Hotărârea Consiliului UNBR nr. 05 din 01-02 septembrie 2023 privind grupurile de lucru ale Consiliului UNBR

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 05 din 01-02 septembrie 2023 privind grupurile de lucru ale Consiliului UNBR

26 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA nr. 05
01-02 septembrie 2023

În baza art. 65 lit. ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a UNBR și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, precum și de prevederile Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale UNBR, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77/17-18 iulie 2020, astfel cum a fost republicat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 84/17-18 iulie 2020 (în continuare, Regulamentul),

Având în vedere dezbaterile și propunerile făcute direct în ședința Consiliului;

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 01-02 septembrie 2023,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – (1) Alineatul (3) al art. 10 din Regulament se modifică și completează, având următorul conținut:
„(3)  Grupurile de lucru se constituie din coordonator și maxim 2/3 membri permanenți, numiți de coordonator și membri nepermanenți, desemnați distinct, pe proiecte.”
(2) Articolul 10 din Regulament se introduc două alineate noi, (4) și (5), cu următorul conținut:
„(4) Consiliul U.N.B.R. poate mandata coordonatorul grupului de lucru să desemneze membrii nepermanenți.
(5) În mod excepțional, la cererea coordonatorului, prin decizia Comisiei Permanente a UNBR pot fi cooptați și avocați care nu sunt membri ai Consiliului UNBR.”.

(3) Alineatul (1) al art. 11 se modifică și completează, cu următorul conținut:
„(1) Grupurile de lucru sunt coordonate de un membru al Comisiei Permanente. În mod excepțional, la propunerea Președintelui UNBR, Consiliul UNBR poate decide, ca un grup de lucru să fie coordonat de un membru al Consiliului UNBR.”.

Art. 2. – Se aprobă înființarea următoarelor grupuri de lucru ale Consiliului UNBR, având componența și obiectivele menționate la punctele 1-7:

1. Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1)
a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Iosif-Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;
Membri permanenți:
– domnul avocat Danny-Gabriel Bardan-Raine, Baroul București;
– doamna Flavia-Ioana Maier, Baroul Cluj.
b) Obiectiv:
– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației profesiei/cu impact asupra profesiei de avocat și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația profesiei/cu impact asupra profesiei de avocat (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR.

2.Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind fiscalitatea profesiei de avocat (GL2);
a) Componență:
Coordonator
– domnul avocat Cătălin-Daniel Fenechiu, Baroul București;
Membri permanenți:
– doamna avocat Silvana-Mihaela Racoviceanu, Baroul București;
– doamna avocat Teodora-Alina Calipetre, Baroul Constanța.
b) Obiectiv:
– analizarea legislației fiscale cu impact asupra profesiei de avocat în limita competenței și ținând cont de principiul contributivității și înaintarea de rapoarte și propuneri Consiliului UNBR.

3.Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind respectarea deontologiei profesiei (GL3);
a) Componență:
Coordonator:
– doamna avocat Emanuela-Maria Antonescu, Baroul Prahova;
Membri permanenți:
– domnul avocat Dragoș-Andrei Nicolescu, Baroul Argeș;
– domnul avocat Vlad-Victor Băculescu, Baroul Satu Mare.
b) Obiectiv:
– analizarea tipologiei de derapaje deontologice sesizate în exercitarea profesiei de avocat privind concurența neloială, racolarea de clientelă, comunicare, publicitate etc și înaintarea de propuneri privind modificarea/completarea legislației incidente sau privind măsurile ce trebuie adoptate de organele de conducere a profesiei.

4.Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind problematica Casei de Asigurări a Avocaţilor (CAA) (GL4);
a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Ion Dragne, Baroul București;
Membri permanenți:
-domnul avocat Mihai-Alexandru Tănăsescu, Baroul București;
– doamna avocat Narcisa-Iulia Dumbrăvescu, Baroul Vâlcea.
b) Obiectiv:
– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației CAA și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația CAA (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR;
– înaintarea propunerilor referitor la eventuale măsuri economice privind sistemul CAA – tipologia investițiilor ce pot fi întreprinse etc;
– identificarea unor soluții de dezvoltare a sistemului CAA și de consolidare a situației economice prin raportare la auditul KPMG privind capacitatea de colectare, funcționarea filialelor, funcționarea sistemului în mod centralizat sau nu, proporția de împărțire a fondurilor etc.

5.Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine (GL5)
a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Liviu-Viorel Mihai, Baroul Suceava
Membri permanenți:
– domnul avocat George-Claudiu Moloman, Baroul București;
– domnul avocat Danny-Gabriel Bardan-Raine, Baroul București;
– doamna Oana-Maria Neda, Baroul Iași.
b) Obiectiv:
– apărarea profesiei în fața avocaturii ilegale prin aplicarea Metodologiei cu privire la combaterea exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat de către persoane fizice și entități juridice, adoptată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 332/17-18 martie 2023;

6.Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat;
a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Cătălin-Gabriel Filișan;
Membri permanenți:
– domnul avocat Alexandru Suciu, Baroul Sibiu;
– domnul avocat Iosif-Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;
b) Obiectiv:
– identificarea ariei profesionale a avocatului raportat la impactul informatizării și înaintarea de rapoarte/propuneri privind:
● integrarea informatizării în exercitarea profesiei de avocat;
● posibilitatea proceselor on-line;
● raportul dintre elementele tradiționale și de noutate ale justiției;
● digitalizarea comunicării în profesia de avocat (platforme on-line de intermediere între avocat și client etc.) și impactul asupra exercitării profesiei;
● evoluția tehnologică și impactul asupra respectării principiilor de drept etc.

7.Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității (GL7);

a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Mihai Baco, Baroul Alba
Membri permanenți:
– domnul avocat Danny-Gabriel Bardan-Raine, Baroul București;
– domnul avocat Lavrin-Ioan Covaci, Baroul București.
b) Obiectiv:
– susținerea organelor de conducere a profesiei de avocat în demersurile legate de realizarea regulamentelor interne privind aplicarea legislației specifice;
– susținerea din punct de vedere tehnic/juridic în discuțiile cu reprezentanții ONPCSB și participarea la întâlnirile comune de lucru.

Art. 3 – (1) Se constituie 2 departamente ale Consiliului UNBR după cum urmează:

1. Departamentul privind dezvoltarea economică a UNBR, care va include și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Lucian Bernd-Săuleanu, Baroul Dolj;
b) Obiectiv:
– supravegherea funcționării RNPM și înaintarea de propuneri pentru funcționarea corespunzătoare și dezvoltarea acestuia;
– identificarea de noi proiecte pentru generarea de venituri suplimentare la dispoziția UNBR.

2. Departamentul de Educație Juridică al UNBR
a) Componență:
Coordonator:
– doamna avocat Luminița Ioana, Baroul Argeș;
Membri:
– doamna avocat Andreea-Cătălina Ciurea, Baroul Brașov;
– doamna avocat Silvana-Mihaela Racoviceanu, Baroul București;
– domnul avocat Iosif Friedmann-Nicolescu, Baroul București;
– doamna avocat Teodora-Alina Calipetre, Baroul Constanța;;
– domnul avocat Cătălin-Gabriel Filișan, Baroul Constanța;
– doamna avocat Doina Stupariu, Baroul Iași;
– doamna avocat Ancuța-Niculina Sandu, Baroul Neamț;
– doamna avocat Popovici Mariana, Baroul Neamț;
– doamna avocat Emanuela Antonescu, Baroul Prahova;
– domnul avocat Felix-Marian Andrei, Baroul Tulcea.
b) Obiectiv:
– îndrumarea și facilitarea participării active a avocaților la educația juridică formală și non-formală în gimnaziu și participarea la crearea programelor privind această materie;
– dezvoltarea dialogului cu Ministerul Educației Naționale pentru implicarea avocaților în programele de formare și acreditare a profesorilor care vor preda Educația juridică;
– consilierea avocaților care doresc să se implice atât în educația juridică formală, cât și în cea non-formală;
– propuneri de acțiuni specifice concrete pentru îndeplinirea scopului proiectului;
– dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială în domeniul educației și implicarea  avocaților în astfel de activități.

Art. 4. – (1) Fiecare grup de lucru va transmite un raport de activitate cu maxim 10 zile înainte de data Consiliului UNBR următor.
(2) Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior.
(3) Președintele UNBR va desemna câte un salariat al UNBR pentru realizarea activităților de secretariat ale fiecărui grup de lucru.

Art. 5. – (1) Hotărârile Consiliului UNBR și deciziile Comisiei Permanente, adoptate anterior prezentei hotărâri, prin care se înființează grupuri de lucru ale Consiliului UNBR se abrogă.
(2) Comisiile/grupurile de lucru ale Comisiei Permanente își continuă activitatea.
(3) Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L    U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF