Hotărârea Consiliului UNBR nr. 17 din 20 septembrie 2023 prin care sunt adoptate unele măsuri suplimentare privind pensia anticipată pentru pensionarii sistemului C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 17 din 20 septembrie 2023 prin care sunt adoptate unele măsuri suplimentare privind pensia anticipată pentru pensionarii sistemului C.A.A.

26 septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA nr. 17
20 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) și 65 lit. a, b) și s) Legea nr. 51/1995 din pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Legea nr. 249/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, prin care se modifică regimul juridic al pensiei anticipate a avocaților,

Constatând faptul că în sistemul CAA se înregistrează 40 de avocați pensionari anticipat cu privire la care este necesară introducerea în Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) a unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea Legii nr. 249/2023,

Văzând Hotărârea Congresului avocaților nr. 04/09-10 iunie 2023 prin care s-a mandatat Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) să adopte, între Congrese, modificări și completări ale Statutului CAA, urmând să fie supuse ratificării Congresului imediat următor,

Având în vedere propunerile Consiliului de administrație al CAA, precum și discuțiile din ședința Comisiei Permanente din 31 august 2023 și dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 01-02.2023, ocazie cu care s-a decis convocarea Consiliului prin vot electronic pentru a se pronunța cu privire la măsurile de implementare a noilor prevederi,

Ținând cont de necesitatea abrogării oricăror dispoziții contrare și aplicării prevederilor legale pentru pensionarii cu anticipație în baza legislației anterioare Legii nr. 249/2023, care au împlinit vârsta standard de pensionare înainte de 27 iulie 2023, data intrării în vigoare a modificărilor art. 37 și 38 din Legea nr. 72/2016,

Consiliul UNBR, în ședința prin vot electronic din perioada 14-20 septembrie 2023,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1 – Statutul Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou articol, art. 96 – Dispoziții tranzitorii privind aplicarea Legii 249/2023, cu următorul conținut:

Art. 96 – Dispoziții tranzitorii privind aplicarea Legii 249/2023

(1) Pentru pensionarii sistemului C.A.A. care la data intrării în vigoare a Legii 249/2023 beneficiau de pensie anticipată din sistemul C.A.A. stabilită conform reglementărilor anterioare acestei date și împliniseră la aceeași dată vârsta standard de pensionare conform art. 29 din Legea 72/2016, pensia anticipată aflată în plată se transformă din oficiu în pensie de limită de vârstă începând cu data intrării în vigoare a Legii 249/2023.

(2) Cuantumul pensiei de limită de vârstă prevăzută la alin. (1) se calculează prin adăugarea la cuantumul pensiei anticipate în plată a cuantumului aferent eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare cuprinsă între data pensionării pentru pensie anticipată și data la care pensionarul a împlinit vârsta standard de pensionare conform art. 29 din Legea 72/2016.

(3) Pentru pensionarii sistemului C.A.A. care la data intrării în vigoare a Legii 249/2023 beneficiau de pensie anticipată din sistemul C.A.A. stabilită conform reglementărilor anterioare acestei date dar nu îndeplineau la aceeași dată condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, respectiv nu împliniseră vârsta standard de pensionare, pensia anticipată aflată în plată se transformă din oficiu în pensie de limită de vârstă la data îndeplinirii condițiilor pentru pensionare pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute de art. 38 alin. (1) astfel cum a fost modificat prin Legea 249/2023.

(4) Cuantumul pensiei de limită de vârstă prevăzută la alin. (3) se calculează prin adăugarea la cuantumul pensiei anticipate în plată a cuantumului aferent eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare cuprinsă între data pensionării pentru pensie anticipată și data la care pensionarul împlinește vârsta standard de pensionare conform art. 29 din Legea 72/2016.

(5) Stagiile de cotizare realizate în perioada de anticipare după împlinirea vârstei standard de pensionare conform art. 29 din Legea 72/2016 vor fi valorificate doar la stabilirea pensiei de retragere definitivă din profesie.

(6) Pensionarii C.A.A. prevăzuți la alin. (1) își pot valorifica, la cerere, la data trecerii la categoria de pensie de limită de vârstă, perioadele asimilate nevalorificate la calculul pensiei anticipate, dacă cererea a fost depusă până la 31 decembrie 2023. Dacă cererea nu a fost depusă până la această dată se aplică prevederile art. 71 alin. (2) din Legea 72/2016.

(7) Pensionarii C.A.A. prevăzuți la alin. (3) își pot valorifica, la cerere, la data trecerii la categoria de pensie de limită de vârstă, perioadele asimilate nevalorificate la calculul pensiei anticipate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 71 din Legea 72/2016.”.

Art. 2. – Art. 21 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulament pensii  – se abrogă.

Art. 3. – Prezenta Hotărâre va fi supusă ratificării Congresului avocaților, se afișează pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor, membrilor Consiliului UNBR și CAA, care va asigura comunicarea hotărârii către filialele CAA.

C O N S I L I UL     U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF