ÎCCJ | Noile măsuri de protecție a persoanelor implicate în proceduri judiciare, precum și a personalului propriu, în contextul pandemiei de COVID-19, de la 1 iunie 2021

ÎCCJ | Noile măsuri de protecție a persoanelor implicate în proceduri judiciare, precum și a personalului propriu, în contextul pandemiei de COVID-19, de la 1 iunie 2021

02 iunie 2021

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ÎCCJ nr.138/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile de protecție a persoanelor implicate în proceduri judiciare, precum și a personalului propriu, în contextul pandemiei de COVID-19

ORDIN nr. 143/31.05.2021, ora 15.00

Având în vedere evoluția situației sanitare și epidemiologice legate de pandemia de COVID-19,

Luând în considerare evoluția gradului de vaccinare pentru personalul propriu și reducerea incidenței cazurilor noi de COVID-19 la nivel național,

Văzând prevederile HG nr.580/2021, publ. În M.Of. nr.555/28.05.2021 și Hotărârii CNSU nr.32/2021,

Văzând dispozițiile Ordinului comun nr.874/81/2020 Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne privind obligativitatea purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-Cov-2 pe durata stării de alertă,

În temeiul art.28 alin.(1) din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.7 alin.(3) din Regulamentul de organizare și funcționare administrativă al Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat,

Președintele Înaltei Curți Casație și Justiție emite următorul:

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ÎCCJ nr.138/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile de protecție a persoanelor implicate în proceduri judiciare, precum și a personalului propriu, în contextul pandemiei de COVID-19

Art.1.- Modificările prevăzute în prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 iunie 2021.

(2) Începând cu data indicată la alin.(1), prevederile Ordinului nr.138/2020 al președintelui ÎCCJ se modifică și se completează după cum urmează:

A. Prevederile art.3 alin.(1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

”Art.2.- (1) Pe toată durata de aplicare a prezentului ordin, în sediile Înaltei Curți au acces liber persoanele arătate în continuare, cu respectarea normelor de acces și de conduită stabilite în cuprinsul acestuia:

a) persoanele implicate în dosarele aflate pe rolul Înaltei Curți (părți, martori, experți, alți participanți);

b) avocații și reprezentanții Ministerului Public;

c) persoanele a căror prezență este necesară la unul dintre compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul;

d) jurnaliștii;

e) personalul instanței;

f) alți vizitatori, pe baza programării prealabile, în condițiile reglementate prin prezentul ordin.

(2) Nu au acces în sediile ÎCCJ persoanele față de care autoritățile medicale competente au dispus măsuri de carantină sau de izolare la domiciliu, pe durata rămânerii în vigoare a acestor măsuri. Persoanele aflate într-o astfel de situație au obligație înștiințării organelor de pază asupra acestor aspecte.”

B. Art.3 se modifică și va avea următorul conținut:

”(1) Persoanele care, la momentul accesului în sediile ÎCCJ, prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome – febră, dificultatea de a înghiți, dificultatea de a respira, dureri musculare, tuse intensă, accelerarea ritmului respirator, pierderea gustului sau mirosului – au obligația de a anunța organele de pază, în vederea consultării medicului instituției.

(2) Medicul, pe baza evaluării situației specifice a persoanei în cauză, decide dacă există sau nu un risc de răspândire a infecției cu SARS COV-2, putând recomanda măsuri suplimentare de protecție și, dacă este cazul, notificând autoritățile medicale competente.

(3) Organele de pază au obligația de a verifica prin sondaj, pe baza aspectelor relatate verbal de către persoana în cauză, dacă sunt incidente prevederile art.2 alin.(2) sau art.3 alin.(1) din prezentul ordin. Aceste prevederi se aplică și personalului propriu.

(4) Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol persoanele vaccinate împotriva SARS-COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15 a și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2.

(5) Incidența situațiilor prevăzute la alin.(4) se dovedește exclusiv cu certificatul de vaccinare, respectiv adeverință emisă de medicul de familie.”

C. Art.4 alin.(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

”(2) În cazul persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai ridicată de 37,3 grade se înștiințează de îndată medicul instituției, care, pe baza evaluării situației specifice a persoanei în cauză, poate dispune luarea unor măsuri suplimentare de protecție sau interzicerea accesului în sediile ÎCCJ și, dacă este cazul, anunțarea autorităților medicale competente. În situația interzicerii accesului în sediile ÎCCJ, se înștiințează de îndată, după caz, completul de judecată sau compartimentul spre care se deplasa persoana în cauză. Situația care a determinat interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal distinct, completat conform modelului din Anexa nr.4 la prezentul ordin.”

D. Art.4 alin.4 se modifică și vor avea următorul conținut:

”(4) În situația prevăzută la alin.(2) se aplică în mod corespunzător prevederile art.3 alin.(4)-(5) din prezentul ordin.”

E. Art.4 alin.(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

”(5) La sediul ÎCCJ din str.Batiștei nr.25, temperatura corporală se verifică la poarta de acces în curtea instituției, iar la sediul ÎCCJ din str.O.Goga, triajul epidemiologic se realizează la punctele de acces în clădire.”

F. Art.4 alin.(6) își încetează aplicarea.

G. Prevederile art.7 alin.(1)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

”Art.7.- (1) Avocații, reprezentanții Ministerului Public și jurnaliștii au acces nerestricționat în sediile ÎCCJ, pe tot parcursul programului de lucru, pe baza prezentării legitimației sau, după caz, a cardului de avocat, acreditării de presă sau altui document justificativ, în format fizic sau electronic, pe telefon sau tabletă.

(2) Dispozițiile alin.(1) se aplică și persoanelor implicate în procedurile judiciare (părți, martori, experți etc.), în zilele în care sunt fixate termenele de judecată, pe baza prezentării citației și a actului de identitate sau, în lipsa acesteia, conform listelor de acces comunicate pentru ziua respectivă organelor de jandarmi de către secții sau formațiunile de judecată. Citația poate fi prezentată și în format electronic, pe telefon sau tabletă. Pentru evitarea aglomerației, se recomandă ca accesul în sediile ÎCCJ să se facă cu cel mult 20 de minute înainte de ora stabilită pentru desfășurarea activității judiciare la care participă, iar în sala de ședință cu cel mult 10 minute înainte.

(3) Persoanele care se deplasează la unul dintre compartimentele instanței au acces în sediile ÎCCJ numai în timpul programului de lucru cu publicul al compartimentului respectiv, pe baza actului de identitate.

(4) Vizitatorii au acces în sediile ÎCCJ la data și la ora convenite în cadrul programării prealabile, pe baza actului de identitate.”

H. Art.7 alin.(6) își încetează aplicarea.

I. Art.8 se modifică și vor avea următorul conținut:

”Art.8.- (1) Compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul continuă să asigure asistență prin telefon sau e-mail pe toată durata programului de lucru cu publicul afișat pe pagina de internet a Înaltei Curți.

(2) În timpul programului de lucru cu publicul, în spațiul de lucru al compartimentului nu pot fi prezente simultan mai mult de 3 persoane din afara instituției.

(3) Avocaților li se rezervă un spațiu de studiu special.”

J. Art.81se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.81 – (1) Reprezentanții presei, care doresc să participe la o ședință de judecată cu caracter public sau să realizeze un material de presă cu privire la activitatea instanței, au acces liber în sediile ÎCCJ, cu respectarea prevederilor art.7 alin.(1) și a măsurilor de protecție sanitară prevăzute de prezentul ordin.

(2) Fotografierea și înregistrările audio-video în sediile ÎCCJ se realizează numai cu respectarea prevederilor Legii nr.304/2004, a prevederilor Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești și a Ghidului CSM pentru relația sistemului judiciar cu mass-media, documente disponibile pe paginile de internet www.scj.ro, respectiv www.csm1909.ro. În toate cazurile, înregistrările se realizează numai cu acordul prealabil expres al conducerii ÎCCJ și/sau al președintelui completului de judecată.”

K.Art.9 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.9.- (1) Persoanele care doresc să asiste la o ședință de judecată cu caracter public, fără a avea vreo calitate procesuală în cauză sau care doresc să viziteze sediile ÎCCJ, pot transmite o solicitare scrisă, recomandabil prin poșta electronică, cu cel puțin 24 de ore înainte de data dorită, prin intermediul Biroului de informare și relații publice.

(2) Cererile prevăzute la alin.(1) se soluționează de către prim-magistratul asistent al ÎCCJ. Cererea nu poate fi respinsă pentru alte considerente decât imposibilitatea respectării distanței de protecție sau o altă situație de risc medical. Reprezentanții presei au prioritate în ceea ce privește asigurarea accesului în sălile de ședință.

(3) În cazul admiterii cererii, se procedează la adăugarea persoanei respective pe lista de acces pentru data în cauză, comunicată organelor de jandarmi.

(4) La momentul accesului este obligatorie prezentarea documentului de identitate, conform prevederilor art.7 din prezentul ordin, iar pe toată durata prezenței în sediile ÎCCJ este obligatorie respectarea măsurilor de protecție sanitară.

(5) Accesul poate fi permis și fără programare prealabilă, pe baza autorizării verbale din partea prim-magistratului asistent sau a persoanei care îl înlocuiește, dacă este posibilă respectarea măsurilor de protecție, inclusiv a distanței minime recomandate și cu evitarea aglomerației în sediile ÎCCJ.”

L. Prevederile art.11 își încetează aplicarea.

M. Anexa nr.1 la Ordinul nr.138/2020 își încetează aplicarea.

Art.2.- (1) Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție și se comunică personalului propriu și organelor de jandarmi.

(2) Prin grija cabinetului președintelui, în termen de 5 zile de la emiterea prezentului ordin, vor fi publicate pe pagina de internet a ÎCCJ forma consolidată a Ordinului președintelui ÎCCJ nr.138/2020 și forma actualizată a Instrucțiunilor de acces destinate publicului.

Emis la București, sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, astăzi, 31.05.2021, ora 15.

Președintele

Înaltei Curți de Casație și Justiție,

judecător Corina-Alina Corbu


Descarca Ordin fisier PDF