Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30 martie 2024

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30 martie 2024

05 aprilie 2024

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30 martie 2024

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Consiliului UNBR din 16-17 decembrie 2023 (sistem fizic) și 01-04.03.2024 (vot electronic);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2024;
3. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2023; Aprobarea propunerii rectificării bugetului pe anul 2023; Adoptarea proiectului de buget al UNBR pentru 2024, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 2/2023; Date financiare privind INPPA;
4. Măsuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024. Modificarea/completarea Regulamentului de examen pentru sesiunile viitoare.
5. Raport privind activitatea grupurilor/departamentelor de lucru ale Consiliului UNBR. Informare privind stadiul proiectelor de lege cu impact asupra profesiei de avocat;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic – prezintă Coordonatorul Departamentului privind dezvoltarea economică a UNBR (DL2) și Președintele CAA;
7. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
8. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Soluționarea contestațiilor/ plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
9. Lucrări curente;
10. Diverse.

La ședință au participat 2 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori (CCR) – (av. Anca-Sorina Popescu-Cruceru și av. Mihai Lucescu).

Din dezbaterile asupra ordinii de zi au rezultat următoarele:

1. Consiliul UNBR a luat act de măsurile discutate în cadrul ședinței Comisiei Permanente privind Congresul avocaților și a aprobat următoarele:
a) organizarea Congresului avocaților 2024 se va desfășura la Hotel Caro (Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, București), în perioada 14-15 iunie 2024; s-au luat măsurile necesare în acest sens, inclusiv pentru desfășurarea ședințelor Comisie Permanente și consiliu din prezilele Congresului;
b) în cadrul Congresului să va dezbate tema „Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat” și, legat de aceasta, următoarele:
Concursul destinat tinerilor avocați (până în 35 ani, inclusiv), premiat din fondurile Fundației Constantin Naumescu, astfel: Premiul I 10000 lei, Premiul II – 7500 lei, Premiul III- 5000 lei;
ceilalți avocați pot contribui cu articole legate de tema susmenționată;
cele mai bune lucrări, indiferent de numărul lor, vor fi publicate în Revista Avocatul, ediția destinată Congresului Avocaților din 14-15 iunie 2024.
c) toate rapoartele și celelalte materiale supuse dezbaterii Congresului vor prezentate exclusiv în format electronic, pe website-urile UNBR, ale Barourilor și ale Casei de Asigurări a Avocaților.

2. Consiliul UNBR a luat act de faptul că, pe baza mandatului acordat, Comisia Permanentă a stabilit ultimele măsurile privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024: desemnarea Comisiei naționale a examenului și mandatarea Președintelui Comisiei naționale de examen să decidă componența sub-comisiilor de examen, conform prevederilor Regulamentului-cadru de examen, precum și definitivarea listei candidaților la examen.

3. Consiliul UNBR a luat în discuție propuneri de modificarea/completarea Regulamentului de examen pentru sesiunile viitoare și a mandatat Comisia Permanentă să analizeze în ședința viitoare o soluție care să acopere toate discuțiile din Consiliu și să înainteze un material în acest sens pentru ședința viitoare.

4. Consiliul UNBR a analizat datele finale privind execuția bugetară a UNBR și INPPA și proiectele de buget pentru 2024 ale celor două instituții. Datele au relevat că ambele instituții au reușit să încheie anul cu excedent bugetar. După dezbateri, Consiliul a aprobat următoarele:
solicitarea privind rectificarea bugetului UNBR pentru 2023, observând că modificările vizează doar transferul de sume între capitolele bugetului, așa cum acesta a fost aprobat;
proiectele de buget ale UNBR și INPPA;
actualizarea anuală cu rata inflației a contribuției barourilor la formarea bugetului UNBR.

5. Consiliul UNBR a analizat și aprobat Raportul GL5 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine) – privind cazurile referitoare la practicarea avocaturii ilegale – atât cele soluționate până în prezent, cât și cele pendinte; Pe baza raportului, Consiliul a aprobat proiectul de modificare/completare a Metodologiei cu privire la combaterea exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat de către persoane fizice și entități juridice și a decis mandatarea Comisiei Permanente să acorde 50 % din onorariul și cheltuielile prevăzute în contractul de asistență juridică încheiat de barou cu avocatul desemnat în cauzele antamate pentru implementarea Metodologiei. Consiliul a luat act de faptul că aproape toate barourile au desemnat reprezentant în cadrul Grupului, urmând ca, în perioada imediat următoare, acesta să fie complet.

6. Consiliul UNBR a analizat și aprobat Raportul GL 6 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat); Consiliului UNBR a decis extinderea platformei cautavocat.ro cu alte funcționalități, precum o mesagerie pentru ca avocații să poată comunica între ei (de exemplu, în cazul în care doresc o substituire în altă localitate).

7. Consiliul UNBR a analizat și aprobat Raportul GL 7 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității) privind evoluțiile legislative din domeniul combaterii spălării banilor care pot afecta profesia, precum și stadiul altor proiecte legislative cu impact asupra avocaturii.

8. Consiliul UNBR a analizat Raportul DL1 (Departamentul privind dezvoltarea economică a UNBR), din care au reieșit că, prin Deciziile Comisiei Permanente nr. 117/2024 și 118/2024, adoptate în ședința prin videoconferință din 07.03.2024, a fost completată componența Departamentului, precum și principiile care vor fi avute în vedere în activitatea acestuia. Consiliul UNBR a ratificat deciziile sus menționate și a luat act de faptul că, pe baza acestora, marți, 26 martie a.c. s-a realizat prima tranzacție investițională a UNBR.

9. Consiliul UNBR a aprobat materialul intitulat „Propuneri privind aprobarea unei strategii de investire diversificată la nivelul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”. Pe baza acestui material, CAA va înainta propuneri privind mecanisme de implementare a acesteia.

10. Consiliul UNBR a aprobat Planul de acțiuni al DCAJ având ca având ca obiect aplicarea noului Protocol tripartit MJ/MP/UNBR; se vor organiza întâlniri de lucru (în orașele reședință a curților de apel) între reprezentanții barourilor, coordonatorii SAJ și reprezentanți ai instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea, cu participarea avocaților interesați.

11. Consiliul UNBR a dezbătut informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP și a luat act de demersurile întreprinse în urma analizei, precum și de măsuri viitoare preconizate a fi luate. Una dintre măsuri a fost contractarea unei societăți de specialitate pentru realizarea unui audit în acest sens, care va emite un raport ce va cuprinde atât aspecte privind evenimentele petrecute, cât și propuneri pentru viitor.

12. După dezbateri, consiliul a aprobat modificarea/completarea Statutului profesiei de avocat prin:
eliminarea interdicției privind grefierii și personalului auxiliar al instanțelor judecătorești şi al Curții Constituționale din cuprinsul art. 39 alin. (3), ca urmare a anulării prin Sentința civilă nr. 145/23.03.2023 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 68/59/2023, definitivă;
completarea art. 296 alin. (3) în sensul că avocații pot acorda îndrumare profesională și avocaților stagiari înscriși în circumscripția baroului în care și-au stabilit sediul secundar.

13. Consiliul UNBR a luat act de suspendarea din calitatea de avocat pentru motiv de incompatibilitate a dl.-ui av. Teodor-Victor Alistar, membru al Consiliului și a decis completarea componenței Consiliului UNBR cu dl. av. Sergiu-Marin Capisizu, având în vedere Procesul-verbal conținând rezultatul procedurii alegerilor din cadrul Congresului Electiv al Avocaților 2023, încheiat în 09.06.2023.

14. Consiliul UNBR a analizat Proiectul pentru o viitoare Convenție privind protecția profesiei de avocat emis de Consiliul Europei – Comitetul de Experți privind Protecția Avocatului și a luat act de poziția CCBE cu privire la aceasta. Consiliul a desemnat un grup de lucru pentru formularea poziției UNBR în acest sens, care va colecta, inclusiv, propuneri de la membrii Consiliului.

15. Consiliul UNBR a ratificat 22 solicitări de ajutor din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat, Consiliul UNBR a ratificat ajutoare aprobate în prealabil de Comisia Permanentă, în perioada dintre ședințele Consiliului, în cuantum de aproximativ 610.000 lei.