Impactul celor mai recente modificări legislative asupra profesiei de avocat, în contextul instituirii stării de alertă

Impactul celor mai recente modificări legislative asupra profesiei de avocat, în contextul instituirii stării de alertă

22 iunie 2020

Având în vedere contextul economico-social particular cu care ne confruntăm și dificultățile financiare inerente pe care le traversează mare parte dintre contribuabili, legiuitorul a adoptat în ultima perioadă o serie de măsuri active de sprijin constând în facilități fiscale, prorogarea anumitor termene de depunere, respectiv de plată a obligațiilor fiscale, precum și de măsuri de recompensare a contribuabililor diligenți, care se conformează voluntar la plata impozitelor.

În cele de mai jos, vă prezentăm un sumar care cuprinde ultimele modificări legislative de ordin fiscal, cu implicații directe asupra profesiei de avocat.

Actele normative recent adoptate

• ORDIN Nr. 849/2020 din 23 aprilie 2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea unor acte normative;
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 care vizează reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
• Legea 62/2020 privind facilitățile la plata chiriei, inclusiv pentru practicienii profesiilor liberale;
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative;

Modificări legislative și efectele esențiale generate de acestea

1. Acordarea unor bonificații pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii

Prin dispozițiile ordonanței de urgență nr. 69/2020 au fost introduse o serie de măsuri cu privire la depunerea declarației unice, după cum urmează:

Termenul de 25 mai 2020 pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

De asemenea, ordonanța prevede bonificații de până la 10% pentru persoanele fizice care vor depune online până la 30 iunie 2020 declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2019:

– se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting integral (plată sau compensare) până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;
se acordă o bonificație suplimentară de 5%, pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 30 iunie (inclusiv) a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită și condiția menționată anterior.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Atragem atenția că modelul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, prin care se introduc rubrici noi pentru a beneficia de bonificația aferentă plății taxelor și depunerii online a declarației până la 30 iunie 2020 inclusiv, a fost aprobat prin ordinul OPANAF nr. 1107/2020.

2. Anularea obligațiilor accesorii

Prin OUG 69/2020 s-a reglementat acordarea de facilități fiscale contribuabililor persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Astfel, contribuabilii care la data de 31 martie 2020 înregistrează obligații principale restante pot opta pentru anularea accesoriilor (dobânzi, penalități și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale) dacă vor achita principalul până la 15 decembrie 2020 și vor depune o cerere în acest sens. Totodată, până la data depunerii cererii vor trebui depuse și toate declarațiile aferente vectorului fiscal și stinse toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată ulterioare datei de 31 martie 2020.

Actul normativ reglementează următoarele situații distincte în care se pot anula accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale.

A. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
Se sting toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
Contribuabilul figurează cu toate declarațiile fiscale depuse potrivit vectorului fiscal;
– Se sting prin orice modalitate prevăzută de legislația în vigoare toate obligațiile bugetare principale și accesoriile administrate de organul fiscal central cu termenul scadent între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
– Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, ulterior îndeplinirii condițiilor enumerate la punctele anterioare.

B. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de către contribuabili, prin declarație rectificativă

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:
declarația rectificativă este depusă în perioada fiscală cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
– debitorul figurează cu toate declarațiile depuse, conform vectorului fiscal;
– toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice mijloace legale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
– se sting și toate celelalte obligații bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
– debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Toate aceste facilități sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare .

C. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen scadent este anterior datei de 31 martie 2020 inclusiv, achitate până la această dată

În această situație, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să achite obligațiile curente (cele al căror termen de exigibilitate intervine între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor), să figureze cu toate declarațiile fiscale depuse și să se asigure că cererea de anulare a accesoriilor este depusă până la 15 decembrie 2020 inclusiv.

D. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere ca urmare a inspecției fiscale sau a verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data de 14.05.2020

În această situație, pentru a beneficia de măsura anulării tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitatea prevăzută de legislația în vigoare până la termenul de plată legal;
– cererea de anulare a accesoriilor este depusă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei;

3. Se prelungesc măsurile de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Prin dispozițiile ordonanței de urgență nr. 70/2020 se prelungește acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate (prevăzute la art. XI din OUG nr. 30/2020), precum și a indemnizației primite de alți profesioniști (PFA, II, IF), avocați, structuri sportive, persoane care obțin venituri din drepturi de autor etc. (prevăzute la art. XV din OUG nr. 30/2020) și pentru perioada ulterioară datei de 31 mai 2020 până la data ridicării restricțiilor numai în domeniile în care se vor menține restricțiile.

4. Acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor conform OUG 37/2020, debitorii transmit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit, sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele care exercită profesii liberale precum și alte profesii care se exercită în baza unor legi speciale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru a beneficia de facilitățile anterioare:

– întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii ;

– dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității pe perioada stării de urgență.

5. Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției pandemiei COVID-19

Atragem atenția faptului că prin OUG 70/2020 se legiferează faptul că pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență. Activitatea de lucru cu publicul la ghișee se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare. Accesul publicului se va realiza în mod organizat, în limita numărului ghișeelor destinate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.

De asemenea, în termen de 6 luni de la data încetării stării de urgență, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare sau la alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la Oficiul Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curierat. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la Oficiul Registrului Comerțului.

Mai mult decât atât, pe o durată de 6 luni de la data încetării stării de urgență, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la Oficiul Registrul Comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate, sau se poate efectua direct la Oficiul Registrului Comerțului.

6. Se prelungește termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real

Conform prevederilor art. 29 din OUG 70/2020, se prorogă termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului până la 1 noiembrie 2020.

7. S-au adoptat facilități în ceea ce privește amânarea la plată a chiriei pentru locatari

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență vă aducem în atenție faptul că, operatorii economici, practicanți ai profesiilor liberale, a căror activitate a fost întreruptă pe perioada de aplicare a stării de urgență sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic, pot solicita autorităților fiscale amânarea de la plată a chiriei de la sediu/ punct de lucru/ locuință, fără plată de dobânzi și penalități, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

– chiria lunară este mai mică sau egală cu chiria din luna februarie 2020;
– valoarea chiriei lunare este de maximul 10.000 RON pentru operatori economici pentru o singură locație.

Facilitățile se aplică pentru perioada stării de urgență și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Plata chiriei va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.
Cererea va fi însoțită de documente precum: contractul de locațiune, actul adițional prin care se stabilește cu acordul părților amânarea plății chiriei, perioada de amânare și suma aferentă și actul justificativ care probează imposibilitatea plății chiriei.

8. Dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale. Extinderea suspendării măsurilor de executare silită

Potrivit dispozițiilor OUG nr. 90/2020, nu se vor calcula și nu se vor datora dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la data de 25 iunie 2020, inclusiv.

De asemenea, conform aceleiași ordonanțe, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală până la data
de 25 iunie 2020, inclusiv.

9. Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, Consiliile locale pot adopta până la 14 august 2020 hotărâri privind unele reduceri de impozite, după cum urmează:

– reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada în care s-a instituit starea de urgență proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

– scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului dacă, în perioada de urgenţă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică;

Pentru a beneficia de aceste reduceri, proprietarii clădirilor trebuie să depună cerere de acordare a reducerii până la 15 septembrie 2020, însoțită de o declarație pe propria răspundere (dacă autoritățile publice locale hotărăsc acordarea acestor facilități).

Suplimentar, proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economica proprie, în declarația pe propria răspundere vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere, o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.