Hotărârea Consiliului UNBR nr. 240 din 11-12 martie 2022 privind ratificarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 309/04-05 februarie 2022 prin care se aprobă constituirea unei grup de lucru al Consiliului UNBR, denumit Departamentul de Educație Juridică al UNBR (DEJ)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 240 din 11-12 martie 2022 privind ratificarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 309/04-05 februarie 2022 prin care se aprobă constituirea unei grup de lucru al Consiliului UNBR, denumit Departamentul de Educație Juridică al UNBR (DEJ)

23 martie 2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul U.N.B.R.

HOTĂRÂREA nr. 240
11-12 martie 2022

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), în ședința din 11-12 martie 2022,

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 65 lit. ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și de prevederile Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale UNBR, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77/17-18 iulie 2020, astfel cum a fost republicat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 84/17-18 iulie 2020,

Văzând că, prin Legea nr.273/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, educația juridică face parte din domeniile de competențe cheie la nivel preuniversitar (gimnaziu și liceu) începând cu anul școlar 2022-2023, iar prin Legea nr. 184/2021 privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu activitățile didactice cu conținut juridic în învățământul liceal și gimnazial;

Ținând cont de necesitatea de a analiza și propune cu celeritate soluții privind implementarea Proiectului UNBR “Fii avocat în școala ta!”, care se va desfășura la nivel național, în considerarea faptului că implicarea avocaților în viața comunității este esențială pentru întărirea respectului cetățenilor față de profesie,

Cu luarea în considerare a Deciziei Comisiei Permanente nr. 309/04-05 februarie 2022 și a dezbaterilor din ședința Consiliului din 11-12.03.2022,

D E C I D E :

Art. 1. – (1) Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 309/04-05 februarie 2022 prin care se aprobă constituirea unei grup de lucru al Consiliului UNBR, denumit Departamentul de Educație Juridică al UNBR (DEJ).

(2) Grupul de lucru este format din următorii:
a). doamna avocat Luminița Ioana, Decanul Baroului Argeș, coordonator;
b). doamna avocat Emanuela Antonescu, Decanul Baroului Prahova;
c). doamna avocat Teodora Calipetre, Baroul Constanța;;
d). doamna avocat Andreea-Cătălina Ciurea, Baroul Brașov;
e). doamna avocat Silvana-Mihaela Racoviceanu, Baroul București;
f). doamna avocat Ancuța-Niculina Sandu, Decanul Baroului Neamț;
g). doamna avocat Doina Stupariu, Baroul Iași;
h). domnul avocat Felix-Marian Andrei, Decanul Baroului Tulcea;
i). domnul avocat Cătălin-Gabriel Filișan, Decanul Baroului Constanța;

(3) Se ia act de propunerile de a face parte din grupul de lucru înaintate de Baroul București, privind pe domnii avocați Ștefan Naubauer și Iosif Friedmann-Nicolescu, respectiv de doamna avocat Mariana Popovici, Baroul Neamț, precum și de renunțarea de a face parte din grupul de lucru a domnului avocat Ștefan Naubauer.

(4) Grupul de lucru va avea ca obiectiv următoarele:
a). îndrumarea și facilitarea participării active a avocaților la educația juridică formală și non-formală în gimnaziu și participarea la crearea programelor privind această materie;
b). dezvoltarea dialogului cu Ministerul Educației Naționale pentru implicarea avocaților în programele de formare și acreditare a profesorilor care vor preda Educația juridică;
c). consilierea avocaților care doresc să se implice atât în educația juridică formală, cât și în cea non-formală;
d). propuneri de acțiuni specifice concrete pentru îndeplinirea scopului proiectului;
e). dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială în domeniul educației și implicarea avocaților în astfel de activități.

(5) Grupul de lucru va colabora cu Departamentul de Comunicare al UNBR și va avea ca asistent tehnic pe doamna Veronica Morecuț, salariat UNBR.

(6) Grupul de lucru va transmite un raport de activitate în termen util, pentru a putea fi comunicat cu maxim 10 zile înainte de data ședinței Consiliului UNBR următor.

(7) Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior.

Art. 2. – Comisia se va întruni, periodic sau de câte ori este nevoie, pentru a discuta aspectele privind implementarea Proiectului, va participa la discuțiile cu autoritățile statului cu atribuții în implementarea acestuia, în bloc sau prin reprezentanții săi și va înainta propuneri corespunzătoare către organele centrale ale profesiei.

Art. 3. – (1) Pentru sprijinirea activității barourilor în implementarea Proiectului UNBR “Fii avocat în școala ta!” se aprobă virarea din bugetul UNBR către fiecare barou a sumei de 1500 lei net, în vederea acoperirii cheltuielilor legate de promovarea acestui proiect.
(2) Baroul București poate primi o sumă suplimentară, în funcție de numărul avocaților și a școlilor înscrise în proiect. Suma se acordă de către Comisia Permanentă a UNBR, la cererea baroului.

Art. 4. – Prezenta hotărârea se comunică membrilor Consiliului UNBR, barourilor și se publică pe website-ul UNBR.

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea fișier docx / pdf