Hotărârea Consiliul UNBR nr. 58/27.03.2020 privind unele măsuri pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență

Hotărârea Consiliul UNBR nr. 58/27.03.2020 privind unele măsuri pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență

30 martie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 58
27 martie 2020

În baza dispozițiilor art. 65 a) și c), din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020,
În considerarea faptului că suntem în prezența un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,      
Analizând propunerile Comisiei Permanente a UNBR înaintate prin Decizia nr. 86/19 martie 2020, privind adoptarea unor măsuri care să atenueze situația economică a avocaților din România, dar care să fie sustenabile, fără afectarea serviciilor organelor profesiei și a dreptului avocaților la asigurările sociale,
Luând act de faptul că propunerile Comisiei Permanente au avut la bază concluziile Comisiei de lucru privind evaluarea impactului stării de urgență asupra colegilor avocați, care a preluat propunerile înaintate de avocați, barouri și Casa de Asigurări a Avocaților (CAA)
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) întrunit în ședința on line din 25-27.03.2020, cu majoritate de voturi, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – (1) Pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență, se aprobă măsurile propuse prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 86/19 martie 2020, astfel:
1. Pentru toate taxele și contribuțiile datorate de avocați pentru formarea bugetului baroului și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și ale filialelor, care sunt scadente începând cu data de 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.
2. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 16.03.2020[1].
3. Procedurile privind controlul avocaților cu privire la plata taxelor și contribuțiilor prevăzute la pct.1 și 2 se suspendă. Nu se încep proceduri noi.
4. Procedurile privind suspendarea calității de avocat ȋn temeiul art.27 alit.c) din Legea nr.51/1995 se suspendă. Nu vor începe proceduri noi.
5. Pentru toate contribuțiile pe care filialele C.A.A. le datorează potrivit art.13-15 din Legea nr.72/2016, care sunt scadente, începând cu 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.
6. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile filialelor față de C.A.A., acumulate anterior datei de 16.03.2020. Calculul acestora se va relua de la data menționată în hotărârea care se va adopta de Consiliul U.N.B.R.
7. Stabilirea unei proceduri unice (simple) privind obținerea indemnizației pentru pierderea temporară a capacității de muncă.
(2) Perioada pentru care se aplică măsurile prevăzute la alin.(1) pct.1-6 este de 3 luni începând cu data de 16.03.2020.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct.1 și 2 se iau, pe baza cererii avocatului care va indica pe propria răspundere și cuantumul veniturilor profesionale.
(4) După ȋncetarea măsurilor economice cu caracter excepțional prevăzute la alin. (1) pct.1-6, regularizarea plăților se va realiza ȋn mod eșalonat.
(5) Perioada și modalitatea de regularizare prevăzută la alin.(4), respectiv formatul cererii menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată membrilor Consiliului UNBR, barourilor și CAA.
(2) CAA va publica prezenta hotărâre pe propria pagină web și o va comunica către filialele sale.
(3) Barourile vor publica prezenta hotărâre pe propria pagină web și vor asigura comunicarea către avocați.

 C O N S I L I U L    U. N. B. R.

[1] Sub aspectul implementării tehnice în programul informatic, majorările de întârziere se stabilesc la 0% începând cu data de 25 martie 2020


Download integral Hotărârea și Anexele: DOCX / PDF