Publicăm Decizia nr. 140 03.06.2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul Fondului de Solidaritate a Avocaților

Publicăm Decizia nr. 140 03.06.2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul Fondului de Solidaritate a Avocaților

17 iunie 2016

Publicăm Decizia nr. 140 03.06.2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul Fondului de Solidaritate a Avocaților (doc | pdf)


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 140 din 03.06.2016

pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul Fondului de Solidaritate a Avocaților

În conformitate cu dispozițiile art. 68 alin. (1) lit. a), b) și f) și alin.(3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Congresul Avocaților nr. 11/11 iunie 2011 prin care s-a decis constituirea Fondului de Solidaritate a Avocaților,

Ținând cont de Hotărârea Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 216/0.12.2011 prin care s-a hotărât aprobarea funcționării Fondului de Solidaritate a Avocaților, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.102/04.06.2016

Având în vedere Decizia Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților, Decizia Comisiei Permanente nr. 81/25.10.2013, pentru aprobarea cererii tip de ajutor din Fondul de solidaritate a avocaților și Decizia Comisiei Permanente nr. 177/30.01.2015, astfel cum au fost modificate prin Decizia Comisiei Permanente nr 138/04.06.2016,

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunită în ședința din 04 iunie 2016, adoptă prezenta:

DECIZIE:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – (1) Se aprobă formularul tip de cerere de ajutor din fondul de solidaritate, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Cererile se vor depune cu prioritate în format electronic la adresa de email: [email protected]., însoțite de documentele solicitate scanate.

(3) Formularea cererii de ajutor în alt format decât cel prevăzut prin prezenta decizie, va atrage respingerea cererii.

Art. 3. – La data publicării prezentei decizii, orice alte dispoziții privind Fondul de solidaritate a avocaţilor, adoptate prin acte ale Comisiei Permanente a U.N.B.R., se abrogă.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi supusă ratificării Consiliului UNBR şi se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor care vor asigura comunicarea acesteia către membrii săi și se publică pe web-site-ul www.unbr.ro, la secțiunea Fondul de solidaritate.

C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă

ANEXĂ nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016

Regulamentul de organizare și funcționare  a Fondului de Solidaritate a Avocaților

CAP. 1 – Constituirea Fondului de Solidaritate a Avocaților

ART. 1. Fondul se constituie din contribuțiile lunare obligatorii ale fiecărui avocat cu drept de exercitare a profesiei, în cuantum de minim 5 (cinci) lei. Avocații stagiari și avocații definitivi vor contribui cu aceeași sumă.

ART. 2. – Sumele de bani din care se constituie Fondul vor fi încasate de barouri odată cu încasarea taxelor de barou și de uniune și vor fi evidențiate într-un cont unic național distinct. Departamentul financiar – contabil al U.N.B.R. poartă răspunderea pentru evidențierea separata a acestui fond.

ART. 3. – Fondul de solidaritate poate fi alimentat și cu sume de bani provenite din donații.

ART. 4. – Virarea de către barouri a sumelor încasate pentru Fond se va face trimestrial în contul unic național.

CAP. 2 – Utilizarea Fondului de Solidaritate a Avocaților

ART. 5. – Fondul va fi utilizat în vederea acordării de ajutoare excepționale, pentru cazuri medicale grave ori în alte situații excepționale legate de viața sau sănătatea persoanei, avocaților aflați în exercițiul profesiei sau pensionați definitiv, inclusiv membrilor familiei aflați în întreținerea nemijlocită a acestora. Prin membrii ai familiei se înțeleg soțul, soția, copiii și părinții avocaților.

ART. 6. – Sumele ce se vor plăti cu titlu de ajutor excepțional pentru o singură solicitare nu vor putea depăși 10% din fondul total disponibil la momentul aprobării cererii, fără ca în cursul aceluiași an să poată fi acordate unui solicitant ajutoare financiare care sa depășească 10% din Fondul de solidaritate.

CAP. 3 – Acordarea ajutoarelor din Fondul de Solidaritate a Avocaților

ART. 7. – Gestiunea curentă a Fondului se asigură de Comisia Permanentă.

ART. 8. – Acordarea ajutoarelor din Fond se va face numai în baza unei solicitări scrise. Solicitările vor fi depuse direct sau prin corespondență̆, la secretariatul U.N.B.R. și vor fi însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel interesat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, copiii sau părinții săi. Comisia Permanentă are dreptul de a cere solicitantului orice document și orice lămuriri necesare, în situația în care acesta din urmă nu a depus toate documentele și dovezile necesare soluționării cererii.

ART. 9. – În cadrul criteriilor de analiză a cererilor de acordare a ajutorului, Comisia Permanentă va putea avea în vedere vechimea în avocatură a solicitantului și perioada de timp în care acesta a cotizat la constituirea Fondului. Dacă apreciază necesar Comisia Permanentă poate solicita informații suplimentare sau punct de vedere al Consiliul Baroului din care face parte avocatul solicitant.

ART. 10. – Comisia Permanentă a U.N.B.R. va analiza cererile în baza documentației medicale și a celorlalte documente solicitate și va emite decizie de admitere sau de respingere a cererii.

ART. 11. – Decizia de respingere a cererii este irevocabilă.

ART. 12. – (1) În cazul admiterii cererii de acordare a ajutorului, aceasta va fi supusă ratificării de către Consiliul U.N.B.R. în proxima ședință a acestuia.

(2) În cazuri de urgență maximă, când orice întârziere poate pune în pericol viața solicitantului ajutorului sau a membrului său de familie, Comisia Permanentă a U.N.B.R. poate aproba acordarea imediată a unui ajutor în cuantum de până la 50% din valoarea supusă ratificării Consiliului U.N.B.R.

ART. 13. – Vor avea prioritate la aprobarea cererilor de ajutor, cazurile medicale cu șanse de supraviețuire în cazul administrării tratamentului.

ART. 14. – În   vederea   analizării   cererilor   de   acordare   a   ajutorului,   Comisia Permanentă poate încheia protocoale de colaborare cu instituții medicale. Se va acorda prioritate instituțiilor medicale care doresc acordarea consultanței medicale de specialitate, pro bono. În cazul în care nu există instituții medicale care sunt doritoare să acorde consultanță medicală, pro bono, Comisia Permanentă va solicita oferte scrise de consultanță medicală contra cost. Aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare contra cost cu instituții medicale se va face de Consiliul U.N.B.R. la propunerea Comisiei Permanente.

CAP. 4 – Garanții

ART. 15. – (1)  Comisia Permanentă va aproba ajutorul, cu titlu de regulă, în forma plății directe către instituția medicală care acordă asistență medicală bolnavului.

(2) Dacă acest lucru nu este posibil sau se aprobă și alte cheltuieli decât contravaloarea asistenței medicale acordate, Comisia Permanentă va solicita beneficiarului ajutorului medical acordat din Fondul de Solidaritate al Avocaților o declarație pe proprie răspundere prin care acesta se obligă să folosească banii acordați exclusiv pentru tratamentul medical al persoanei bolnave și își asumă angajamentul de a restitui banii în cazul nefolosirii lor în acest scop. Comisia Permanentă are obligația de a verifica, inclusiv prin solicitarea ulterioară de acte justificative, că utilizarea ajutorului aprobat să se facă în scopul pentru care a fost aprobat. În situația în care Comisia Permanentă constată că beneficiarul ajutorului nu a folosit banii potrivit destinației încuviințate, va face toate demersurile, inclusiv cele judiciare, pentru recuperarea banilor plătiți cu titlu de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților.

CAP. 5 – Sancțiuni

 ART. 16. – Refuzul de a contribui la constituirea fondului cu suma lunară mai sus menționată constituie abatere disciplinară. Consiliul Baroului, din oficiu, sau la cererea Comisiei Permanente poate declanșa procedura antrenării răspunderii disciplinare a avocatului care refuză să plătească contribuția la Fondul de Solidaritate a Avocaților o perioadă de minim 6 luni.

ART. 17. – Neplata contribuției la Fondul de Solidaritate a Avocaților atrage pierderea dreptului avocatului de a beneficia de ajutor din partea Fondului.

ANEXĂ nr. 2 la Decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016

Formularul tip de cerere de ajutor din fondul de solidaritate (DOCX / PDF)