Parlamentul European propune ca UE să adopte o directivă fermă și cuprinzătoare privind asistența juridică

Parlamentul European propune ca UE să adopte o directivă fermă și cuprinzătoare privind asistența juridică

21 septembrie 2015

La data de 8 septembrie 2015, Parlamentul European a adoptat Rezoluţia referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (2014/2254(INI))

Conform acestei Rezoluții, ”este esențial ca UE să adopte o directivă fermă și cuprinzătoare privind asistența juridică”, având în vedere că numeroase state membre ”limitează dreptul privind accesul la justiție al persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente (punctul 162)”.

La capitolul ”Justiția”, din Rezoluția citată, se mai prevăd următoarele:

” 158.  subliniază că dezvoltarea unui spațiu european comun de justiție bazat pe recunoaștere reciprocă și pe garanții juridice, care să armonizeze diferitele sisteme de drept din statele membre, în special în materie penală, ar trebui să rămână printre prioritățile absolute ale instituțiilor europene pentru Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020; consideră că aplicarea efectivă a cartei și a legislației secundare a UE privind drepturile fundamentale este esențială pentru încrederea cetățenilor în buna funcționare a spațiului european de justiție;

159.  relevă faptul că dreptul de acces la justiție și la o instanță independentă și imparțială este esențial pentru protejarea drepturilor fundamentale, care sunt efective numai dacă pot fi apărate în justiție, pentru democrație și pentru statul de drept; subliniază, o dată mai mult, că este important să se asigure eficiența sistemelor de justiție civilă și penală și să se garanteze independența magistraților;

160.  salută crearea portalului european e-Justiție, care este administrat de Comisie și oferă personalului de specialitate și publicului informații privind sistemele de drept și constituie un instrument practic pentru îmbunătățirea accesului la justiție, dispunând de o secțiune separată privind drepturile fundamentale, al cărei scop este să informeze cetățenii cu privire la ceea ce au de făcut în cazul în care le sunt încălcate drepturile fundamentale;

161.  salută pașii care au fost deja făcuți la nivel european pentru armonizarea garanțiilor prevăzute în statele membre în cadrul procedurilor penale și beneficiile aduse de acestea pentru cetățeni; reiterează importanța adoptării unei legislației UE privind drepturile procedurale care să respecte cele mai înalte standarde de protecție consacrate în cartă, tratatele internaționale privind drepturile omului, precum și dreptul constituțional al statelor membre;

162.  deplânge lipsa accesului la asistență juridică în numeroase state membre și faptul că aceasta limitează dreptul de acces la justiție al persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente; consideră că este esențial ca UE să adopte o directivă fermă și cuprinzătoare privind asistența juridică;

163.  invită UE și statele membre să prevadă măsuri pentru a sprijini și proteja demascatorii care dezvăluie acțiuni ilegale;”

Rezoluția Parlamentul European, adoptată la 8 septembrie 2015, mai conține referințe privind alte domenii care se confruntă cu probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și face propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ European în privința: libertatății de exprimare și media, libertatății religioase și de conștiință, egalitatea și nediscriminarea, promovarea minorităților, situația populației rome, violența împotriva femeilor și egalitatea dintre femei și bărbați, drepturile copiilor, drepturile persoanelor LGBTI, drepturile persoanelor cu dizabilități, discriminarea bazată pe vârstă, infracțiunile motivate de ură și discursurile care incită la ură, persoanele fără adăpost, drepturile migranților și ale refugiaților la protecție internațională, solidaritatea în timpul crizei, infracționalitatea și combaterea corupției, condițiile din închisori și alte instituții penitenciare, cetățenia și victimele criminalității.