UNBR informează: Protocolul tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu. A doua rundă de negociere

UNBR informează: Protocolul tripartit privind onorariile avocațiale din oficiu. A doua rundă de negociere

07 decembrie 2023

Miercuri, 6 Decembrie 2023, la sediul Ministerului Justiției a avut loc a doua întâlnire între reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România și, respectiv, ai Ministerului Justiției, având drept scop actualizarea și modificarea PROTOCOLULUI privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală nr. 36290/17.06.2022, nr. 1599/C/17.06.2022 și nr. 173-AUT-2022/17.06.2022, semnat de Ministerul Justiției, Ministerul Public – Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Au fost discutate propunerile avansate de UNBR, respectiv:

1. actualizarea Protocolului încheiat în anul 2022, raportat la modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, prin Legea nr. 89/2023 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și în ceea ce privește cuantumul onorariilor, prin raportare la evoluțiile economico-financiare și introducerea unor noi categorii de cereri pentru care se impune stabilirea cuantumului onorariului;

2. remunerațiile acordate curatorilor numiți dintre avocați să nu mai fie la cuantumuri derizorii, ci să se raporteze la cuantumul onorariilor stabilite în Protocol pentru asistența judiciară gratuită în procesul civil;

3. art. 1 alin. 4 din Protocol să se aplice tuturor declinărilor, indiferent dacă declinarea se dispune în favoarea unei instanțe din același județ/oraș sau dintr-un alt județ;

4. stabilirea onorariului pentru asistarea și/sau reprezentarea avertizorului în interes public care contestă măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022 (asistență judiciară);

5. stabilirea onorariului pentru asistența și/sau reprezentarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar pe parcursul procedurii disciplinare (asistență extrajudiciară);

6. pentru faza camerei preliminare să se acorde onorarii distincte pentru primă instanță și, respectiv, contestație, pentru faza de judecată, să se acorde onorarii distincte pentru primă instanță și, respectiv, apel, pentru asistența juridică acordată în cazul cererii de revocare a amânării aplicării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestației la executare, să se acorde onorarii distincte pentru prima instanță și, respectiv, pentru contestație, pentru cererile de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detențiunii pe viață, distinct pentru prima instanță și, respectiv, pentru contestație, pentru asistența juridică în procedura de încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăției, distinct pentru prima instanță și, respectiv, pentru apel;

7. introducerea onorariilor pentru asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fața Judecătorului de Drepturi și Libertăți, la luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menținerea unei măsuri preventive, separat pentru primă instanță și, respectiv, pentru contestație, distinct pentru situațiile în care este un singur inculpat, cel puțin doi inculpați și, respectiv, cel puțin 5 inculpați;

8. introducerea onorariilor, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită, pentru asistența juridică acordată victimelor asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor, omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal, pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii;

9. introducerea onorariilor, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită, pentru asistența juridică acordată soțului, copiilor și persoanelor aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei, pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii;

10. introducerea onorariilor, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită, pentru asistența juridică acordată victimelor asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor, omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal;

11. introducerea onorariilor, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită, pentru asistența juridică acordată soțului, copiilor și persoanelor aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei.

12. introducerea onorariului pentru asistența/reprezentarea martorului în faza judecății;

13. în cazul renunțării la urmărirea penală, onorariul cuvenit avocatului să se plătească în baza ordonanței procurorului, care este în posesia încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară de admitere a cererii de confirmare formulată de procuror, avocatul neparticipând la această procedură și neavând posibilitatea de a procura încheierea respectivă;

14. dublarea onorariilor pentru toate procesele, penale și nonpenale, pentru situațiile în care asistența juridică obligatorie este asigurată între orele 20:00 – 08:00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbători legale;

15. modificarea art. 5 alin. 5, în sensul aplicării sale în orice situație de declinare, nu numai pentru declinările la organe judiciare dintr-un alt județ;

16. introducerea textului în situația asistenței judiciare acordate în faza urmăririi penale, dacă aceasta depășește perioada de 60 de zile, onorariul provizoriu stabilit de organul judiciar conform prezentului Protocol va fi plătit avocatului, urmând ca, la terminarea urmăririi penale, onorariul provizoriu să fie dedus din onorariul definitiv stabilit de organul judiciar, în baza referatului scris cu privire la prestația avocațială efectivă;

17. introducerea textului în situația în care, după încasarea onorariului provizoriu, avocatul încetează acordarea asistenței juridice anterior terminării urmăririi penale, organul judiciar dispune, în funcție de prestația avocațială efectivă, asupra onorariului cuvenit pentru activitatea efectiv prestată, eventualele diferențe urmând a fi restituite;

18. modificarea art. 6 după cum urmează: Delegația avocatului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală, la prezentarea avocatului ales. În acest caz, procurorul prin ordonanță sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanța de judecată prin hotărâre sau prin încheierea prin care instanța a stabilit că delegația își încetează efectele, va dispune plata onorariului cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru prestațiile efectuate până la data încetării însărcinării, ținându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata și numărul actelor de urmărire penală la care avocatul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în fața judecătorului de cameră preliminară ori a instanței. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 50% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestația avocațială din oficiu ar fi fost finalizată.

19. discutarea problemei TVA-ului la onorariile din Protocol, în situația în care avocatul care prestează activitatea de asistență juridică este plătitor de TVA.

20. completarea art. 8 alin. 1 lit. b), astfel încât textul să fie interpretat corect și unitar, în sensul acordării de onorarii distincte pentru procedura în fața procurorului și, respectiv, pentru procedura în fața Curții de Apel;

21. completarea art. 9 cu alineatele 9 și 10, cu următorul conținut: Pentru sumele încasate cu titlu de onorariu în baza prezentului protocol, barourile nu vor emite facturi către Ministerul Justiției și, respectiv, către Ministerul Public. Referatele și borderourile vor putea fi transmise de către barouri și prin corespondență electronică (email), semnate cu semnătură electronică în condițiile legii, organul judiciar confirmând prin corespondență electronică (email) recepționarea acestora;

22. decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional;

23. completarea art. 14 cu un nou alineat, cu următorul conținut: Anual, onorariile pentru asistența judiciară stabilite prin prezentul Protocol se indexează cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, urmând a fi încheiate acte adiționale în termen de 30 de zile de la comunicarea ratei inflației;

24. completarea art. 15 cu alineatul 3, cu următorul conținut: Dispozițiile art. 5 alin. 5 din prezentul Protocol se vor aplica deîndată și urmăririlor penale începute sau aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului Protocol, termenul de 60 de zile calculându-se de la data intrării în vigoare a prezentului protocol;

25. completarea art. 15 cu alineatul 4, cu următorul conținut: În situația în care între momentul prestării activității profesionale în baza delegației emise și momentul finalizării activității în condițiile art. 5 alin. 2 din prezentul Protocol, trece o perioadă mai mare de 1 an și, respectiv, intră în vigoare alte plafoane mai mari ale onorariilor cuvenite avocaților în baza protocolului, avocatul va încasa onorariul la plafonul mai mare.

Următoarea întâlnire este stabilită pentru data de 19.12.2023.

Din delegația Uniunii Naționale a Barourilor din România condusă de Domnul Avocat Traian C. Briciu, Președintele UNBR, au făcut parte Domnul Avocat Sergiu I. Stănilă, Vicepreședinte UNBR, Coordonatorul Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare, Doamna Avocat Emanuela Antonescu, membru al Comisiei Permanente a UNBR și, respectiv, Domnul Avocat George Moloman, membru al Consiliului UNBR.