Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 a fost adoptat de Parlament și urmează a fi trimis la promulgare

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 a fost adoptat de Parlament și urmează a fi trimis la promulgare

15 martie 2023

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 a fost adoptat de Parlament și urmează a fi trimis la promulgare

 

● Avocații, barourile și Casa de Asigurări a Avocaților vor avea dreptul de a obține de la autorități date datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor legale

● Avocaților care prestează asistența judiciară le vor fi decontate cheltuielile efective de transport de la domiciliu sau sediul profesional până la locul unde își desfășoară activitatea profesională

● În cazul dosarelor în care urmărirea penală durează ani, serviciile inițiale vor fi remunerate, prin acordarea unui onorariu provizoriu după trecerea unei perioade de maxim 6 luni, dacă urmărirea penală nu este finalizată, urmând ca onorariul final să fie stabilit la finalizarea urmăririi penale.

● Onorariile pentru asistența judiciară vor fi indexate anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică

În data de 14.03.2023, Camera Deputaților, aceasta fiind decizională, a adoptat proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat– PL-x nr. 58/2023.

Proiectul de lege adoptat vizează dreptul avocaților, al Barourilor și al Casei de Asigurări a Avocaților de a obține de la autorități datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor legale, dreptul avocaților care exercită asistență juridică din oficiu la decontarea cheltuielilor efective de transport de la domiciliu sau sediul profesional până la locul unde se desfășoară activitatea profesională și indexarea anuală a onorariilor cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică. În cazul dosarelor în care urmărirea penală durează mai mulți ani, serviciile inițiale vor fi remunerate  prin acordarea onorariului provizoriu după trecerea unei perioade de maxim 6 luni, dacă urmărirea penală nu este finalizată, urmând ca onorariul final să fie stabilit la finalizarea urmăririi penale. De asemenea, proiectul prevede indexarea anuală a onorariilor pentru asistența judiciară.

Distinct, proiectul de lege adoptat de Parlament reglementează o ipoteză care poate interveni în funcționarea organelor profesionale, respectiv aceea în care între data expirării mandatelor membrilor organelor profesionale – stabilită pe o durată de 4 ani – și data numirii noilor membri, să existe un decalaj, situație în care, pentru a asigura continuitate, mandatele se vor prelungi până la numirea noilor membri.

Modificările aduse Legii nr. 51/1995 sunt următoarele:

1. Avocații, barourile și Casa de Asigurări a Avocaților vor avea dreptul de a obține de la autorități datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor legale

„După articolul 28 se introduce un nou articol, art.281, cu următorul cuprins:

 „Art.281.- (1) În exercitarea profesiei, avocatul are dreptul de a obține datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor legale de asigurare a accesului justițiabilului la justiție într-un termen rezonabil și de acordare a asistenței juridice

(2) Aceste informații nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisă, sub sancțiunile prevăzute de lege, divulgarea lor către terțe persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale.”

După articolul 59 se introduce un nou articol, art.591, cu următorul cuprins:

 „Art.591.-(1) Instituțiile cu atribuții privind evidența persoanelor au obligația ca la cererea U.N.B.R., formulată în baza solicitării unui avocat, să comunice datele cu caracter personal înregistrate în Registrul Național de Evidența Persoanelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale de asigurare a accesului justițiabilului la justiție într-un termen echitabil și de acordare a asistenței juridice.

(2) Dreptul de a obține date cu caracter personal înregistrate în Registrul Național de Evidența Persoanelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale îl au și barourile, respectiv Casa de Asigurări a Avocaților, pentru întocmirea și actualizarea tabloului avocaților, gestionarea fondului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către toate entitățile implicate în activitățile reglementate de prezenta lege se efectuează cu respectarea Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a altor acte normative incidente din domeniul protecției datelor personale.”

2. Avocaților care prestează asistența judiciară le vor fi decontate cheltuielile efective de transport de la domiciliu sau sediu profesional până la locul unde își desfășoară activitatea profesională

„Art.81.- (1) Pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii și volumului activității desfășurate în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public, precum și la decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional. Decontarea cheltuielilor de transport se face pe bază de documente justificative, care au înscrise prețul și data eliberării, cum ar fi: bonul de carburant, legitimațiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documentele care fac dovada achitării taxelor plătite pe timpul și în legătură cu deplasarea.”

3. În cazul dosarelor în care urmărirea penală durează ani, serviciile inițiale vor fi remunerate, prin acordarea unui onorariu provizoriu după trecerea unei perioade de maxim 6 luni, dacă urmărirea penală nu este finalizată, , urmând ca onorariul final să fie stabilit la finalizarea urmăririi penale.

„(31) În situația asistenței judiciare acordate în faza urmăririi penale, dacă aceasta depășește perioada de 60 de zile, onorariul provizoriu stabilit de organul judiciar va fi plătit avocatului, urmând ca la terminarea urmăririi penale, onorariul provizoriu să fie dedus din onorariul definitiv stabilit de organul judiciar, în baza referatului scris cu privire la prestația avocațială efectivă.

(32) În situația în care după încasarea onorariului provizoriu, avocatul încetează acordarea asistenței juridice anterior terminării urmăririi penale, organul judiciar dispune, în funcție de prestația avocațială efectivă, asupra onorariului cuvenit pentru activitatea efectiv prestată, eventualele diferențe urmând a fi restituite.”

4. Indexarea anuală a onorariilor pentru asistența judiciară cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică

La articolul 84, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins: „(11) Anual, onorariile pentru asistența judiciară stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public, se indexează cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.”

5. Mandatele membrilor Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R., Comisiei centrale de cenzori și Comisiei centrale de disciplină se vor prelungi până la numirea noilor membri

„La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Mandatele membrilor Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R., Comisiei centrale de cenzori și Comisiei centrale de disciplină încetează la data alegerii noilor membri.”


Descarcă știrea fișier DOCX / PDF