Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30.01.2021

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30.01.2021

04 februarie 2021

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30.01.2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 04-05 septembrie 2020;

2.  Analizarea și aprobarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA). Adoptarea hotărârilor prevăzute de legislația CAA pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2021 (materialele au fost transmise membrilor Consiliului UNBR încă din luna decembrie 2020)

3.  Aprobarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2021;

4.  Analizarea execuției bugetare 2020 și aprobarea Proiectului de buget 2021. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul Optimus; Proiectul privind sediul; Cartierul Justiției; Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client; Colaborarea cu Editura Universul Juridic; Continuare colaborare cu Legal Marketing).

5.  Informare privind adresa de răspuns a Consiliului Concurenței referitor la solicitarea UNBR privind Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 prin care s-a aprobat Ghidul orientativ al onorariilor minimale.

6.  Prezentarea activității în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR.

7.  Informare privind măsurile adoptate de Comisia Permanentă a UNBR referitor la condamnarea domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din 17.12.2020. Aprobarea altor masuri.

8.  Lucrări curente;

9. Diverse.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Aprobarea indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2021
– stabilirea valorii venitului de referință la 2.840 lei;
– stabilirea valorii punctului de pensie este la 1.420 lei;
– stabilirea contribuției minime la valoarea de 80 lei (stagiari) și 312 de lei (definitivi), respectiv, a plafonului maxim la 1562 lei, în vederea corelării cu venitul de referință indexat și pentru susținerea unui punct de pensie, pentru a fi corelată cu decizia de a indexa punctul de pensie;
– stabilirea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului la 870 lei;
– stabilirea cotei de contribuție la fondul de funcționare și dezvoltare a CAA la 1% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate.
Toate propunerile de majorare sus indicate au în vedere indexarea cu 2,25%, cifră apreciată ca fiind rata inflației pe anul 2020.

Având în vedere că, pentru venitul de referință propus de CAA de 2.840 lei, actuala cotă de contribuție minimă conduce la acumularea unui punctaj de pensie aferent mai mic decât 1 punct de pensie lunară, ceea ce ar conduce la dezavantaje majore către contribuabili, la propunerea Filialei București a CAA, Consiliul de administrație a CAA s-a întrunit de urgență, a adoptat și a înaintat o propunere în acest sens către Consiliul UNBR, care a decis în consecință.

2. Aprobarea proiectului de investiții “Noul Complex Balnear” în Techirghiol, cu o capacitate de 300 de paturi. Consiliul UNBR a hotărât că se va încerca finanțarea cu prioritate a proiectului și din sume provenite din ajutor de stat/fonduri europene și se va apela la scenariile succesive indicate în capitolul „Modalități de finanțare a investiției” din documentația supusă dezbaterii în cadrul ședinței..

3. Amânarea adoptării Regulamentului de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA. S-au analizat următoarelor aspecte:
– oportunitatea aplicării sau nu a acestuia și pentru perioada 2016-2019 sau doar pentru anul în curs sau din 2021;
– oportunitatea aplicării regularizării și în cazul veniturilor obținute din afara exercitării profesiei de avocat;
– aplicarea sau nu a regularizării în cazul pensionarilor;
– necesitatea majorării termenului pentru achitarea sumelor aferente contribuțiilor de plată rezultate în urma calculului regularizării (60 de zile, plus un termen de prelungire, la cerere, de 30 de zile);
– includerea expresă între documentele justificative ce trebuie depuse și a fișelor de încasări lunare;
– aplicarea acestuia doar în situația în care nu se constată declararea într-o lună a unui venit mai mic decât cel real realizat sau și în această situație;
– impunerea sau nu a caracterul irevocabil a cererii de regularizare;
– implementarea modificărilor necesare la softul CAA/filialelor pentru punerea efectivă în aplicare a regularizării și dacă se impune reglementarea unei perioade pentru intrarea în vigoare/punerea în aplicare a regulamentului.

Consiliul UNBR a luat act de faptul că proiectul înaintat este amendat prin includerea observațiilor/propunerilor unor filiale CAA și a decis că se impune remiterea sa la CAA pentru clarificări privind propunerile/observațiile sus menționate.

4. Consiliul UNBR a luat act de retragerea propunerii CAA de adoptare de către Consiliul UNBR a unei decizii interpretative referitoare la compensarea între fondurile sistemului, care se poate face, în temeiul prevederilor legale existente, fără a se apela la adoptarea unei astfel de decizii.

5. Consiliul UNBR a analizat și a decis adoptarea Deciziei cu caracter interpretativ privind aplicarea unitară a prevederilor legislației profesiei de avocat cu privire la efectele exercițiului unei demnității publice, cu caracter temporar, asupra calității de membru in organele de conducere locale și centrale ale profesiei de avocat. În plus, față de propunea Comisiei Permanente, au fost incluse și demnitățile de prefect și subprefect și s-a decis ca, pe perioada suspendării, în organele colegiale să fie numit un supleant, în persoana care a obținut la alegerile anterioare pentru demnitatea în cauză numărul de voturi imediat inferior. Decizia este adoptată cu aplicabilitate imediată.

6. Consiliul UNBR a adoptat Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2021. S-a decis ca, în cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, ca urmare a Pandemiei Covid 19 organizarea unor ședințe nu va fi posibilă, acestea vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară sau se va proceda la votul electronic/videoconferință, conform celor decise în timp util de organele abilitate ale profesiei. Ca urmare a experienței din 2020 și având în vedere probleme multiple ce apar pe agenda profesiei de avocat ca urmare a Pandemiei Covid 19, se va menține sistemul întrunirii Comisei Permanente lunar/bilunar (sau ori de câte ori este necesar ), în videoconferințe, pentru rezolvarea operativă  a tuturor problemelor privind  profesia.

7. Consiliul UNBR a luat act de faptul că s-au întrunit și au avut ședințe, 5 grupuri de lucru (GL):
– GL privind perfecționarea legislației profesiei și a celei cu impact asupra profesiei (GL 1);
– GL privind deontologia profesională (GL 3);
– GL privind avocatura secolului 21 (GL5);
– GL privind apărarea în fața avocaturii ilegale (GL 9);
– GL privind funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM – GL 10).
Pentru 2021, Consiliul UNBR a decis ca fiecare grup de lucru să înainteze, până la ședința următoare, un plan de acțiuni/strategie.

8. Consiliul UNBR a analizat proiectul de rectificare bugetară între capitolele și execuția bugetară până la data de 27 decembrie 2020 și a constatat că deficitul bugetar este mai mic decât s-a anticipat, ca urmare a scăderii cheltuielilor la anumite capitole. S-a luat act de faptul că a fost transmis un punct de favorabil privind rectificarea bugetară de către Comisia Centrală de  Cenzori. Consiliul UNBR a aprobat rectificarea bugetară și a luat act de execuția bugetară pe anul 2020. La ședința viitoare se va analiza și se va aproba proiectul de buget pentru 2021, precum și proiectele propuse în perioada 2019-2020 de a fi implementate de către UNBR.

9. Consiliul UNBR a examinat și a luat act de răspunsul Consiliului Concurenței la solicitarea UNBR privind Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 privind „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”. Ghidul a intrat in vigoare prin simpla ajungere la data prevăzută în hotărârea de adoptare. Având în vedere poziția Consiliului Concurentei, Consiliul UNBR va analiza dacă se impune amendarea ghidului cu prevederi care să vizeze expres întărirea caracterului de recomandare și faptul că aceste reglementari nu au vreun impact în privința răspunderii disciplinare.

10. Consiliul UNBR a fost informat cu privire la toate demersurile Comisiei Permanente referitor la condamnarea domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din 17.12.2020. S-a luat act de faptul că au fost sesizate mai multe organizații internaționale: CCBE, UIA, IBA, organizații profesionale din alte țări. Cazul va figura inclusiv pe agenda celei de-a 49-a Conferințe a președinților  organizațiilor profesionale ale avocaților europeni din 12 februarie 2021 la Viena. UNBR va organiza în curând o conferință-dezbatere online cu tema principală: „Probleme sistemice în justiție privind încălcarea drepturilor fundamentale. Audierea avocatului ca martor împotriva clientului”. Consiliul UNBR a validat și ratificat atât poziția Comisiei Permanente cu privire la situația sus menționată, precum și toate demersurile întreprinse.

11. Consiliul UNBR a soluționat 62 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care, a ratificat 26 deciziile Comisiei Permanente privind solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.