Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77 din 17-18 iulie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77 din 17-18 iulie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017

28 iulie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 77

17-18 iulie 2020

 

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a) și (ș) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R. ,

Ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 17-18 iulie 2020, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017 (în continuare, Regulamentul) se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 4 din Regulament se completează cu un nou alineat, alineatul 4, care va avea următorul conținut:

(4) În cazul încetării mandatului de consilier U.N.B.R. al unuia din membrii comisiei, Consiliul U.N.B.R. poate hotărî menținerea în componența comisiei a avocatului respectiv.

2. Articolul 7 alineatul 7 din Regulament se completează și va avea următorul conținut:

(7) Este cu desăvârșire interzisă comunicarea rapoartelor intermediare, raportului final sau a oricărei opinii a comisiei sau a unui membru al acesteia oricăror instituții sau persoane care nu fac parte din Consiliul U.N.B.R., fără aprobarea președintelui U.N.B.R. sau vicepreședintelui desemnat.

3. Articolul 9 alineatul 5 și 6 din Regulament se modifică și vor avea următorul conținut:

(5) Hotărârea de înființare a unui grup de lucru va arăta domeniul și atribuțiile acestuia.

(6) Coordonatorii grupurilor de lucru cu caracter permanent vor înainta președintelui U.N.B.R. sau vicepreședintelui desemnat de acesta un raport privind activitatea și concluziile grupului de lucru, periodic, la intervale de maxim 3 luni. Termenul poate fi prelungit cu maxim încă 2 luni, pentru motive temeinice.

4. Articolul 9 din Regulament se completează cu un alineatele 7-9, care vor avea următorul conținut:

(7) Coordonatorii grupurilor de lucru cu caracter temporar vor înainta președintelui U.N.B.R. sau vicepreședintelui desemnat de acesta raportul privind activitatea și concluziile grupului de lucru în termen de maxim 3 luni de la constituire. Pentru motive temeinice, termenul poate fi depășit cu încă 2 luni.

(8) Prevederile art. 7 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

(9) Activitatea din cadrul grupurilor este, de principiu, neremunerată. În mod excepțional, pentru participarea la grupurile de lucru Consiliul U.N.B.R. se poate stabili, cu caracter general, plata unor indemnizații.

5. Articolul 10 din Regulament se completează cu un nou alineat, alineatul 3, care va avea următorul conținut:

(3) Un membru al Consiliului UNBR poate face parte din maxim 2 grupuri de lucru.

Art. 2 – Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 222/23 martie 2017, cu prezentele modificări și completări, se republică, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R. și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Descarcă format DOCX / PDF