Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 septembrie 2021

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 septembrie 2021

16 septembrie 2021

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 septembrie 2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din data de 24 iunie 2021;
Obs: Eventualele solicitări privind conținutul procesului verbal să fie înaintate cu cel puțin 3 zile anterior ședinței pentru a putea permite efectuarea de verificări;
2. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2021. Analiza și dezbaterea propunerilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1);
3. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
4. Informare privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea, septembrie 2021. Propunerea de modificare a hotărârii privind organizarea examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv (din ședința CP din data de 25 – 26 august 2021);
5. Proiectul Ghidului de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei. Informare a Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3).
6. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);
7. Lucrări curente;
8. Diverse.

La ședință au participat în calitate de invitați: dl. senator Robert-Marius Cazanciuc, dl. deputat Andi-Gabriel Grosaru și dl. av. George Bogdan Ilea, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Consiliul UNBR a analizat Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat, propuneri formulate de delegații la Congresul Avocaților 2021, precum și ulterior, de membrii Consiliului UNBR și transmise GL1. Consiliul UNBR a luat act de poziția grupului cu privire la propunerile analizate și a constatat că propunerile se pot grupa pe mai multe categorii: modificarea și completarea Legii nr. 51/1995, modificarea și completarea statutului profesiei de avocat, modificarea și completarea Protocolului tripartit privind onorariile pentru prestațiile avocațiale din oficiu. Consiliul UNBR a aprobat raportul și a acordat termen pentru redactarea propriu-zisă a prevederilor, după cum urmează:
– prevederile acceptate privind Legea nr. 51/1995, vor face obiectul unui proiect de lege unitar; membrii Consiliului sunt invitați să facă propuneri concrete privind legea, până la ședința Consiliului în decembrie 2021, urmând ca proiectul închegat să fie prezentat Consiliului de GL1 în luna martie 2022;
– prevederile acceptate privind Statutul profesiei de avocat vor fi incluse într-un proiect de modificare și completare a acestuia, ce va fi prezentat de GL1 în luna decembrie 2021;
– propunerile privind Protocolul tripartit vor fi avute în vedere în discuțiile cu Ministerul Justiției și Ministerul Public.

2. Consiliul UNBR a analizat și prevederile art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995, astfel cum au fost modificate prin Decizia Curții Constituționale nr. 225/2017, împreună cu propunerile GL1 și a barourilor/avocaților care au remis propuneri în acest sens. S-a decis adoptarea ca principiu a unui text cu următorul sens (ca principiu): este nedemn avocatul condamnat definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, dacă menținerea în profesie este de natură să aducă atingere principiilor profesiei de avocat; măsura de menținere sau de excludere din profesia de avocat se dispune de către Comisia Permanentă a UNBR, în baza regulilor/criteriilor de aplicare unitară adoptate de Consiliul UNBR; propunerea se înaintează la GL1 pentru redactarea textului final, împreună cu criteriile menționate;
În ce privește amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei se va remite un punct de vedere unitar în sensul că ambele sunt cauze care exclud nedemnitatea avocatului condamnat în aceste ipoteze.

3. Consiliul UNBR a luat act de prevederile Legii nr. 214/2021 privind aprobarea OG nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 asupra contribuțiilor datorate de avocați pentru indemnizațiile primite în baza OUG 30/2020 cu modificările ulterioare. S-a constatat că, potrivit Legii nr. 214/2021, avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin trebuie să achite o cotă de 25% către sistemul CAA, similar cu celelalte categorii care au beneficiat de indemnizație. Potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021, avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin au achitat cota de 11% prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021, urmând ca după adoptarea legii sus menționate să se stabilească sumele de plată, în funcție de prevederile ce vor fi adoptate.
Consiliul UNBR a luat act de informarea CAA potrivit căreia majoritatea avocaților a plătit deja cota de 25% și de poziția Consiliului de administrație al CAA privind:
– indemnizația de sprijin reprezintă venit de înlocuire a activității exercitate de avocat și, ca urmare, contribuția de 25% se include în baza de calcul a pensiilor și a indemnizațiilor;
– scadența obligației de plată s-a stabilit, conform legii, la data obligației de declarare a venitului, adică 25 mai 2021, în sistemul CAA fiind aplicată, ulterior acestei date Hotărârea Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021;
Consiliul UNBR a decis că nu se percep penalități dacă plata diferenței până la 25% se va face până la data de 31 decembrie 2021.

4. Consiliul UNBR a aprobat ca măsură sanitară suplimentară față de anul trecut, prezentarea de către candidați a certificatului de vaccinare (certificat digital european COVID) sau, alternativ, a dovezii testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, a dovezii infectării cu COVID în ultimele 6 luni, eliberate de instituțiile competente. În paralel, se va renunța de termoscanarea candidaților. Aceste măsuri rămân valabile în măsura în care DSP nu va impune până la data desfășurării examenului, măsuri suplimentare.

5. La propunerea Comisiei Permanente, Consiliului UNBR a decis modificarea Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA, în anul 2021, astfel:
– având în vedere că disponibilitatea spațiului de examen din incinta Complexului Romexpo în luna noiembrie 2021 nu permite organizarea examenului la data stabilită anterior de organele profesiei de avocat, examenul se va desfășura într-o singură zi, la data de 5 noiembrie 2021;
– proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A sau B de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II, se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline (în cazul cursanților actualului ciclu al anului II), respectiv cu calificativul obținut la testarea scrisă la aceste discipline, care va fi organizată, în condiții de gratuitate, în sistem față în față, anterior examenului de absolvire a INPPA, (în cazul avocaților stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează în evidențe ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale).

6. Consiliul UNBR a reanalizat prevederile Hotărârii nr. 173/24.06.2021 și a decis modificarea/completarea pentru evidențierea mai clară a distincției dintre publicitatea formelor de exercitare a profesiei și publicitatea profesională. Totodată, s-a aprobat Ghidul de bune practici privind comunicarea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei, ca anexă la Statutul profesiei de avocat.

7. Consiliul UNBR a analizat proiectul Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice și a decis ca acesta (împreună cu toate observațiile și propunerile adresate în cadrul ședinței), să fie reportat pentru ședința Consiliului din decembrie 2021.
Proiectul Platformei UNBR de Intermediere avocat client, inclusiv aspectele ce au fost ridicate de membrii Consiliului în ședințele anterioare, va face obiectul analizei Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6), care va înainta un raport clarificator până la ședința Consiliului din decembrie 2021.

8. Consiliul UNBR a luat act de informarea făcută privind proiectul Cartierul Justiției, în urma rundei de negocieri cu arhitectul din lunile iulie/august; Consiliul UNBR a decis acordarea unui mandat pentru continuarea negocierilor cu arhitectul, urmând ca, ulterior, să fie supus aprobării contractul de proiectare; pentru moment, proiectul va înainta în ce privește proiectarea cu UNBR, urmând ca ulterior să aibă loc o analiză cu ceilalți participanți (CAA, Baroul București, Filiala București a CAA) în ce privește necesarul de spații și împărțirea cheltuielilor.

9. Consiliul UNBR a luat act de tema propusă de CCBE pentru Ziua Europeană a Avocaților (ZEA) 2021: „No justice without independent lawyers”/ “Pas de justice sans avocats indépendants”/ „Justiția nu există fără avocați independenți”. S-a decis ca UNBR și Baroul București să organizeze un eveniment comun, în principiu în data de 22 octombrie 2021, ocazie cu care vor fi invitați să participe reprezentanți ai organismelor internaționale la care UNBR este membru, precum și ai uniunilor cu care UNBR are convenții de conlucrare; barourile sunt invitate să organizeze evenimente legate de Ziua Europeană a Avocaților, UNBR urmând să acorde sprijin logistic; s-a decis instituirea unei comisii de organizare a evenimentului, care va lua măsurile corespunzătoare de organizare, inclusiv pentru apariția unei reviste/broșuri dedicate, ce va conține toate materialele publicate cu ocazia celebrării ZEA din București și din țară.

10. Consiliul UNBR a decis să mandateze Comisia Permanentă pentru a prezenta la ședința viitoare un set de reguli/criterii care să contribuie la soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri. Comisia Permanentă a decis constituirea unei echipe de lucru care va prezenta un proiect de regulament.

11. Consiliul UNBR a fost informat de Decizia Consiliului de Administrație al C.A.A. privind înființarea Comisiei de monitorizare a investiției “Noul Complex Balnear” din Techirghiol, care va avea ca scop accelerarea procedurilor pentru demararea și finalizarea investiției. Consiliul a luat act de faptul că, în urma dezbaterilor, Comisia Permanentă nu a aprobat nivelul indemnizațiilor propuse.

12. Comisia Permanentă a soluționat 46 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 13 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.


Descarcă MINUTA fișier PDF