Raport privind activitatea Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România în anul 2014

Raport privind activitatea Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România în anul 2014

29 mai 2015
 

noutati
newsletter_header

  • Raport privind activitatea Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România în anul 2014

În perioada supusă analizei, în afara activităților curente de emitere a deciziilor de pensionare, de verificareși îndrumarea filialelor și reprezentarea C.A.A. în cauzele intentate de asigurați, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România s-a concentrat asupra următoarelor obiective: analiza financiară a filialelor ca urmare a separării fondurilor, conform Statutului C.A.A., adoptat în 2013, urmărirea modului în care filialele aplică dispozițiile noului statut al C.A.A., analiza rezultatelor financiare ale sistemului ca urmare a majorării cotei individuale de contribuție la sistemul propriu de pensii și redactarea unui proiect de lege care să reglementeze sistemul de pensii al avocațilorși săînlocuiască actuala reglementare, destul de schematică, din OUG 221/2000 și din Legea 452/2001.

În decembrie 2013, la propunerea Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România a aprobat majorarea cotelor individuale de contribuție astfel: 250 de lei lunar – cota minimă, 1250 lei lunar cota – maximă iar cota procentuală, între cele două limite, a crescut de la 10% la 11%.

În urma punerii în aplicare a acestei hotărâri, s-a constatat o îmbunătățire a situației financiare la majoritatea filialelor, per ansamblu, anul 2014 încheindu-se cu o creștere de 8,4%.

Cu toate acestea s-au constatat deficite la fondul de asigurări sociale la următoarele filiale: filiala Sălaj are un deficit nesemnificativ de 5.000 lei, filialele Olt și Satu Mare au încheiat în deficit, având în vedere cheltuielile mari cu salariile (16% din venituri la Olt și 12% la filiala Satu Mare) iar filiala Alba apare cu un deficit minor în acest an ,deficit care se datorează reparațiilor la imobilul proprietate comună cu Baroul Alba.

Cu privire la fondul de pensii (85%) constatăm că prezintă deficit filialele Bacău, Brăila, Galați, Maramureș, Neamț, Prahova și Vâlcea, aceasta datorându-se în principal numărului mic de avocați activi care să susțină un avocat pensionar, ca în cazul filialelor Bacău, Neamțși Vâlcea, dar și a unei lipse totale de interes, manifestate de filialele Prahova și Galați privind colectarea contribuțiilor obligatorii.

Din punct de vedere al cheltuielilor cu asigurări sociale (concedii medicale și asimilate), în perioada supusă analizei, media a fost de 7.14% din încasări din cote și, cu toate acestea, un număr de 10 filiale prezintă procente semnificative din venituri și anume: Argeș 10,9%, Bihor 9,24%, Botoșani 12.94, Cluj 9,45%, Dolj 11,20%, Iași 11,38%, Olt 11,63%, Sălaj 11.20%, Timiș 10,27% și Vaslui 11,23%.

Constatăm că procentul de 15%, alocat fondului de asigurări sociale a fost suficient pentru majoritatea filialelor și doar în cazul unui număr de  4 filiale, cheltuielile pentru funcționare și asigurări sociale a depășit acest procent : Botoșani 12,94+13,44%, Dolj 11,20%+9,90%, Olt 11,63%+18,53% şi Sălaj 11,20%+8,20%.

Având în vedere această împrejurare, Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților a luat legătura atât cu filialele în discuție cât și cu consiliile barourilor ca, prin efort concertat, să se depășească această situație.

În luna septembrie a anului 2014, în urma discuțiilor purtate cu decanul baroului Bacău și cu președintele filialei Bacău, președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților au participat la o ședință comună a Consiliului Baroului Bacăuși a Consiliului Filialei Bacău, ocazie cu care au fost analizate, pe de o parte, situația restanțierilor și, pe de altă parte situația contribuțiilor minime, care apăreau ca fiind majoritare, membrii celor două consilii  hotărând ca fiecare să analizeze cazurile concrete prin urmărirea veniturilor declarate și a chitanțelor privind onorariile încasate depuse în dosare.

S-a constatat cu acea ocazie că perioada de trei luni în care un avocat poate să întârzie plata contribuției poate să aducă prejudicii mari filialelor cu număr mic de avocați activi și filialelor în care veniturile sunt sensibil apropiate de cheltuielile filialelor.

Referitor la cheltuielile de funcționare a Casei de Asigurări a Avocaților – sediul central – datorită discuțiilor apărute cu ocazia diverselor luări de cuvânt în ședințele Consiliului U.N.B.R., Consiliul de Administrație a C.A.A a extins analiza și prezintă o situație pe toată durata celor două mandate în care acest consiliu a gestionat fondurile sistemului.

Dacă la nivel de filiale procentul cheltuielilor de funcționare reprezintă 8% din venituri, la nivelul casei centrale, începând din 2007 și pânăîn 2013 acestea s-au cifrat între 2,1 și 2,4% din totalul contribuțiilor.

În anul 2014, ca urmare a înregistrării în contabilitate a ratei de amortisment a Complexului balnear Techirghiol, s-a înregistrat un procent mai mare, de 3,1%, dar numai scriptic, întrucât toată cheltuiala a fost efectiv realizată pe parcursul construcției imobilului din disponibilul realizat de Consiliul de Administrație din cota aferentă cheltuielilor de funcționare și dobânzi.

Din analiza efectuată și care se regăsește în anexă la acest raport rezultă că,între 2007 – 2014, dacă s-ar fi contribuit cu 3% s-ar fi realizat la casa centrală un excedent de numai 61.802 lei anual, sumă mult prea mică pentru a asigura funcționarea normală a casei centrale.

Pentru aceasta Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților consideră cota de 4% ca fiind o cotă care trebuie menținută pentru că asigurăfondurile necesare cheltuielilor de funcționare a Casei într-o manieră rezonabilă.

Pe de altă parte, prin reducerea la 3% a cotei de funcționare a casei centrale, filialele n-ar realiza o economie nici măcar semnificativă, așa cum rezultă din analiza filialelor mari. Filiala Cluj ar realiza un venit suplimentar de cca. 60.000 de lei pe an, filiala Dolj ar realiza un venit suplimentar de cca. 31.000 lei pe an, filiala Suceava ar realiza un venit suplimentar de cca. 15.200 lei pe an, iar în același timp, din modul în care Consiliul de Administrație al C.A.A. a gestionat această cotă, rezultă că permanent s-au realizat economii, care în prezent se ridică la 48.916.418 lei. Tot din acest capitol bugetar a fost realizată și investiția de la Techirghiol fără ca fondul de rezervă, atât cât este constituit, să fie afectat cu vreun leu.

Având în vedere că din fondul de rezervă necesar, în cuantum de 162.764.293 lei s-a constituit pentru suma de 51.393.925 lei și s-a virat  doar 49.624.080 lei (proporția de constituire este de 30% ) , o decizie înțeleaptă ar fi ca o sumă importantă din acești 48.916.418 lei să fie trecutăîn contul fondului de rezervă pentru a ne putea apropia de 50%  din necesar.

Acestea sunt argumentele pentru care solicităm menținerea cotei de contribuție pentru funcționarea sistemului la cifra de 4%.

Per ansamblu situația financiară a sistemului se prezintă astfel: la capitolul venituri s-au realizat venituri totale în sumă de 151.030.545 din care 126.256.773 lei din contribuții și alte venituri 24.773.772 lei (dobânzi, majorări de întârziere, chirii), la capitolul cheltuieli s-a cheltuit suma de 67.391.790 lei (pensii, indemnizații, cote C.A.A., fond de rezervă),  la capitolul cheltuieli de asigurări sociale s-a cheltuit suma de 11.374.314 lei (ajutoare materiale, indemnizații concedii medicale, maternitate, creștere copil, ajutoare deces) și cheltuieli de funcționare în sumă de 12.826.855 lei (cheltuieli administrative, reparații, salarii, indemnizații conducere) obținându-se un total de 91.592.959 lei, rezultând un excedent pentru anul 2014 de 59.437.586 lei.

La nivelul sistemului, disponibilul cumulat la 31.12.2014 este de 535.906.246 lei din care filialele au 429.593.158 (78% din această sumă se află în conturile filialei București iar restul în conturile celorlalte filiale) și C.A.A. 106.313.088 lei.

Veniturile Casei centrale, din cota de 4% au fost în sumă de 4.633.093 lei, venituri din dobânzi s-au ridicat la 4.575.894, chiriile având un cuantum de 29.020,rezultând un total de 9.238.007 lei.Cheltuielile de funcționare au fost de 3.854.128 lei iar cheltuielile de asigurări sociale au totalizat 46.088 lei, în total 3.900.216 lei, realizându-se astfel o economie de 5.337.791 lei la nivelul anului 2014.

Separat, în conturile fondului de rezervă gestionat de casa centralăa intrat în cursul anului 2014 suma de 9.429.407 lei.

Din această analiză rezultă, în opinia Consiliului de Administrație al C.A.A. că situația financiară a sistemului de pensii al avocaților și alte drepturi de asigurări se prezintă ca fiind pozitivă, constatându-se o creștere atât a fondului de rezervă cât și a fondurilor destinate altor drepturi de asigurări sociale.

 

 

Activitatea de control și îndrumare a filialelor

 

 

În anul 2014 au fost verificate următoarele filiale: Prahova, Iași, Botoșani,. Vâlcea, Buzău, Satu Mare, Tulcea, Bihor, Giurgiu, Mureș, Teleorman, Călărași și Vrancea iar urmare a acestor verificări s-au constat următoarele:

Există o singură filială, filiala Bihor, care la data controlului nu pusese în practică dispoziția din Statutul C.A.A. referitoare la specializarea fondurilor, motivat de împrejurarea că fostul contabil șef al filialei a avut probleme de sănătate și,în final, a și decedat iar noul angajat încă nu realizase cunoașterea în întregime a sistemului. Situația este în curs de remediere sub controlul C.A.A.

În ceea ce privește filialele Vâlcea și Tulcea, Consiliul C.A.A. a decis refacerea evidențelor contabile având în vedere deficiențele constatate cu ocazia verificărilor, operațiune finalizată.

Deși facem eforturi deosebite, nu reușim să angrenăm în dispozițiile statutului și filiala Prahova unde, datorită perioadei mari de timp în care nici conducerea baroului și nici conducerea filialei nu s-au ocupat de activitatea filialei, actualele organe de conducere, atât ale baroului cât și ale filialei, reușesc cu greu să disciplineze activitatea avocaților.

Cu ocazia controlului la filiala Prahova s-a constatat că erau 10 avocați restanțieri din 2010, 28 avocați restanțieri din 2011, 60 avocați restanțieri din 2012 și 82 de avocați din 2013 și, deși aceste contribuții se achită foarte târziu, filiala nu încasează majorări de întârziere, mai mult, la control s-au prezentat doar 10  avocați.

De asemenea, două controale s-au efectuat și la filiala Iași și abia cu ocazia celui de-al doilea control s-au prezentat la verificări cca. 56% din membrii filialei convocați, prilej cu care s-a constatat că 42% din avocați sunt restanțieri deși filiala emite notificări către avocații restanțieri și informează periodic baroul despre situația restanțierilor. Până la sfârșitul anului 2014 majoritatea restanțierilor (80%) și-au achitat cotele restante.

Eficiența controalelor efectuate de inspectorii casei centrale se reflectă în sumele constatate ca neîncasate de la avocați și care reprezintă 3.659.714 lei din care s-au și încasat 2.930.184 lei și majorări de întârziere de 1.962.891 lei, bani care se regăsesc în conturile filialelor.

Sume semnificative încasate sunt cele de la Iași (308.813 lei + 234.433 lei majorări), Mureș (126.970lei + 203.477 lei majorări), Prahova (constatate 230.305 lei, încasate efectiv 81.937 lei iar penalități 0), Timiș (constatate 358.071 lei, încasate 298.535 lei iar majorări de întârziere 214.516 lei), Tulcea (diferențe constatate 225.121 lei, încasate 149.533 lei, majorări încasate 11.738 lei).

Facem precizarea încă o dată că este vorba de sume constatate și încasate începând cu anul 2008 la zi iar situația centralizată se află în anexa 9 la prezentul raport.

Activitatea departamentului pensii

 

 

Departamentul Pensii si-a desfășurat activitatea în bune condiții în decursul anului 2014 sub conducerea, îndrumarea și controlul Consiliului de Administrație al Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania prin aplicarea coerentă, unitară și la timp a legislației de pensii si asigurării sociale a avocaților (O.U.G. nr.221/2000 aprobata prin Legea nr.452/2001 privind pensiile si alte drepturi de  Asigurări  sociale ale avocaților, Statutul C.A.A., Regulamentul de organizare si funcționare a C.A.A.,  hotărârile emise de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania si Decizii ale Consiliului de Administrație al Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania).

Prezentăm, în continuare, aspecte principale ale activității desfășurate și dispoziții legislative sau ale organelor profesiei , implementate în cadrul sistemului de pensii și asigurări sociale:

–        în conformitate cu Hotărârea nr.856/14.12.2013 emisa de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, în decursul anului 2014, venitul de referință utilizat la stabilirea drepturilor de pensii si  Asigurări  sociale ale avocaților a fost de  2392 lei;

–         un punct de pensie reprezintă 50% din venitul de referință, fiind utilizata valoarea punctului de pensie de 1196 lei în sistemul de pensii si asigurări  sociale aleavocaților în baza Hotărârii nr. 855/14.12.2013 a U.N.B.R.;

–        s-a acordat lunar o indemnizație de însoțitor în cuantum de 1000 lei pentru  asigurații C.A.A. beneficiari ai pensiei pentru invaliditate gradul I, în situația în care au realizat întreg stagiul de cotizare doar în profesia de avocat sau stagiul de cotizare realizat în profesia de avocat este mai mare comparativ cu stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

–        contribuția individuală obligatorie la fondul de pensii si asigurări  sociale a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei a fost avuta în vedere în conformitate cu Hotărârea nr.857/14.12.2013 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romania;

–        drepturile de pensie achitate în anul 2014 au fost suportate din fondul de pensii existent la nivelul filialelor (ce reprezintă 85% din disponibil) – fapt inițiat din data de 01.01.2013 conform Hotărârii nr.556/15.12.2012 a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania;

–        cuantumul ajutorului de deces acordat în decursul anului 2014 a fost de 3000 lei în cazul decesului unui asigurat al C.A.A., respectiv un ajutor în suma de 1500 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului C.A.A. – în conformitate cu Hotărârea nr.854/14.12.2013 emisa de Uniunea Națională a Barourilor din Romania;

–        in decursul anului 2014, din drepturile de pensie cuvenite membrilor sistemului propriu de pensii al avocaților, C.A.A. a calculat/stabilit, iar filialele C.A.A. au reținut si virat la C.N.A.S. contribuția lunara pentru asigurările sociale de sănătate în procent de 5,5% asupra veniturilor din pensie ce depășesc 740 lei.

–        din dreptul de pensie lunar cuvenit membrilor sistemului propriu de pensii al avocaților, în decursul anului 2014 C.A.A. a calculat/stabilit, iarfilialele C.A.A. au reținut si virat la bugetul de stat valoarea impozitului aferent venitului din pensie pentru pensiile ce depășesc 1000 lei – plafon stabilit prin lege;

–        au fost puse în aplicare prevederile Legii nr.76/2010 – art.I, punct 4, privind aprobarea OUG. nr.109/2009 – art.68(1) pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 (Codul fiscal), prin neimpozitarea veniturilor din pensii realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;

–        Hotărârea nr.8/2012 si Decizia nr.550/01.09.2012 emise de Uniunea Națională a Barourilor din Romania privind aprobarea  Statutului Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania, respectiv adoptarea Regulamentului Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania – ce au intrat în vigoare de la 01.10.2012;

–        punctajul mediu anual realizat de asigurat, calculat la stabilirea pensiei prin aplicarea art.78, alin.2) si alin.6) coroborat cu art.79, alin.5) din Statutul CAA, a fost stabilit de Consiliul de Administrație al Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania în conformitate cu Hotărârea nr.555/15.12.2012 emisa de Uniunea Națională a Barourilor din Romania.

 

Departamentul Pensii a asigurat funcționarea în condiții normale a sistemului propriu de pensii al avocaților, urmărind susținerea fluxului de primire, analiză, soluționare a noilor dosare de pensie și comunicare pentru plată a drepturilor legal calculate, asigurarea plății pensiilor la termenele stabilite, îndeplinirea tuturor atribuțiilor legate de acordarea drepturilor lunare de pensii si asigurări sociale ale avocaților.

Din lucrărileînregistrate la Casa de  Asigurări  a Avocaților din Romania în decursul anului 2014 cat si urmare a modificărilor intervenite în legislația proprie de pensii si asigurări  sociale aleavocaților, Departamentului Pensii i-au fost repartizate în mod predominant cererile privind deschiderea dreptului de pensie sau modificarea categoriei de pensie a asiguraților beneficiari de drepturi de pensie din sistemul propriu de pensii al avocaților; cereri de revizuire a pensiei aflate în plata, acte în completarea dosarelor în curs de soluționare, contestații a drepturilor de pensie stabilite de CAA, modificări intervenite la filialele C.A.A. privind pensionarii aflați în plata sau corespondenta rezultata ca urmare a colaborării cu sistemul public de pensii si  asigurări  sociale.

Eficienta activitățilordesfășurate în cadrul Departamentului Pensii al C.A.A. este direct proporțională cu modul de organizare si conlucrare împreună cu filialele C.A.A. pentru realizarea bunului mers al sistemului propriu de pensii si asigurări sociale aleavocaților.

In acest sens,  urmare cererilor formulate de membrii sistemului C.A.A. si a documentelor întocmite si înaintate de filialele C.A.A., după caz, sunt exercitate următoareleatribuții:

–           actele ce însoțesc cererea de stabilire a dreptului de pensie înaintate de filiala C.A.A./asigurat – sunt verificate sub aspectul îndepliniriicondițiilor legale în raport de solicitările asiguratului CAA;

–            constatarea contribuției lunare obligatorii depuse de asigurat la fondul sistemului propriu de pensii al avocaților în raport de veniturile brute lunare realizate si verificarea stagiului de cotizare realizat în profesia de avocat;

–           organizarea si efectuarea operațiunilor de calcul necesare în vederea stabilirii dreptului de pensie sau, după caz,  întocmirea unui referat privind respingerea cererii de pensie pentru neîndeplinireacondițiilor legale;

–           verificarea dosarelor de pensie ca urmare a contestațiilor sau sesizărilor primite, întocmireadocumentației de soluționare ce este propusa spre analiză Consiliului de Administrație al Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania;comunicarea deciziei petentului;

–            urmare indexării pensiilor/modificărilor stabilite de Consiliul de Administrație al Casei de  Asigurări  a Avocaților, se întocmește evidenta si documentația necesară punerii în plată a tuturor drepturilor de pensie (valoare pensie / contribuție fondsănătate / valoare impozit aferent pensie / cuantum net pensie) si se transmite filialelor C.A.A.;

–            pentru membrii pensionari ai  C.A.A.  se  eliberează  anual  taloane  speciale pentru efectuarea a 6 calatorii simple CFR cu reducere de 50%;

–           se întocmesc date statistice (raport privind structura numărului fizic de pensionari pe grupe de vârstă/sex/categorie pensie, respectiv valorile aferente pentru pensie/contribuție sociala de sănătate/ impozit aferent venitului din pensie) ce sunt comunicate trimestrial Institutului National de Statistică din Romania;

–           se acordă audiente si consiliere membrilor Casei de  Asigurări  a Avocaților din România;

–        după caz, în raport de competenta, exista o activitate de colaborare cu Departamentul Juridic, Departamentul Metodologic si Departamentul Economic din cadrul Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania;

–         la cererea experților contabili numiți de instanțelejudecătorești în litigiile cu Casa de  Asigurări  a Avocaților din România, se prezintă în original si se eliberează în copie documentele solicitate din dosarele de pensie ce fac obiectul cauzei aflate pe rol, fiind menționatereglementările legale ce au fost aplicate si au stat la baza stabilirii drepturilor de pensii si  asigurări  sociale;

–         în conformitate cu prevederile legale în vigoare si urmare rezoluțiilor Consiliului de Administrație al C.A.A., se formuleazărăspunsuri la petiții, memorii si sesizări din domeniul pensiilor C.A.A., la solicitarea membrilor C.A.A. si a persoanelor juridice;

–        coordonează si verificăfilialele CAA în privința modului de întocmire a dosarelor de pensie si de efectuarea plații lunare a pensiilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.452/2001, Statutului C.A.A. si Regulamentului C.A.A..

În paralel cu lucrările curente se verifică, se analizează si se întocmește:

–           evidenta si documentația lunară necesară punerii în plată a tuturor drepturilor de pensie ce este înaintatăfilialei București a C.A.A.;

–        documentația de plată a drepturilor de pensii si  Asigurări  sociale stabilite de C.A.A. si acordate de filiala București a C.A.A. la cererea pensionarului ( plata pensiei fiind efectuata: în numerar,  prin poștă-mandat poștal sau instituții bancare);

–        in situațiileprevăzute de lege, se urmărește data scadentă privind pensiile de urmaș, pensiile de invaliditate grad I / grad II – REVIZUIBILE si se procedează la modificarea, suspendarea temporara a plații pensiei sau sistarea acestora, fiind redactate decizii în acest sens;

–        conform situațiilor lunare solicitate filialelor C.A.A privind drepturile de pensie, sunt analizate modalitățile de plată si cuantumurile lunare de pensie achitate;

–        pentru toți pensionarii sistemului propriu de pensii al avocaților se tipăresc lunar  taloanele de pensie ce sunt înaintatefilialelor CAA pentru a fi comunicate beneficiarilor;

–        se efectuează lunar evidența drepturilor de pensie pentru toate filialele C.A.A., respectiv situații statistice în raport de numărul pensionarilor, categorie pensie, cuantum pensie, rețineri pensie (contribuție fondsănătate/impozit), rest plată pensie;

–        identificarea de soluții în cadrul fiecăreifilialele C.A.A. privind eficientizarea activității si aplicarea unitara a legislației proprii de pensii si asigurări  sociale a avocațiloravând în vedere principiul interesului public, al solidarității între avocați, nediscriminării si unicității prin aplicabilitatea acelorași norme de drept pentru toțimembrii sistemului;

–          gestionarea/întreținerea/arhivarea bazelor de date privind evidența si plata drepturilor de pensie/indemnizație pensie deurmaș acordate lunar de sistemul de pensii si asigurări  sociale al avocaților din Romania.

În  anul 2014, Consiliul de Administrație al Casei de  Asigurări  a Avocaților din România a emis un număr de 332 decizii astfel:

–        132 decizii de pensie pentru limita de vârstă;

–        111 decizii de pensie pentru retragere definitivă din profesie:

–        6 decizii de pensie pentru retragere anticipată definitivădin profesia de avocat;

–         7 decizii de trecere de la pensie de invaliditate la pensie pentru limita de vârstă/retragere definitivă din profesie, ca urmare a îndepliniriicondițiilor privind vârstă standard de pensionare;

–        12 decizii de pensie pentru gradul I de invaliditate;

–        16 decizii de pensie pentru gradul II de invaliditate;

–        19 decizii de pensie de urmașpentruurmașii minori/majori, văduve ce solicită drepturi noi de pensie ulterior datei îndepliniriicondițiilor de pensionare, a urmașilorîncadrați în gradul I sau gradul II de invaliditate,etc.;

–          1 decizie de suspendare a dreptului de pensie;

–          7 decizii pentru stabilirea indemnizațiilor lunare de urmaș în conformitate cu art. 76 din Statutul CAA;

–          5 decizii de  revizuire;

–          1 decizie de pensie privind stabilirea pe o perioada de 6 luni a unui ajutor lunar pentru soțulsupraviețuitor ce nu realizează venituri ;

–        5 decizii pentru stabilirea drepturilor de pensie prin punerea în aplicare a deciziilor definitive si irevocabile emise de instanțelejudecătorești;

–        1 decizie privind trecerea de la pensie de invaliditate grad II revizuibil la pensie de invaliditate grad II nerevizuibil;

–        1 decizie privind recalcularea pensiei de retragere definitiva din profesie prin valorificarea perioadei stagiului asimilat (studii universitare) ca urmare a optării ulterioare a asiguratului;

–        1 decizie privind repunerea în plata a dreptului lunar de pensie;

–        7 decizii privind respingerea cererilor de pensie pentru neîndeplinireacondițiilor.

Situațianumărului total de pensionari aflați în plata în sistemul propriu de pensii al avocaților în anul 2014:

graf1

graf2

 

Din evidentele trimestriale ale Casei de  Asigurări  a Avocaților din Romania, comparândnumărul de asigurațiînscriși la pensie în decursul anului 2014cu numărul de pensionari alecăror drepturi de pensie auîncetat conform art.96 si art.97 din Statutul CAA, se constată o creștere cu un număr de 123 membri pensionari deși a încetat plata drepturilor de pensie pentru un număr de 129 asigurați din sistemul propriu de pensii al avocaților.

 

Activitatea Comisiei juridice

 

În anul 2014 Comisia juridică de pe lângă Consiliul de Administrație al C.A.A. a asigurat, în temeiul art. 165 din Statutul C.A.A., asistență juridicăîn 124 de cauze. În perioada supusă analizei au fost soluționate 85 cauze și au rămas nesoluționate 39 cauze.

În marea majoritate a cauzelor au fost primite apărările formulate de Casa de Asigurări a Avocaților.Situațiile care au constituit obiectul dedus judecății priveau termenul de prescripție a urmăririi contribuțiilor de asigurări sociale (marea majoritate a instanțelor s-au pronunțat pentru termenul general de prescripție), cazul avocaților care, deși retrași definitiv din profesie, au continuat să activeze cerând ulterior recalcularea pensiei, ceea ce este nelegal.

Ca urmare a soluțiilor pronunțate, în patru cazuri, Casa de Asigurări a Avocaților a fost obligată să plătească despăgubiri în cuantum de 9.716 lei, hotărârile fiind puse în executare.

Activitatea complexului balnear Corpore Sano Techirghiol

 

În anul 2014,în cadrul centrului balnear Techirghiol a fost acordată asistență medicală de specialitate unui număr de 2.207 pacienți din toate județele țării și unui număr de 68 de pacienți din străinătate.

Cei mai mulți pacienți sunt din București (592), Constanța (560), Brașov (95), Prahova (82), Suceava (50), Ilfov și Bacău (60), Vrancea (65) Argeș (52).

Rezultatele financiare ale Complexului se prezintă astfel: venituri încasate 6.056.371 lei din care 2.019.994 lei venituri încasate de la Casa județeană de asigurări de sănătate, 3.330.267 lei încasați de la pacienți etc. Cheltuielile s-au ridicat la suma de 5.699.591 lei, realizându-se un profit brut de 356.780 lei.

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților din România, în ședința din 20.03.2015, a aprobat raportul de activitate și situațiile financiare întocmite pe anul 2014 de Complexul Balnear și de recuperare al C.A.A. din Techirghiol.Raportul de activitate al Complexului balnear Corpore Sano se regăsește în anexa nr. 10 la prezentul raport.

În cursul lunii martie 2015 C.A.A. a încasat în conturile bancare dividendele aferente anul 2012 și 2013.

Proiectul de lege privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 

În baza hotărâriiadoptate de Congresul Avocaților din 2013 prin care s-a decis redactarea unui proiect de lege al sistemului de pensii al avocaților, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România a încredințat redactarea proiectului de lege unei echipe compuse din 3 persoane, specialiști în sisteme de asigurări sociale și pensii.

Această comisie a avut în vedere ,la redactarea proiectului de lege, hotărârea adoptată de Congresul Avocaților din 2010 cu privire la egalizarea vârstei de pensionare și hotărârea Congresului Avocaților din 2011 ,care a stabilit principiile care să stea la baza funcționării sistemului de pensii al avocaților.

Totodată, Consiliul U.N.B.R. din 5-6 Septembrie 2014 a hotărât înființarea unei comisii compuse din av. dr. Gheorghe Florea –președinte U.N.B.R., av. Ionel Hașotti –vicepreședinte U.N.B.R., av. Doru Ioan Tărăcilă – membru Comisie Permanentă, av. Ioan Rus – membru Consiliu U.N.B.R., av. Florin Petroșel –președinte Filiala București a C.A.A., av. Popescu Ion și av. Tiberius Nicu –vicepreședinte și respectiv președinte C.A.A.

Comisia de specialiști a prezentat proiectul de lege la Școala de vară organizată de Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România în perioada 02 – 03.07.2014, la care au participat reprezentanții filialelor și barourilor din toatățara.

Cu acea ocazie s-a stabilit ca proiectul de lege să fie transmis tuturor barourilor și filialelor, măsură care a fost executată de Consiliul C.A.A., iar Comisia, în compunerea arătată mai sus, să centralizeze și să analizeze eventualele propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege,

Această comisie a avut ca material de lucru Statutul C.A.A. adoptat de Congresul Avocaților din 2012 și care era rezultatul unei largi consultări a tuturor avocaților care au putut, atât direct dar și prin intermediul comisiilor înființate începând cu septembrie 2007 și pânăîn 2012, să aducăîn discuție propuneri de modificare sau de completare a Statutului C.A.A.

Până la Consiliul U.N.B.R. din septembrie 2014 au făcut propuneri de modificare sau completare a proiectului de lege barourile: Alba, Brașov, Constanța, Cluj și dl. av. Ionel Hașotti.

Comisia desemnată de Consiliul U.N.B.R. a respins propunerile care nu aveau nicio legătură cu un sistem de pensii, respectiv ca sistemul de pensii al avocaților să acopere și asigurarea medicală, care în prezent e asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și propunerile care vizau o nouă formă administrativă de conducere a Casei, prin crearea unui organism paralel Consiliului U.N.B.R.

Propunerile presupuneau crearea unui organ de conducere decizional lărgit, care să cuprindă 7 membri iar conducerea executivă efectivă să fie încredințată unor instituții financiare din afara profesiei.

În momentul prezentării acestui raport de activitate, proiectul de lege împreună cu expunerea de motive și anexele necesare au fost depuse și înregistrate la Senatul României.

În perioada 02 – 03.07.2014 a avut loc în București Școala de vară pentru pregătirea cadrelor C.A.A., la care au participat reprezentații barourilor și a consiliilor de administrație ale filialelor C.A.A.

Necesitatea desfășurării acestei activități a reieșit din dorința filialelor C.A.A. de a avea loc anual o întrunire în care să se dezbată problemele apărute în activitatea zilnică a sistemului de pensii.

Consiliul de Administrație al C.A.A.  a dat curs acestei cerințe și cu această ocazie a găsit oportun să pună în discuție participanților și să facă cunoscut actualele prevederi ale sistemului propriu de pensii, locul sistemului de pensii al avocaților în cadrul sistemului de pensii din România și din alte state europene.

În acest sens activitatea a fost structurată în două părți: în prima zi echipa de specialiști care a redactat proiectul de lege a pensiilor avocaților a prezentat principiile care trebuie să stea la baza unui proiect de lege structurat pe deciziile luate de Congresul Avocațilorîncepând cu anul 2007 și până la acea dată, iar în a doua parte a primei zile doamna prof. univ. dr. Ana Claudia Costea de la  Facultatea de Drept – Universitatea București a făcut o prezentare teoreticăși practică a unui sistem de pensii în general și a sistemului de pensii al avocaților în special.

În a doua zi lucrările Scolii de vară au fost conduse de domnul av. dr. Gheorghe Florea – Președinte U.N.B.R. – și în această parte a lucrărilor a avut loc un important schimb de puncte de vedere privind sistemul de pensii al avocaților și mai ales neajunsurile acestuia și ce ar trebui făcut pentru consolidarea sistemului.

În luările de cuvânt participanții la discuții au scos în evidențăîncrederea pe care trebuie să o avem în sistemul nostru de pensii, care este un sistem de pensii solid dar pe care avocații nu-l cunosc.

Totodată, în luările de cuvânt s-a menționat importanța unor astfel de întâlniri cât și necesitatea continuării lor.

De asemenea, în discuțiile purtate s-a reliefat faptul că nu sunt stabilite pârghiile prin care să se dea eficiență coordonării activității consiliului baroului față de filialăși consiliul acesteia și că, pentru viitor, trebuie să se clarifice până unde merge această coordonare având în vedere că filialele sunt o formă de activitate descentralizată  a sistemului național de pensii al avocațilorși că actualul statut reglementeazăîntr-adevăr numai raporturile dintre filiale și casa centrală.

Ca urmare a activității desfășurate în cadrul școlii de vară, unui număr de 74 de avocați participanți  li s-a recunoscut de către INPPA caracterul de pregătire profesională continuă pe care a avut-o această Școală de vară pentru pregătirea cadrelor Casei de Asigurări a Avocaților.

Statistic putem face următoarele precizări:

– au participat un număr de 74 de  avocați  din 40 de filiale/barouri

– au luat cuvântul un număr de 27 de participanți.

În concluzie, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România apreciază că activitatea desfășurată în anul 2014, în raport de  rezultatele obținute, poate fi apreciată ca fiind bunăși solicită Congresului Avocaților din România descărcarea de gestiune pentru anul financiar 2014.

Personal, în calitate de Președinte al acestui consiliu de Administrație, eu, avocat Tiberius Nicu, în numele Consiliului de Administrație mulțumesc tuturor organelor colegiale de conducere ale profesiei care s-au implicat în activitate de coordonare a filialelor și Consiliului U.N.B.R. în care a coordonatactivitatea Consiliului de Administrație al C.A.A.

Acolo unde organele de conducere colegială ale profesiei s-au implicat în coordonarea activității filialelor rezultatele se văd.

Alăturat materialului depunem de asemenea în anexa 11și raportul actuarial care concluzionează că activitatea, atât la nivel central cât și la nivelul majorității filialelor, nu prezintă semne de îngrijorare pentru următorii 25 de ani.

Arătăm, încă o dată, că în toate materialele întocmite s-a menționat că prin simpla egalizarea  a vârstei de pensionare dintre femei și bărbați se realizează o creștere a sustenabilității sistemului de cca. 6-7%.