Hotărârea Consiliului UNBR nr. 73 din 13 iunie 2024 privind modificarea Statutului profesiei de avocat, validată de Congresul avocaților prin Hotărârea nr. 04/14-15 iunie 2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 73 din 13 iunie 2024 privind modificarea Statutului profesiei de avocat, validată de Congresul avocaților prin Hotărârea nr. 04/14-15 iunie 2024

01 iulie 2024

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 73

13 iunie 2024

Având în vedere dezvoltarea și extinderea sferei serviciilor avocațiale, creșterea numărului de contracte de asistență juridică încheiate prin mijloace de comunicare la distanță, necesitatea utilizării unor mijloace tehnice de semnare electronică bazate pe certificate calificate, agreate de instituțiile publice furnizoare de servicii care intră în sfera de activitate a avocatului,

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a), b), c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, „UNBR”) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statutul profesiei de avocat),

Având în vedere Hotărârea Congresului avocaților nr. 04/09-10 iunie 2023, prin care a fost delegat Consiliul U.N.B.R. ca, în perioada dintre Congrese, să adopte modificări și completări ale Statutului profesiei de avocat

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 13 iunie 2024

  

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. – Se modifică și se completează art. 121 din Statutul profesiei de avocat după cum urmează:

Art. 121.

(1) Contractul de asistență juridică este încheiat în formă scrisă pe suport material, pe suport informatic sau în formă electronică, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenții și dobândește dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidență al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.

(2) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat pe suport material, pe suport informatic sau în formă electronică, și prin orice mijloc de comunicare la distanță. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voință între avocat și client. Se prezumă că avocatul a luat cunoștință de încheierea contractului la una dintre următoarele date:

a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail la sediul profesional al avocatului, sau, după caz, pe adresa de email a avocatului; dacă transmisiunea prin fax sau email are loc după ora 19,00, se prezumă că avocatul a luat cunoștință în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii;

b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(21) Atunci când contractul de asistență juridică este întocmit în formă electronică, va fi semnat cu semnătură și/sau cu sigiliu electronic, bazate pe certificate calificate emise de prestatori de servicii autorizați conform legii.

(3) Contractul de asistență juridică poate lua forma unei scrisori de angajament care să indice raporturile juridice dintre avocat și destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocațiale și onorariul, semnată de avocat și transmisă clientului. În cazul în care clientul semnează scrisoarea sub orice mențiune expresă de accept a conținutului scrisorii, aceasta dobândește valoarea unui contract de asistență juridică.

(4) Contractul de asistență juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menționat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menționată în cuprinsul contractului.

(5) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat, în mod excepțional, și în formă verbală. În acest caz, ca și în situația prevăzută la alin. (2), dispozițiile art. 43 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi redactat în cel mai scurt timp posibil.

(6) În cazul în care avocatul și clientul convin, o terță persoană poate fi beneficiarul serviciilor avocațiale stabilite prin contract, dacă terțul acceptă, chiar și tacit, încheierea contractului în astfel de condiții.

(7) Cu excepția cazului prevăzut la alin. (2) și alin. (2)1, contractul de asistență juridică se încheie în atâtea exemplare câte părți sunt. Orice exemplar care poartă în original semnăturile părților va fi considerat exemplar original.

(8) Avocatul va ține o evidență strictă a contractelor încheiate într-un registru special și va păstra în arhiva sa un exemplar al fiecărui contract și un duplicat sau o copie a oricărei împuterniciri de reprezentare primite în executarea contractelor.

Art. 2. – Se modifică și se completează art. 126 din Statutul profesiei de avocat după cum urmează:

Art. 126

(1) Contractul de asistență juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează față de terți prin împuternicirea avocațială întocmită conform anexei nr. II.

(2) Împuternicirea avocațială va fi tipărită în formulare tipizate și înseriate ce vor conține sigla U.N.B.R., cea a baroului emitent, denumirea „Uniunea Națională a Barourilor din România” și cea a baroului emitent. Seria va avea o componentă literală comună fiecărui barou și o componentă cifrică formată din 6 cifre, urmată de menționarea anului emiterii formularelor. Înserierea este rezervată de către barou fiecărei forme de exercitare a profesiei.

(3) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal și cu respectarea cerințelor prevăzute la alin. (2), formele de exercitare a profesiei pot emite și utiliza, pe cheltuiala lor și prin mijloace proprii, formularele menționate la alin. (2) în mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. În acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite în sistem propriu și personalizat. Aceste serii vor fi înscrise în mod obligatoriu în împuternicirile avocațiale emise de formele de exercitare a profesiei în baza prevederilor prezentului alineat.

(4) Împuternicirea avocațială poate fi întocmită și în formă electronică, cu respectarea prevederilor alin. (3), situație în care va fi semnată cu semnătură electronică bazată pe certificate calificate emise de prestatori de servicii autorizați conform legii.

(5) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit să efectueze orice act specific profesiei pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor clientului.

(6) Pentru activitățile prevăzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistență juridică, acesta reprezintă un mandat special, în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare ori dispoziție în numele și pe seama clientului.

 

Art. 3. – Se modifică art. 230 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat după cum urmează:

(3) Avocații pensionari care continuă activitatea, precum și avocații care beneficiază de pensie din afara sistemului de pensii al avocaților, nu pot face parte din Registrul de asistență judiciară.

Art. 4. – Prezenta Hotărâre va fi supusă ratificării Congresului, se publică în Monitorul Oficial al României și pe website-ul www.unbr.ro și se comunică către barouri și membrii Consiliului U.N.B.R..

C O N S I L I U L      U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF