Hotărârea Consiliului UNBR nr. 303 din 09-10 decembrie 2022 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 303 din 09-10 decembrie 2022 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023

13 decembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 303
09-10 decembrie 2022
privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 53 lit. x) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 139/27.07.2016;
Având în vedere propunerile de investiții făcute de Consiliul de Administrație al C.A.A. privind reabilitarea Complexului Balnear al C.A.A din Techirghiol și de demarare a proiectului noului complex balnear de la Techirghiol;
Având în vedere principiul anualității exercițiului bugetar, față de situația prezentată de Consiliul de administrație al C.A.A. din care rezultă că anumite sume aprobate și incluse în bugetul C.A.A. pentru anul 2022 ca investiții nu au fost cheltuite în totalitate;
Având în vedere poziția Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în 08.12.2022, precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.;
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 09-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1(1) Se aprobă programul anual de investiții pentru anul 2023 propus de Consiliul de Administrație al C.A.A., prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă includerea în proiectul de buget a C.A.A., ce va fi aprobat în 2023 de către Congresul avocaților, a sumelor prevăzute de programul de investiții al C.A.A. pe anul 2023 din anexă.

Art. 2(1) Procedurile de realizare a investițiilor se vor întocmi de către C.A.A.
(2) Sumele necesare vor fi asigurate de către C.A.A. din disponibilitățile bănești ale fondului de funcționare centralizat al sistemului C.A.A..

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru punerea ei în aplicare.

CONSILIUL U.N.B.R.


Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 303/09-10.12.2022

Program anual de investiții al C.A.A. propus pentru anul 2023

1. Investiție nouă – Sanatoriu nou cu 300 de paturi în Techirghiol

Prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 118 din 29-30.01.2021 s-a aprobat ”realizarea de către C.A.A. a Proiectului de investiții denumit “Noul Complex Balnear” cu o capacitate de 300 de paturi în Techirghiol”, cu un buget prognozat pentru investiție de cca. 13.700.000 euro.
Investiția noua va avea o capacitate de 300 de paturi, cu restaurant, depozite, spații tehnice și cu bază de tratament adiacentă, unde se vor oferi servicii medicale de medicină fizică, recuperare și balneologie în mod integrat, atât în regim de spitalizare, cât și în regim de ambulatoriu de specialitate. Construcția ar trebui sa cuprindă crearea a 300 paturi pentru pacienți, la o categorie de confort 4****, 20 camere single, 120 camere double și 20 apartamente.
Prin aceeași Hotărâre a Consiliului UNBR s-a aprobat ”includerea în proiectul de buget a C.A.A. ce va fi aprobat în 2021, de către Congresul avocaților, a sumelor necesare pentru demararea proiectului, ce se estimează că vor fi cheltuite în 2021”.
Congresul Avocaților 2021 a aprobat bugetul C.A.A. în care a fost alocată suma de 2.525.000 lei pentru demararea proiectului, în special pentru cheltuieli cu proiectare.
În anul 2021 nu au fost cheltuite sume pentru acest proiect.
În anul 2022 a demarat proiectul, aflat în acest moment la stadiul de proiectare.
În decursul anului 2022 au fost cheltuiți 1.063.036 lei
Pentru anul 2023 Casa de Asigurări a Avocaților din România își propune continuarea proiectului noului complex și pentru acest obiectiv propune reportarea în anul 2023 a sumei de 1.461.964 lei necheltuită în anul 2022.

C.A.A. propune reportarea în anul 2023 a sumei necheltuite în anul 2022 de 1.461.964 lei, necesară pentru continuarea proiectului noului complex balnear.

2. Investiții în reabilitarea Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. Techirghiol

Pentru reabilitarea Complexului Balnear și de Recuperare Techirghiol prin extinderea și transformarea etajului 5 din terase în spații de cazare/sanitare precum și extinderea unor spații de la parter concomitent cu reabilitarea sistemului de încălzire după principii energetice moderne, în anul 2017 a fost aprobat un buget de 500.000 euro.
În anul 2017 au fost desfășurate mai multe activități:
a) a fost întocmită și depusă documentația necesară pentru un nou PUZ cu noii coeficienți urbanistici necesari și s-a solicitat Consiliului Local Techirghiol adoptarea actului administrativ. Prin Hotărârea Consiliului Local Techirghiol nr. 213/18.09.2017 s-a adoptat noul PUZ;
b) a fost întocmită și depusă documentația pentru obținerea Certificatului de urbanism necesar în vederea emiterii Autorizației de construire. A fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 283/07.11.2017.
În anul 2017 au fost cheltuiți în total 2.975 euro, respectiv 13.587 lei, reprezentând plată parțială pentru susținerea activităților menționate.
Sumele necheltuite în anul 2017 pentru reabilitarea Complexului Balnear și de Recuperare Techirghiol au fost reportate în programul de investiții al anului 2018 când a fost aprobat un buget de 497.025 euro.
În anul 2018, în vederea realizării acestei investiții, s-au desfășurat următoarele activități:
– S-a obținut avizul de mediu;
– S-a obținut avizul ENEL;
– S-a întocmit raportul de expertiza tehnică al clădirii;
– Au demarat acțiunile de obținere a avizelor DSP, ISU, ISC;
– A început elaborarea proiectul tehnic de rezistență.
În anul 2018 nu au fost cheltuite sume din cele aprobate pentru reabilitarea Complexului Balnear și de Recuperare Techirghiol.
În anul 2019 au fost cheltuiți pentru finalizarea acțiunilor începute in anul 2018, 94.294 lei din sumele aprobate pentru reabilitarea Complexului balnear Techirghiol, reprezentând 19.852 euro.
În programul de investiții al anului 2020 a fost prevăzut pentru reabilitarea Complexului balnear Techirghiol, prin reportarea sumelor necheltuite în anii precedenți, un buget de 477.173 euro.
În anul 2020 au fost cheltuiți 45.797,89 lei din sumele aprobate pentru reabilitarea Complexului Balnear și de Recuperare Techirghiol, reprezentând 9.404 euro, pentru taxe avize (mediu, energie, apă-canalizare, urbanism), servicii întocmire documentații, management de proiect. Contextul pandemic al anului 2020 a influențat negativ stadiul proiectului.
Congresul Avocaților 2021 a aprobat bugetul C.A.A. în care a fost alocată suma de 4.141.000 lei pentru aceste lucrări.
În luna noiembrie 2021 a fost semnat contractul cu constructorul, care prevede un avans de 15% din valoarea bugetului aprobat, respectiv 15% din 4.141.000 lei = 621.150 lei, sumă ce a fost plătită constructorului în cursul lunii decembrie 2021.
În anul 2021 au fost cheltuite pentru activități conexe contractului suma de 2.904 lei.
Având în vedere avansul care s-a plătit constructorului în anul 2021 și sumele deja cheltuite, rezultă o valoare de reportarea a sumelor aprobate și necheltuite în anul 2021 de 3.516.946 lei
Din evaluările Casei de Asigurări a Avocaților din România, în baza evoluției prețurilor la materialele de construcții, este necesară suplimentarea sumelor inițiale cu cca. 2.600.000 lei, reprezentând diferențe preț materiale de construcții, inclusiv TVA. Aceste diferențe de preț vor fi atent monitorizate prin consultarea buletinelor de specialitate care publică aceste prețuri.
În anul 2022 au început lucrările la extinderea complexului, acestea fiind într-un stadiu avansat, fiind turnate plăcile de beton necesare și montată structura metalică principală și acoperișul la etajele superioare, și fiind deja terminate lucrările la extinderea din zona parterului. Prognoza este ca până în luna martie 2023 lucrările de extindere la complex să fie finalizate, ocazie cu care se vor achita și restul de sume datorate constructorului.
În anul 2022 a fost cheltuită din bugetul aprobat suma de 1.751.184 lei

Cum în cursul anului 2023 investiția va fi finalizată, solicităm reportarea pentru anul 2023 a sumei necheltuite în anul 2022 în cuantum de 4.365.762 lei.

3. Investiții hardware 2023.

Din programul de investiții hardware multianual cu o valoare totală de 40.760 euro se dorește reportarea valorii de 5.550 euro necheltuită în 2021 pentru anul 2022.
În programul de investiții al anului 2016 a fost inclus, în buget la capitolul investiți în echipamente hardware suma de 40.760 euro care, la momentul întocmirii proiectului de buget, reprezentau 183.420 lei.
S-a prevăzut în programul de investiții hardware că acestea urmau să fie achiziționate în mai mult etape, în funcție de necesități generate de punerea în aplicare a programelor software care trebuiau găzduite pe echipamentele hardware. De aceea programul de investiții hardware reprezintă în realitate programul general de investiții hardware al C.A.A. cu o valoare totală de 40.760 euro din care urma să se achiziționeze în anul 2016 o primă parte de echipamente.
În anul 2016 s-a realizat în parte programul de investiții hardware – au fost achiziționate, parțial, echipamente hardware în valoare de 19.042 euro reprezentând la momentul achiziției 85.506 de lei, rămânând necheltuită suma de 22.000 euro.
În programul de investiții pentru anul 2017 a fost reportată valoarea de 22.000 euro, necheltuită în 2016, necesară pentru realizarea întregului program de investiții în hardware, reprezentând la momentul aprobării programului anual de investiții 99.660 lei (din care 97.914 lei prin reportarea diferenței necheltuite aferente anului 2016 și 1.746 lei diferență curs valutar).
În anul 2017 nu s-au făcut achiziții hardware.
În anul 2018 s-a făcut achiziția unei părți a echipamentelor hardware, în sumă de 5.562 EUR.
În anul 2019 nu s-au făcut achiziții hardware.
În anul 2020 s-au efectuat achiziții de completare a serverelor C.A.A. și a echipamentelor hardware în valoare de 4.300 lei, reprezentând 883 euro.
În anul 2021 a fost achiziționat un server de date pentru extinderea spațiului de stocare și backup și s-a realizat upgrade la procesoarele și memoria serverului existent, toate în valoare de 10.005 euro.
În anul 2022 a fost cheltuită suma de 8.000 euro pe echipamente hardware.
Pentru 2023 se dorește întreținerea actualelor echipamente și achiziționare de echipamente hardware în funcție de nevoile ce pot apărea în valoare de 12.000 euro

C.A.A. propune aprobarea unui buget pe anul 2023 de 12.000 euro la dispoziția C.A.A. pentru investiții în echipamente hardware.

4. Investiții în software 2023.

În privința investițiilor în software, C.A.A. a avut aprobate bugete anuale, respectiv:
– 48.180 Euro, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.34 din 12.12.2015, buget pentru anul 2016
– 40.000 Euro, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.207 din 18.02.2017, buget pentru anul 2017
– 30.000 Euro conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.302 din 09.12.2017
În anul 2016 a fost cheltuită întreaga sumă bugetată, fără a se înregistra depășiri sau reportări bugetare.
În anul 2017 au fost cheltuiți 30.865 euro pentru realizarea a 5 programe software, și a fost reportată suma de 9.135 euro, inclusă apoi în bugetul de 30.000 Euro pentru anul 2018.
În anul 2018 au fost cheltuiți 4.456 Euro pentru definitivarea programului de Registru filiale, urmând a fi reportată suma de 25.544 Euro.
În anul 2019 nu au fost cheltuite sume pentru finalizarea programelor.
În anul 2020 au fost cheltuiți 3.754,45 euro pentru programul de raportare a deconturilor lunare.
În anul 2021 au fost cheltuiți 5.000 euro pentru finalizarea programului de deconturi lunare, pentru noul site C.A.A. și pentru mentenanța și îmbunătățirea programelor existente.
În anul 2022 a fost implementat programul de gestiune a verificărilor efectuate de inspectorii sistemului ce urmează a fi implementat la toate filialele, program ce se află în stadiu de probe la nivelul filialelor și urmează a fi dat în exploatare cu 1 ianuarie 2023.
În anul 2022 au fost cheltuiți 2.930 Euro avans program verificări inspectori, urmând ca până la sfârșitul anului să se plătească și diferența de 2.930 Euro, în total 5.860 Euro.
Suma de 10.930 Euro necheltuiți se dorește a se reporta pentru anul 2023
Pentru anul 2023 C.A.A. prognozează modificări la nivelul softului de gestiune avocați pentru introducerea gestiunii contribuțiilor facultative, plata licențelor anuale pentru softurile de securitate și de backup de pe server, ajustări ale softurilor deja date în exploatare la nivelul sistemului în funcție de cerințele suplimentare apărute ca urmare a utilizării acestora (deconturi de venituri și cheltuieli, contul meu, gestiune avocați). De asemenea se dorește realizarea unui soft gestiune pensii modern, care să înlocuiască softurile învechite utilizate în acest moment.

Pentru programele software care se vor realiza/finaliza sau se vor implementa în anul 2023. C.A.A. propune reportarea sumei de 10.930 Euro din programul de investiții aprobat pe anul 2022.

Centralizator program anual de investiții propuse
pentru anul 2023

Programul anual de investiții pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 53 lit. x) din Statutul C.A.A. este în sumă de 5.946.962 lei, detaliat după cum urmează (curs mediu euro 5,20 lei/euro):

Sume cu TVA inclus


Descarcă Hotărârea cu Anexa fișier PDF