Măsuri de susținere economică adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 132/2020, cu incidență asupra profesiei de avocat

Măsuri de susținere economică adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 132/2020, cu incidență asupra profesiei de avocat

27 octombrie 2020

Având în vedere faptul că, la nivel național, continuă să se resimtă efectele sociale negative ale crizei generate de pandemia de Covid-19, prin OUG nr. 132/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, s-a decis adoptarea unor noi măsuri de sprijin financiar pentru consolidarea pieței muncii, concomitent cu limitarea riscului de excluziune socială, precum și pentru asigurarea unei surse de venit certe, respectiv o indemnizație compensatorie, anumitor categorii profesionale.

Cu privire la această din urmă categorie de măsuri, din corelarea dispozițiilor ordonanței cu prevederile relevante ale Codului civil și ale Legii nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil deducem că este destinată, cu precădere, persoanelor autorizate prin lege să desfășoare activități economice sau profesionale, printre care se regăsește și tagma avocaților.

Prezenta ordonanță constituie în fapt o transpunere în legislația internă a conceptului german al muncii flexibile, denumit Kurzarbeit, care rezidă, în esență, în reducerea timpului de muncă al salariaţilor prin decizia unilaterală a angajatorului în situația diminuării temporare a activității din motive independente de voința părților.

În considerarea faptului că ne aflăm într-un context similar, ca urmare a prelungirii stării de alertă prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2020, guvernanții au decis să acorde un sprijin de natură financiară acelor angajatori afectați de criza actuală, constând într-o indemnizație care este transferată către angajații acestora, cărora li se reduce timpul de muncă și, pe cale de consecință, venitul lunar.

În ceea ce privește avocatura, datorită faptului că este o profesie esențialmente liberală, guvernată de principiile libertății și independenței, în care raporturile de muncă nu se încadrează în șablonul de tip „angajat-angajator”, pentru avocații a căror activitate a fost afectată din cauza pandemiei de coronavirus, cu consecința diminuării încasărilor lunare, soluția propusă prin OUG nr. 132/2020 constă în acordarea unei indemnizații cu caracter compensatoriu, la cererea expresă a celui îndreptățit, în baza unei declarații pe propria răspundere care să ateste reducerea activității profesionale.

După cum reiese din economia prevederilor ordonanței, această indemnizație constituie o formă de prelungire a celei acordate în perioada stării de urgență în temeiul OUG nr. 30/2020, profesioniștilor, avocați sau neavocați, care și-au întrerupt ori redus activitatea ca urmare a efectelor Covid-19, cu amendamentul că, în prezent, cuantumul acesteia a fost redus la 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, respectiv 5.429 lei.

O altă similitudine cu indemnizația precedentă constă în aceea că este acordată din bugetul de stat, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Indemnizația este supusă impozitării precum veniturile din avocatură, pentru aceasta datorându-se:

impozit pe venit, în cotă de 10% potrivit dispozițiilor art. 64, alin. (1), lit. a din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10 % conform art. 155, alin. (1) lit. b, corelat cu art. 156 Cod fiscal, în măsura în care prin însumarea veniturilor din profesie și a cuantumului acestei indemnizații, cuantumul total este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă, conform art. 170, alin. (1) și (4) C. fisc. echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară. Pentru anul 2020, reamintim că, potrivit H.G. nr. 935/2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.230 lei lunar;
contribuţie de asigurări sociale, către Casa de Asigurări a Avocaților, potrivit reglementărilor specifice, calculată la venitul brut obținut din profesie, la care se adaugă și cuantumul indemnizației compensatorii.

Inițial, OUG 132 a fost adoptată într-o formă incompletă, legiuitorul stabilind că durata efectivă de aplicare a măsurii de sprijin, categoriile de profesionişti care pot beneficia de această indemnizație, precum şi procedura de plată vor fi ulterior emise printr-o hotărâre de Guvern.

În acest sens, în Monitorul Oficial nr. 794 din data de 31 august 2020 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 719/2020, care stabilește atât formalitățile concrete pe care trebuie să le urmeze persoanele care doresc să beneficieze de indemnizația compensatorie, cât și durata în care urmează a-și produce efecte juridice.

În ce privește categoriile socio-profesionale cărora le sunt aplicabile prevederile hotărârii, nu este făcută niciun fel de mențiune suplimentară, deși prin OUG 132 s-au creat premisele unor astfel de lămuriri. Apreciem că o astfel de precizare ar fi fost relativ redundantă întrucât în cadrul OUG 132 (art.3, alin. 5, teza a II-a) se precizează expres că vor primi, la cerere, această indemnizație, profesioniştii care au beneficiat de indemnizaţia acordată pe durata stării de urgență, așadar, în cazul avocaților criteriul principal îl reprezintă, în continuare – realizarea unor încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, în luna pentru care solicită indemnizația.

După cum s-a stabilit prin Minuta ședinței Comisiei Permanente din cadrul UNBR din data de 30.04.2020, prin încasări ne referim la sumele brute încasate în temeiul contractelor de asistență juridică încheiate de către avocat.

Procedura propriu-zisă stabilită prin dispozițiile H.G. nr. 719/2020 pentru accesarea indemnizației este una facilă, constând în:
• transmiterea unei solicitări scrise sau în format electronic, către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene ori, după caz, a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul social;
• la cerere se anexează o copie actului de identitate precum și o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei.

Finalmente, precizăm că indemnizația acordată avocaților poate fi accesată, de către cei care întrunesc criteriul reducerii activității ca urmare a efectelor pandemiei, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

Articol realizat cu sprijinul dnei avocat Luisiana Dobrinescu