Promulgarea legii privind testul de proporționalitate referitor la profesii

Promulgarea legii privind testul de proporționalitate referitor la profesii

09 noiembrie 2020

Testul de proporționalitate este obligatoriu prin Directiva 2018/958

De acum înainte reglementările naționale care organizează accesul la profesii reglementate, inclusiv avocatura, vor fi supuse unui test de proporționalitate înainte de adoptare. Scopul este acela de a verifica dacă acestea constituie un obstacol nejustificat sau disproporționat în calea exercitării liberei circulații a lucrătorilor, a libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii.

Legea promulgată astăzi de Președintele României transpune în legislația națională dispozițiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173/25 din 9 iulie 2018.

Directiva 958 se aplică actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre care limitează accesul la o profesie reglementată care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2005/36 / CE/ privind recunoașterea calificărilor profesionale. Prin urmare, îi implică și pe avocați.

Proporționalitatea va trebui să fie examinată în special în ceea ce privește impactul asupra liberei circulații a persoanelor și serviciilor în cadrul Uniunii, privind alegerea consumatorilor și calitatea serviciului furnizat sau posibilitatea utilizării unor mijloace mai puțin restrictive. De exemplu, în analiza privitoare la evoluțiile științifice și tehnologice care pot influența asimetria dintre profesioniști și consumatori sub aspectul informațiilor, statele membre trebuie să țină cont inclusiv de cerințele de publicitate.

Anterior publicării Directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa a criticat punctual mai multe articole ale Directivei printre care și acela referitor la înțelesul unei evaluări a proporționalității în mod obiectiv și imparțial.

CCBE a recomandat la acel moment în mod insistent ștergerea paragrafului care precizează că asemenea evaluări pot fi făcute prin implicarea unor organisme de control independente. Propunerea CCBE a fost ca acest aspect să fie decis de fiecare stat membru în parte și nu impus prin Directivă. Explicația a fost făcută în contextul unei argumentări bazate pe diferența dintre aspectele de fond ale problemei, care țin de competența Uniunii Europene și aspectele de procedură, care trebuie să rămână sub controlul fiecărui stat membru.  În ciuda argumentelor care s-au bazat inclusiv pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, articolul respectiv a rămas în conținutul Directivei.

În ceea ce privește forma legii de transpunere a Directivei în legislația românească, subiectul evaluării este dezvoltat la articolul 5.  Obiectivul de imparțialitate și independență este atribuit autorităților publice cu drept de inițiativă legislativă într-o anumită profesie și Coordonatorului Național pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale.

Expunerea de motive

Forma spre promulgare