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM a centralizat punctele de vedere ale agenților împuterniciți UNBR – RNPM în cauză cu privire la cele sesizate de către asociația profesională CO, urmând a stabili o întâlnire de lucru organizată de Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară, pentru a pune în discuție chestiuni ce țin de ultimele modificări legislative din materia RNPM și practica operării în Registru față de aceste modificări, activitatea desfășurată de către Uniunea Naţională a Barourilor din România prin intermediul agenților împuterniciți UNBR – RNPM, alte probleme de actualitate.

15 – 16 octombrie 2020

Operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM analizează situația creată prin înscrierea unor avize specifice inițiale cu destinația ˝publicitatea titlurilor executorii constatate prin inscrisuri sub semnatura privata˝ avand ca obiect al înscrierii contracte de cesiune de creanta, subscrise de către diferite societăți de recuperare creanțe în calitate de  creditori cesionari, față de sesizarea Corpului Operatorilor RNPM („CO”) adresată Autorității de Supraveghere RNPM – Ministerul Justiției și față de comunicările pe care asociația CO le-a transmis către Camerele executorilor judecătorești și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România precum și către instanțele de executare din România, reliefându-se necesitatea unei practici unitare la operarea în RNPM cu privire la aplicarea art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, așa cum a fost acesta modificat de Legea nr. 196/2020 începând cu data de 11.09.2020.

Operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM a centralizat punctele de vedere ale agenților împuterniciți UNBR – RNPM în cauză cu privire la cele sesizate de către asociația profesională CO.

7 august 2020

Uniunea Națională a Barourilor din România, operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară, formulează la data de 07.08.2020 observații la Raportul privind investigația sectorială declanșată prin ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 245/27.02.2019 pe piața serviciilor de înregistrare/înscriere a avizelor de ipotecă/alte garanții reale mobiliare în Arhiva Electronică De Garanții Reale Mobiliare/Registrul Național De Publicitate Mobiliară.

10 februarie 2020

Uniunea Națională a Barourilor din România, în calitate de operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară formulează la data de 10.02.2020 către Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, propuneri și amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare înregistrat la Camera Deputaților cu nr. PL-x 461/2019, urmare a consultării agenților împuterniciți UNBR – RNPM.

16 – 31 ianuarie 2020

Operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM a centralizat punctele de vedere ale agenților împuterniciți UNBR – RNPM cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 (PL-x nr. 461/2019), amendamentele formulate de către UNBR, alte propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ în materia RNPM și, pe de altă parte, cu privire la chestiunea actualității și utilității Deciziei nr. 62/28.06.2013 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. date fiind prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 297/2018 care dispune asupra stabilirii unui nivel minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în RNPM.

9 ianuarie 2020

La data de 09.01.2020 operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM a organizat o nouă întâlnire de lucru cu participarea agenților împuterniciți UNBR – RNPM și a reprezentanților UNBR – Dl. Prof. univ. dr. Traian Briciu, Președinte UNBR, Dl. Prof. univ. dr. av. Lucian Săuleanu, Consilier UNBR, Dl. av. Mircea Breahnă, director de registru UNBR – RNPM, având în agenda de lucru ultimele propuneri legislative din materia Registrului Național de Publicitate Mobiliară – Proiectul de Lege PL-x nr. 461/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018, activitatea desfășurată de către Uniunea Națională a Barourilor din România prin intermediul agenților împuterniciți UNBR – RNPM, alte probleme de actualitate referitoare la formularele de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, noua aplicație software de accesare a Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) – Client Registru 2019, actualitatea Deciziei nr. 62/28.06.2013 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. în condițiile reglementării art. 31 alin. (4) din Legea nr. 297/2018, fiind arătată disponibilitatea de organizare periodică de întâlniri de lucru inclusiv în sistem teleconferință pentru a asigura posibilitatea interacțiunii directe între toți cei care desfășoară efectiv activitatea în materia RNPM și operatorul Uniunii Naționale a Barourilor din România – RNPM pentru luarea la cunoștință directă a problemelor întâmpinate cu adoptarea rapidă a unor decizii corecte.

31 octombrie 2019

La data de 31.10.2019 operatorul Uniunea Națională a Barourilor din România – RNPM a organizat o întâlnire de lucru cu participarea agenților împuterniciți UNBR – RNPM și a reprezentanților UNBR – Dl. Prof. univ. dr. Traian Briciu, Președinte UNBR, Dl. Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Dl. Prof. univ. dr. av. Lucian Săuleanu, Consilier UNBR, Dl. av. Mircea Breahnă, director de registru UNBR – RNPM, având ca agendă de lucru Ordinul ministrului justiției nr. 3431/C din 19.08.2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare în vigoare de la data de 05.10.2019, punerea în funcțiune a noilor aplicații software de accesare a Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) – Client Registru 2019, Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (PL-x nr. 461/2019), Activitatea desfășurată de către Uniunea Națională a Barourilor din România în materia Registrului Național de Publicitate Mobiliară prin intermediul agenților împuterniciți UNBR – RNPM.

Între luările de poziție adoptate în întâlnirea de lucru pot fi reținute cele privind actualitatea și importanța chestiunilor înscrise în agenda de lucru, la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România existând o preocupare sporită pentru soluționarea problemelor pe care le întâmpină agenții împuterniciți UNBR – RNPM, adoptarea rapidă unor decizii ce se impun în activitatea RNPM a UNBR, mijlocirea unei bune comunicări între agenții împuterniciți UNBR – RNPM și Consiliul UNBR. Este pusă la dispoziția agenților structura de comunicare și conlucrare în această materie, este exprimat dezideratul unei implicări active a agenților împuterniciți UNBR – RNPM, cu transmiterea problemelor întâmpinate de către aceștia, a propunerilor de îmbunătățire a activității și față de proiectele de normativizare a domeniului Registrului Național de Publicitate Mobiliară. Este arătată necesitatea adoptării unor măsuri de natură să dezvolte plaja de activități / servicii pentru agenții împuterniciți UNBR–RNPM – forme de exercitare a profesiei de avocat.

22 octombrie 2019

Uniunea Națională a Barourilor din România, operator autorizat al Registrului Național de Publicitate Mobiliară, formulează la data de 22.10.2019 amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare înregistrat la Camera Deputaților cu nr. PL-x 461/2019, urmare a consultării agenților împuterniciți UNBR – RNPM.