Ordinul ANCPI nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară

Ordinul ANCPI nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară

05 mai 2023

Ordinul 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară

Dată act: 25-apr-2023

Emitent: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (6), (61), (63) şi (7) şi ale art. 50 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (6) şi (7) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1

(1)În aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (6), (61), (63) şi (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură autorităţilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţilor, practicienilor în insolvenţă şi executorilor judecătoreşti acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

(2)Accesarea acestor informaţii se realizează prin utilizatorii, persoane fizice sau juridice, cărora li s-a acordat dreptul accesării sistemului informatic, individual sau în calitate de persoană desemnată de autoritatea/instituţia/instanţa judecătorească/asociaţia profesională din care face parte utilizatorul, prevăzute de art. 3 alin. (6) din Lege.

(3)În aplicarea art. 3 alin. (6) din Lege, accesarea sistemului informatic se va face în scopul obţinerii informaţiilor disponibile online prin:

(i)acces la interfaţa de căutare/interogare în aplicaţia integrată de cadastru şi carte funciară;

(ii)servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (din limba engleză, application programming interface);

(iii)serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, stabilite în conformitate cu prevederile ordinului directorului general al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

Art. 2

(1)Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, solicitanţii au obligaţia de a transmite ANCPI:

a)o cerere scrisă a reprezentantului legal al autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale din care face parte utilizatorul, cu menţionarea activităţii reglementate de legislaţia în vigoare în cadrul căreia vor fi utilizate datele şi informaţiile solicitate şi cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b)lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la sistemul informatic, ce va cuprinde datele de contact ale acestora, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea/funcţia deţinută, adresa de domiciliu, adresa de poştă electronică (e-mail), numărul de telefon;

c)angajamentul de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilor, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d)acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

e)dovada deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează a se acorda drepturile de acces.

(2)Cererea de acces poate fi şi individuală, în cazul experţilor judiciari şi persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.1, caz în care aceasta va fi însoţită de angajamentul de confidenţialitate şi de acordul pentru protecţia datelor cu caracter personal, precum şi de:

a)dovada înscrierii pe lista experţilor tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice şi contabile; şi/sau

b)certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaştere a autorizării, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.

(3)Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), va fi depusă la sediul ANCPI şi va putea fi transmisă inclusiv prin poştă electronică la adresele de e-mail publicate pe pagina web a ANCPI pentru contact, urmând ca ulterior să fie depusă în original la sediu sau să fie înaintată prin serviciul de poştă/curierat, cu excepţia cererilor şi a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.

(4)Accesul la sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, potrivit competenţei autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

(5)În cazul în care sunt impedimente, acestea vor fi comunicate solicitantului care va putea trimite completările solicitate în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Necompletarea corespunzătoare a cererilor constituie motiv de respingere. Cererea respinsă poate fi redepusă. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină documentele a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii anterioare.

Art. 3

(1)Analiza îndeplinirii condiţiilor necesare pentru acordarea accesului solicitanţilor la sistemul informatic de cadastru şi carte funciară se va efectua de către o comisie desemnată prin ordin al directorului general al ANCPI, care va cuprinde obligatoriu salariaţi ai Direcţiei juridice, Direcţiei de publicitate imobiliară şi Direcţiei de cadastru şi geodezie.

(2)Comisia desemnată din cadrul direcţiilor de specialitate menţionate la alin. (1) va transmite avizul în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care nu sunt impedimente, Direcţiei informatice.

Art. 4

(1)Direcţia informatică va crea credenţiale în cadrul sistemelor informatice pentru accesul la datele şi informaţiile gestionate de sistemul informatic, care pot fi de forma unei perechi de tip nume de utilizator – parolă sau certificate digitale, dar pot fi, în funcţie de evoluţia tehnologică, şi date biometrice (amprentă digitală, recunoaştere facială, retină) etc.

(2)Accesul se realizează în limita numărului de utilizatori permis de infrastructura ANCPI şi de evoluţia posibilităţilor tehnice existente, cu respectarea cerinţelor de securitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3)Sistemul informatic jurnalizează toate interogările şi asociază aceste evenimente utilizatorului care s-a conectat la sistem.

(4)Soluţiile tehnice de acces pot suferi modificări, în funcţie de evoluţia tehnologiei.

Art. 5

Informaţiile din sistemul informatic se obţin prin utilizarea următoarelor criterii de căutare:

a)datele de identificare ale deţinătorilor unui imobil/numele şi/sau codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, denumirea şi/sau codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

b)datele de identificare ale imobilului, constând în număr cadastral/topografic, numărul de carte funciară;

c)adresa administrativă.

Art. 6

Accesul efectiv al utilizatorilor la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, menţionate la art. 3 alin. (62) din Lege şi definite de prezentul ordin, se va realiza în măsura posibilităţilor tehnice.

Art. 7

Pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, ANCPI poate asigura, la cerere şi în situaţii justificate, instruirea utilizatorilor în ceea ce priveşte modul de înţelegere a datelor şi informaţiilor din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.

Art. 8

Utilizatorii sunt obligaţi să asigure protecţia datelor cu caracter personal accesate, conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 9

Utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze datele ce fac obiectul prezentului ordin în forma în care sunt furnizate, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, în condiţiile legii, să utilizeze sistemul informatic doar în conformitate cu manualele şi ghidurile de utilizare puse la dispoziţie şi doar în scopul declarat.

Art. 10

(1)Dreptul de acces se revocă fără un aviz prealabil, prin ordin al directorului general al ANCPI, în următoarele situaţii:

a)în cazul reorganizării sau al suspendării de către ANCPI a serviciilor specifice;

b)în cazul nerespectării oricărei condiţii prevăzute de prezentul ordin şi/sau a condiţiilor în baza cărora a fost acordat accesul;

c)persoana căreia i-a fost acordat accesul a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

d)persoana căreia i-a fost acordat accesul execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie sau meserie ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării uneia dintre profesiile în baza căreia i s-a acordat accesul la sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.

(2)Drepturile de acces primite de un utilizator pot fi revocate sau suspendate şi la cererea utilizatorului sau la cererea reprezentantului legal al autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale din care face parte utilizatorul şi în numele căreia acţionează.

(3)În cazul schimbării statutului juridic al solicitantului/utilizatorului şi/sau a condiţiilor de acordare a accesului, solicitantul/utilizatorul are obligaţia de a notifica de îndată ANCPI, care va proceda în consecinţă.

(4)Răspunderea privind legalitatea şi temeinicia cererii în baza căreia se solicită accesul la sistemul informatic şi se colectează datele revine exclusiv solicitantului.

(5)Utilizatorii sistemului informatic al ANCPI răspund, în condiţiile legii, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului ordin.

Art. 11

Anexele nr. 1, 1.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 813/2022 privind aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 25 iulie 2022.

Art. 13

Drepturile de acces la sistemul informatic acordate anterior în baza prevederilor ordinelor directorului general al ANCPI rămân valabile pentru utilizatorii care beneficiază de drepturile de acces potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 62/2023 art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Hajnalka Ildiko Vig

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 382 din data de 4 mai 2023


Descarcă ORDINUL împreună cu ANEXELE fișier editabil DOCX