Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

08 iulie 2015

Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

Data desfășurării examenului este 14 septembrie 2015, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 1033 a Consiliului U.N.B.R. din data de 13 decembrie 2014.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent teoretic, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent practic – aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde:

– 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar;
– 100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen, adoptat prin Hotărârea nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului – cadru și  republicat în formă consolidată prin Hotărârea nr. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Tematica de examen a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
b) Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
f) Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;
g) Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
– Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 18 – 20 august 2015 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 22 – 24 august 2015 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.
– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2015 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.
– Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.